Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality

Aktuality


Vítání občánků - fotografie

Datum konání: 14. 2. 2016

http://www.lodin.cz/fotogalerie?id=68&action=detail&oid=4047797&nid=653


Publikováno 17. 2. 2016 7:59

Záměr - pronájem bytu

Datum konání: 11. 2. 2016

http://www.lodin.cz/uredni-deska?id=111&action=detail


Publikováno 11. 2. 2016 19:16

Zpravodaj obce Lodín 2016

Datum konání: 10. 2. 2016

 

Vážení spoluobčané,

stalo se již tradicí, informovat Vás o tom, co jsme zrealizovali v loňském roce v naší obci, a nastínit výhled na rok 2016. Obec Lodín a osada Janatov jsou upravené a malebné obce, které se neustále rozvíjejí. Máme zateplené a opravené obecní budovy i nové střechy na nich. Vyřešené je zázemí u rybníka Močidlo, postavená jsou dětská hřiště v Lodíně i Janatově, vyřešené je veřejné osvětlení, obecní rozhlas. Máme fungující koupaliště a kemp, vyřešenou máme zimní i letní údržbu obce a odpadové hospodářství, průběžně upravujeme zeleň v obci i okolí. Organizačně velikou akcí byl sjezd rodáků v září 2015, který se velmi vydařil. Tento zátěžový test ukázal, že současné zastupitelstvo je velmi pracovité a dokáže vyřešit i organizačně náročné akce.

Přehled zrealizovaných akcí v roce 2015

 • Dětské hřiště Janatov:
  • Výstavba nového oplocení. Dokončení dřevěné pergoly.
  • Výstavba zpevněné plochy ze zámkové dlažby pro cyklisty a doplnění stojanu na kola.
 • Rybník Močidlo:
  • Dokončení rybářské bašty (dřevěné podhledy, mříže, lavice a stoly, elektroinstalace, vybavení).
  • Zbourání staré bašty a úprava okolí včetně výsadby keřů a stromů. Oprava výpusti u rybníka.
 • Bytový dům čp. 80 (škola):
  • Zadání projektová dokumentace, výběr dodavatele a realizace výměny kotlů pro vytápění budovy.
 • Obecní Hostinec:
  • Zadání projektová dokumentace, výběr dodavatele a realizace vzduchotechniky s rekuperací vzduchu v kuchyni z důvodů zamezení tvorby plísní.
 • Brigády občanů na výsadbu alejí v okolí Lodína a Janatova za pomoci finanční dotace z nadace ČEZ.
 • Kompletní rekonstrukce dvou pomníků v Lodíně a jednoho v Janatově, včetně nového oplocení.
 • Kompletní oprava zdi u smuteční síně včetně terénních úprav okolí.
 • Rekonstrukce WC pro občany a návštěvníky na obecním úřadu.
 • Rekonstrukce podlahy v klubovně hasičů.
 • Sjezd rodáků obce Lodín (organizačně veliká akce).
 • Rybník Homoláč:
  • Odbahnění rybníka u hráze a loviště. Rekonstrukce hráze rybníka a její zpevnění betonovými panely.
  • Realizace nových ocelových schodů vedle výpusti.
 • Koupaliště:
  • Výběr dodavatele, dodávka a montáž turniketů včetně opravy vchodu na koupaliště.
  • Výměna keramických obkladů bazénu před a po sezóně.
  • Zvětšení čisté zóny u dětského bazénku odebráním svahu a vybudováním nové opěrné zdi.
  • Opravy původního venkovního drátěného oplocení.
  • Realizace nového oplocení bazénu místo „řetízků“, dodávka nového brodítka u dětského bazénku.
  • Výměna filtrů ve strojovně bazénu, doplnění technologie pro kvalitnější čištění vody.
  • Dodávka a montáž zařízení na změkčování vody z důvodů nadměrného zanášení vodním kamenem.
  • Oprava sprch (Press tlačítka) a WC (nové zárubně+opravy odpadů).
  • Dodělání ozvučení v zadní části travnaté odpočinkové plochy.
  • Oprava dámských WC, výměna zárubní a opravy obkladů.
 • Chodníky v obci:
  • Realizace první etapy oprav chodníků od zastávky k obecnímu úřadu.
 • NOVÝ kemp:
  • Dokončena je projektová dokumentace a je zažádáno o stavební povolení.
  • Pokračuje práce na prováděcí dokumentaci pro výběr dodavatele stavby.
 • Víceúčelové hřiště:
  • Vypracování posudku stávajícího stavu autorizovaným projektantem pro určení rozsahu oprav.
  • Realizace projektové dokumentace pro žádost o dotaci z Ministerstva školství nebo nadace ČEZ.
 • Dětské hřiště Lodín:
  • Realizace znaleckého posudku pro zjištění, zda je hřiště provozuschopné a bez závad. Zaslána žádost o opravu zjištěných závad.
 • Fitness areál Lodín:
  • Reklamace č. 1 - jaro 2015. Oprava podloží u dvou cvičebních prvků.
  • Realizace znaleckého posudku pro zajištění provozuschopnosti před sezónou.
  • Reklamace č. 2 celé dodávky u firmy Colmex - podzim 2015. Probíhají jednání na opravu.
 • ČOV Lodín a Janatov:
  • Vypracování studie autorizovanou firmou VIS pro přípravu realizace projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení.
 • Požární voda Lodín a Janatov:
  • Ve spolupráci s VaK a VIS řešen nedostatek tlaku pitné vody v řadu. Ten bude vyřešen výměnou vodovodního řadu v Králíkách a úpravou automatické tlakovací stanice v Králíkách v roce 2016.
 • Dodávka a montáž bezpečnostních zrcadel u výjezdu na hlavní komunikaci v Janatově.
 • Realizace státní dotace pro získání multifunkčního nakladače a kontejnerů na sběrný dvůr-zažádáno o dotaci.
 • Reklamace komunikace od zrcadla k odbočce na A.S.A - před zimou provedeny provizorní opravy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Co nás čeká v roce 2016?

 • Příprava, výběr dodavatele a rekonstrukce chodníků a opravy komunikací v Lodíně - 2. etapa (možná odložíme).
 • Kompletní obměna provozovatelů občerstvení na koupališti a v kempu. Úprava prostoru občerstvení v kempu.
 • Získání stavebního povolení, výběrové řízení a zahájení výstavby nového kempu (velká akce).
 • Přeložka vysokého napětí nad kempem i za kempem a stavbu trafostanice k novému kempu (velká akce).
 • Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště za použití dotací (velká akce).
 • Rekonstrukce současného minigolfu a jeho přemístění. Ale hlavně….jeho možné nahrazení jiným typem atraktivního sportoviště (kuželky, bowling, cvičební prvky atd).
 • Realizace projektové dokumentace pro získání stavební povolení na výstavbu ČOV v Lodíně a Janatově (velká akce). Stavba bude realizována v následujících letech. Zvažujeme možnost dotace.
 • Příprava změny územního plánu obce na Magistrátu města HK, jehož účelem je vyčlenění nových prostor pro budoucí rozvoj obce.
 • Příprava studie na budoucí výstavbu turistické rozhledny nad Lodínem.
 • Doplnění chodníčků v prostorách okolo hrobů u smuteční síně a u rozptylové loučky.
 • Realizace architektonická studie pro úpravy okolí školy, staré hasičárny a prostoru odbočky na Petrovice včetně bývalého hřiště za bytovkou, která by řešila dlouhodobou vizi rozvoje Lodína. Tato studie by zahrnovala umístění domova pro seniory a jeho napojení na organismus obce, nové bytové domy, dopravní řešení, řešení plochy za školou (v současné době zde jsou plechové boudy) realizaci nových úložných prostorů-sklepů-pro obyvatele bytového domu. V místech bývalé hasičárny za školou a bývalého dětského hřiště řešit studii víceúčelového domu pro obecní spolky, kde mohou být nové služby (klubovna pro spolky, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, knihovna, ordinace praktického lékaře, mateřské centrum atd.).

 

Společenská rubrika :

Životní jubilea v roce 2016 oslaví

50 let: Ragula Jan, Šmidrkalová Renata, Vojtěch Josef, Viták Vladimír, Vitáková Terézia, Vízek Milan, Václavek Roman.

55 let: Svoboda Jaroslav, Zimová Dagmar, Pavlíčková Eva, Hofmanová Květa, Halaničová Hana.

60 let: Klouzek Miloš,

65 let: Pacáková Zdeňka, Grafnetter Zdeněk, Okrouhlický Václav, Lump Vlasta,

70 let: Pacák Jan, Vlášková Lydie, Rybová Marie,

75 let: Frýdová Marie, Gallová Božena, Spejchalová Marie,

80 let: Svatoň František,

85 let: Valentová Danuše,

90 let: Pazderka Josef.

Nejstarším občanem naší obce je Josef Pazderka, který 4. 12. 2016 oslaví 90 let.

Zlatou svatbu v roce 2015 oslavili Božena a Antonín Prchlíkovi – blahopřejeme.

Do řad našich spoluobčanů jsme v minulém roce přivítali tyto občánky: Anna Bezvodová, Natálie Strnadová, Michaela Klimtová, Tereza Fléglová, Jonáš Pavlíček, Sára Vlková.

 

Vypracoval Petr Lajbner, starosta


Publikováno 10. 2. 2016 20:59

Pozvánka na zasedání ZO

Datum konání: 10. 2. 2016

P O Z V Á N K A

na konání 16. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 10. února 2016 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení záměru vypsat výběrové řízení pro zadání projektové dokumentace na ČOV Lodín a Janatov.
 5. Schválení záměru vybrat nového nájemce v bytovém domě č.p.80. Schválit bytovou komisi.
 6. Schválení rámcové příkazní smlouvy s Centrem evropského projektování, a.s.,  pro zajištění organizace zadávacích řízení dle zákona 137/2006 Sb. a zakázek mimo režim zákona.
 7. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě se společností EKO-KOM,a.s.
 8. Informace starosty a místostarosty.
 9. Diskuse

            

 V Lodíně dne 2. 2. 2016

 Petr Lajbner, starosta

 


Publikováno 3. 2. 2016 21:30

Zpravodaj mikroregionu Nechanicko 1/2016

Datum konání: 9. 2. 2016

http://www.nechanicko.cz/file.php?nid=609&oid=4806744


Publikováno 9. 2. 2016 20:32

Příměstský tábor

Datum konání: 1. 2. 2016 - 5. 2. 2016

Školní družina pri ZŠ Nechanice nabízí rodičům a jejich dětem "Příměstský tábor: Klíče od tvrze" na období jarních prázdnin.

Více informací naleznete zde: www.zsnechanice.cz

Kontaktní osoba:  E. Havranová, vedoucí ŠD (havranova@zsnechanice.cz, popř. od 11:00 do 16:00 hod. tel. číslo 606845820)

Příměstský tábor ŠD při ZŠ Nechanice


Publikováno 7. 1. 2016 10:12

Výběrové řízení - vedoucí příspěvkové organizace SMaSZ Lodín

Datum konání: 25. 1. 2016

IČ : 00269051

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Obec Lodín vyhlašuje výběrové řízení na místo

VEDOUCÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE „Správa majetku a sportovních zařízení Lodín“.

Požadavky pro jmenování do výše uvedené funkce:

 • SŠ vzdělání.
 • Praxe ve službách výhodou (turistický ruch, provoz ubytovacích, sportovních a pohostinských zařízeních).
 • Praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou.
 • Zkušenosti s pracovním právem (zákoník práce), bezpečností práce, zákonem o zadávání veřejných zakázek výhodou.
 • Dobrá komunikativnost, řídící schopnosti, spolehlivost, koncepční myšlení.
 • Organizační schopnosti (řízení týmu stálých a sezónních pracovníků).
 • Velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook atd.).
 • Znalost AJ nebo NJ výhodou.
 • Znalost obsluhy strojního zařízení výhodou.
 • ŘP skupiny B
 • Čistý trestní rejstřík je nutno doložit aktuálním výpisem.
 • Časová flexibilita především v letních měsících (květen až září).
 • Ochota se dále vzdělávat.
 • Nástup dle dohody.

V zaslané žádosti doložte svoji dosaženou praxi , pokud možno v návaznosti na požadavky tohoto výběrového řízení, které jsou popsané v textu výše.

Písemné žádosti podávejte osobně na OÚ Lodín do 29.02.2016 nebo doporučenou poštou na adresu Obec Lodín, Lodín 100, 503 15 Nechanice.

Informace na telefonu 724 182 789

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a výběrové řízení zrušit bez udání důvodu, kdykoliv v jeho průběhu.

V Lodíně dne 22.01.2016

 Petr Lajbner, starosta


Publikováno 26. 1. 2016 17:07

Kotlíkové dotace

Datum konání: 13. 1. 2016

Na webu Královéhradeckého kraje naleznete informace týkající se dotací na výměnu zastaralých zdrojů vytápění.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189


Publikováno 13. 1. 2016 11:26

Pozvánka na zasedání ZO

Datum konání: 13. 1. 2016

P O Z V Á N K A

na konání 15. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 13. ledna 2016 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení žádosti o dotaci z programu MŠMT na rekonstrukci víceúčelového hřiště.
 5. Schválení záměru získat dotaci na rekonstrukci a přemístění minigolfu.
 6. Schválení smlouvy s provozovatelem útulku pro psy pro zajištění jejich odchytu a umístění.
 7. Schválení smlouvy o právním zastoupení obce Lodín.
 8. Informace starosty a místostarosty.
 9. Diskuse

Petr Lajbner,  starosta

 V Lodíně dne 6. 1. 2016


Publikováno 8. 1. 2016 10:53

Zlatá svatba manželů Prchlíkových

Datum konání: 20. 12. 2015

Prchlíkovi - zlatá svatba

Dne 20. prosince 2015 oslavili manželé Prchlíkovi "ZLATOU SVATBU". Jménem všech občanů srdečně blahopřejeme a  kromě zdraví a pohody přejeme další společně strávená léta.

Více snímků naleznete ve fotogalerii...


Publikováno 8. 1. 2016 11:00