IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Pálení čarodějnic 2024
1
Pojďme ven - poznávejme společně místo, kde žijeme
2 3 4
Mikroregionem Nechanicko na kole
5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2014 > ZO ze dne 26. 11. 2014

Z á p i s

z 1. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 26. listopadu 2014 od 17,30 hodin

 

Zasedání přítomni všichni členové ZO viz. prezenční listina.  Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

Program :

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
  2. Schválení programu
  3. Návrh rozpočtu obce na rok 2015
  4. Rozpočtové opatření č. 9 a č. 10/2014
  5. Volba členů inventarizační komise
  6. Informace starosty a místostarosty
  7. Diskuse - různé
  8. Závěr

 Ad. 1.  Zasedání zahájil starosta přednesením návrhů na ověřovatele zápisu pana Bartoně a pana Vítka.

Usnesení: ZO přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 2. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. Nebyla žádná připomínka ani doplnění navrženého programu.

USNESENÍ: ZO návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 3. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu obce na rok 2015.

USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí bez připomínek. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 4. Účetní OÚ p. Fučíková seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 9 A č. 10/2014.

USNESENÍ: ZO rozpočtové opatření schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 5. Starosta přednesl informaci k nutnosti určení inventarizační komise, která bude mít na starost zkontrolovat majetek obce. Navrženi byli p. Monika Dvořáková - předseda, Milan Bartoň ml. - člen a Daniel Klika - člen.

USNESENÍ: ZO schválilo inventarizační komisi ve složení p. Monika Dvořáková - předseda, Milan Bartoň ml. - člen a Daniel Klika - člen. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 6 Starosta a místostarosta přednesli ZO následující informace:

-          Smlouva na opravu chodníků v obci s dodavatelem MATEX HK vykazuje právní vady a je špatná, jednostranně zvýhodňující dodavatele. Smlouva bude přepracována.

Usnesení: ZO vzalo informaci na vědomí.

-          Starosta informoval o nutnosti provést opravu víceúčelového hřiště. Vadný je povrch, dřevěné ohrazení i bezpečnostní sítě.

Usnesení: ZO vzalo informaci na vědomí.

-          O kontrole hygienické stanice v Hradci Králové v obecní hospodě. Zjištěny byly následující závady: chybějící lednička pro samostatné uložení syrového masa a nefungující bezdotyková vodovodní baterie (viz. kopie zápisu v příloze). Vodovodní baterie - bude provedena výměna a lednice dokoupena.

Usnesení: ZO bere na vědomí.

-          O provedené vlastní kontrole ZO v obecní hospodě, kterou provedl kontrolní výbor, který zastupovala p. Dvořáková a p. Bartoň. Kontrolováno: zákaz kouření 11,00 až 13,00 hod., sanitační kniha - sanitace prováděna 1x měsíčně, fungování pračky vzduchu - je hlučný ventilátor, revize na plyn - zjistit aktuálnost revizí, revize na elektro – zjistit aktuálnost revizí, vymalování – až po ukončení sezony, poškozený koberec na pódiu – doporučena výměna, dále jsou rozviklané velké stoly.

Usnesení: ZO pověřuje starostu zjistit aktuálnost revizí, zajistit v záruce opravu pračky vzduchu. Ostatní bere na vědomí.

-          O názorech návštěvníků kempu, které zveřejňují na www.dokempu.cz. Tito návštěvníci poukazují na nedostatky v kempu.

Usnesení: ZO bere na vědomí.

-          O návrhu změny cen v kempu na rok 2015 (jednání v nepřítomnosti p. Kouta). Pan Kout navrhuje navýšení ceny za „chatku v sezóně 1. 6. - 31. 8. 2015“ a cenu navrhuje zvednout ze stávajících 700,- Kč na 800,- Kč. (Kopie viz. příloha zápisu). P. Motlík navrhuje podívat se na ceny kempů v okolí.

Návrh na pořízení turniketu ke vstupu na koupaliště.

Usnesení: ZO bere informace o navýšení ceny na vědomí s tím, že schválení provede na další schůzi, a doporučuje ověřit ceny kempů v okolí. Zároveň pověřuje starostu zjistit bližší informace o vstupních turniketech.

-          O školení zastupitelů v projektu „odpovědný zastupitel“. Školení proběhne 27. 11. 2014 na KÚ Královéhradeckého kraje a zúčastní se ho p. Lajbner, p. Bartoň, p. Karel, pí. Dvořáková Monika, p. Korbel a p. Klika.

Usnesení: ZO bere na vědomí

-          O školení pro starosty a místostarosty, které bude v 10 samostatných seminářích 1x týdně každý čtvrtek až do 19. 2. 2015. Školení se zúčastní p. Lajbner a p. Bartoň.

Usnesení: ZO bere na vědomí

-          O žádosti na KÚ Královéhradeckého kraje o vložení „Rybářského zázemí u rybníka Močidlo“ do vlastnictví obce na základě kolaudačního rozhodnutí, které nabylo právní moci.

Usnesení: ZO bere na vědomí

-          O špatné kvalitě dřeva použitého na stavbu rybářského zázemí.

Usnesení: ZO pověřuje starostu vstoupit do jednání s dodavatelem LEMBERK a vadu reklamovat.

-          O vyjednání lepších cen za služby u operátora VODAFON.

Usnesení: ZO bere na vědomí

-          Informace o setkání starostů obcí dne 15. 12. 2014 v Aldisu, dále o valné hromadě mikroregionu Nechanicko dne 9. 12. 2014 v Dolním Přímu.

Usnesení: ZO bere na vědomí.

 

Ad. 7. Diskuse:

-          SPOZ (spolek pro občanské záležitosti). Návrh na vedení spolku pí. Monika Dvořáková. Ta přednesla návrh, aby se při vítání občánků místo vkladní knížky s vkladem 500,- Kč dával ve stejné hodnotě zlatý přívěšek se znamením zvěrokruhu.

První vítání občánků bude 11. 1. 2015.

Usnesení: ZO schvaluje pí. Moniku Dvořákovou jako vedoucí SPOZ. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

-          Milan Bartoň ml. přednesl návrh na termín konání sjezdu rodáků obce Lodín dne 5. 9. 2015. Tento termín byl vybrán s ohledem na ubytovací možnosti kempu.

-          Dvořáková Veronika přednesla informaci o termínu konání OBECNÍHO PLESU v sobotu dne 7. 3. 2015. Dále informovala o nefunkčním veřejném osvětlení – některé lampy. Pan Vítek odpověděl, že po 22. hodině osvětlení automaticky přechází do nočního režimu a vzhledem k tomu, že jde v několika samostatných okruzích, které nejsou synchronní, tak se může stát, že některá část obce je ještě v denním režimu a jiná je už v nočním režimu. Pan Vítek nezávisle na této informaci zkontroluje, zda je všechno v pořádku a není tam závada.

-          Dále paní Dvořáková Veronika přednesla informaci o konání ADVENTNÍ DÍLNY 29. 11. 2014 pro děti i dospělé a o akci ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 30. 11. 2014. K dispozici bude občerstvení pro děti i dospělé.

Dále VELIKONOČNÍ DÍLNA se bude konat 28. 3. 2015.

-          Pan Lajbner informoval, že paní Gallová končí s vedením obecní kroniky. Žádal zastupitele a ostatní přítomné o vytipování nového kronikáře. Požadavek zastupitelů je zveřejnit tento záměr na webu obce.

-          Pan Dvořák M. informoval o tom, že jsou poškozené skleněné výplně u autobusové zastávky v Lodíně. Dále informoval o nepořádku v příkopech a okolí u obřadní síně obce Lodín. Dále navrhoval zrušit poplatky občanů v obci Lodín a také dávat příspěvky na obědy všem občanům bez rozdílu, kde obědy berou.

-          Pan Dvořák J. se dotazoval, kdy bude kalkulace na nátěr tobogánu. P. Lajbner odpověděl, že by měla být do konce týdne.

 

Ad. 8. Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil v 19:10 hod. s tím, že příští zasedání se bude konat dne 17. 12. 2014 v 17:30 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu : .................................................... ....................................................

                                            Milan Bartoň                                   František Vítek

 

 

Zapsala :              ....................................................

                                           Dana Fučíková

 

                                                                                              Petr Lajbner,  starosta