IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2
Obecní ples 2024
VYHLÁŠENÍ SBĚRU TEXTILU PRO DIAKONII BROUMOV
Výprodej betonových výrobků ve II. jakosti
3
4 5 6 7
Hlášení prodej kuřic
8
Oslava MDŽ se seniory a archeologie Lodína a okolí
9 10
11
SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 2024
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Karneval pro děti 2024
24
25 26 27 28 29 30 31
Hlášení 26.1.2024
Poplatky v roce 2024

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2014 > ZO ze dne 25. 6. 2014

Z á p i s

ze 42. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 25. června 2014 od 17,00 hodin

 

Zasedání přítomni  všichni členové ZO viz, prezenční listina.  Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

 

Program :

  1. Zahájení, schválení programu a ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
  3. Rozpočtové opatření č.5.
  4. Projednání žádosti o účelovou dotaci pro SMaSZ Lodín
  5. Schválení smlouvy o zajištění  zpětného využití odpadů včetně příloh se spol. EKO-KOM.
  6. Schválení záměru prodeje obecního pozemku p.č. 267/2 v k. ú. Lodín.
  7. Informace starosty a místostarosty.
  8. Diskuse-různé.
  9. Závěr.

 

Ad.1. Zasedání zahájil starosta přednesením návrhu programu jednání a ověřovatelů zápisu pana Prchlíka a pana Lajbnera.

Usnesení : ZO přednesené návrhy schválilo.Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.2.  Starosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání. Konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny.

USNESENÍ : ZO vzalo informaci na vědomí bez připomínek.

 

Ad.3. Účetní OÚ p. Fučíková seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č.5.

USNESENÍ : ZO rozpočtové opatření schválilo.Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.4. Starosta přednesl ke schválení žádost příspěvkové organizace SMaSZ Lodín o účelovou dotaci ve výši 1 216 091,-Kč (doplatek úhrady na odstranění havárie vodovodních rozvodů na koupališti).

USNESENÍ : ZO účelovou dotaci v částce 1 216 091,-Kč pro SMaSZ Lodín schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.5. Starosta seznámil ZO se smlouvou mezi obcí a spol. EKOKOM o zajištění zpětného využití odpadů včetně příloh.

USNESENÍ : ZO Smlouvu o využití zpětného odpadu včetně příloh se spoll EKO-KOM schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad.6. Starosta předložil ZO návrh na odprodej obecního pozemku p.č. 267/2 v k.ú. Lodín o výměře 34 m2 panu Vilému Kapinusovi. Uvedl, že záměr odprodeje pozemku byl řádně zveřejněn na úředních deskách obce v době od 2.6. do 18.6.2014. V této době nebyl OÚ k tomuto záměru podán žádný námět ani připomínka.

Usnesení : ZO přednesený návrh odprodeje pozemku p.č. 267/2 v k.ú. Lodín o výměře 34 m2  schválilo. Byla schválena cena  za 1 m2  ve výši 35,- Kč. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.7. Starosta a místostarosta přednesli ZO následující informace :

-          Nabídku spol. REVERENGE a.s. na možnost umístění kontejneru na použité oblečení, boty hračky a jiné v obci Lodín. Usnesení ZO nabídku schvaluje s tím, že kontejner bude umístěn za prodejnou. Pro hlasovali všichni členové ZO.

-          O návrhu Poslanecké sněmovny ČR na úpravu zákona o odpadcích, která zřejmě změní i poplatky za ukládaný odpad na skládkách, které jsou příjmem obce. Zda bude návrh přijat zatím není rozhodnuto. Usnesení ZO vzalo informaci na vědomí.

-          O žádostech na fin. dary pro hospic, vybudování babyboxu. Usnesení : ZO neschvaluje.

-          O žádosti ZŠ a MŠ Nechanice o finanční příspěvek na nákup sportovních potřeb. Z obce Lodín navštěvuje tuto školu 33 žáků. Usnesení: ZO schvaluje poskytnou ZŠ a MŠ Nechanice finanční dar,a to ve výši 1000,-Kč na jednoho žáka, tedy celkem 33 000,-Kč. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

-          O žádosti TJ Sokol Myštěves na finanční příspěvek ve výši 200 000,-Kč na opravu hřiště TJ, které je ve špatném stavu. Usnesení: ZO finanční příspěvek ve výši 200 000Kč TJ Sokol Myštěves schvaluje s tím, že v dalších 10 letech již nebude přispívat na činnost TJ, jako tomu bylo dosud.  Hlasování : Pro hlasovalo 6 členů, 2 proti a jeden člen ZO se zdržel.

-          O termínu konání voleb do obecního zastupitelstva a Senátu parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014. Usneseni: ZO vzalo informaci na vědomí.

-          O průběhu kolaudací stánku na koupališti a šaten u víceúčelového hřiště a instalaci cvičebních strojů u dětského hřiště. Usnesení ZO vzalo informaci na vědomí.

-          O návrhu smlouvy na půjčování zařízení ve správě příspěvkové organizace SMaSZ Lodín, kdy bude půjčováno mobilní grilovací zařízení, štěpkovač, mobilní lešení . Usnesení:  ZO návrh smlouvy schvaluje s tím, že uvedená zařízení budou půjčována  pouze občanům z Lodína. Současně schvaluje i ceny na půjčovné: mobilní grilovací zařízení 500,- Kč na 3 dny + vratná záloha ve výši 1000,-Kč, štěpkovač  100,-Kč/den + 1000,-Kč vratná záloha, mobilní lešení 50,-Kč/den + 1000,-Kč vratná záloha. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

 Ad.8. Diskuse :

 -          p. Lajbner žádá, aby na místo pálení čarodějnic byla umístěna tabule zakazující skládku odpadků. Doporučuje jednat se spol. provozující autobusovou dopravu četnost spojů projíždějící osadou Janatov. Dále projednat s vedením RD Králíky omezení provozu těžké zemědělské techniky osadou Janatov. O návrzích budou jednat starosta a místostarosta.

-          p. Valentová podává návrh na opravu dalších pomníků v obci a v osadě Janatov.

-          starosta informuje ZO o jednání o doplnění jmen na desce  na pomníku padlých.

-          p. Malá provozovatelka obecní hospody požaduje úpravu časových spínačů světel v obecní hospodě a čidel splachovačů na WC v hospodě. Zajistí p. Vítek. Dále podává informaci o možnosti konání poutě v Lodíně, o které bude informovat obecní úřad.

-          p. Vodičková podala informaci o životních jubileích občanů obce

-          p. Motlík vyslovil poděkování členu ZO a zam. SMaSZ Lodín p. Okrouhlickému a jeho kolektivu za přípravu sezony koupaliště kempu na sezonu roku 2014. Dále přednesl návrh na renovaci povrchu podlahy v sále obecní hospody. Projedná starosta.

-          p.  Perglová předala ZO stížnost na nájemce obecní hospody za ceny, které si tito stanovili na uspořádání svatební hostiny v obecním hostinci a odmítli ji tuto hostinu připravit. K stížnosti odpověděl starosta, že ZO nepřísluší řešit spory s provozovateli obecní hospody a zákazníky.

 

 Ad.9. Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil  v 19,45 hod. s tím že příští zasedání se bude konat dne 17.9.2014.

 

 

Ověřovatelé zápisu :      ……………………….                    …………………………….

                                                 Petr Lajbner                                        Pavel Prchlík

 

 Zapsala :                         ……………………....

                                               Dana Fučíková

                                                                                                  Jaromír Pelánek, starosta