IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
AniKrock ve Mžanech
23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2014 > ZO ze dne 25. 6. 2014

Z á p i s

ze 42. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 25. června 2014 od 17,00 hodin

 

Zasedání přítomni  všichni členové ZO viz, prezenční listina.  Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

 

Program :

  1. Zahájení, schválení programu a ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
  3. Rozpočtové opatření č.5.
  4. Projednání žádosti o účelovou dotaci pro SMaSZ Lodín
  5. Schválení smlouvy o zajištění  zpětného využití odpadů včetně příloh se spol. EKO-KOM.
  6. Schválení záměru prodeje obecního pozemku p.č. 267/2 v k. ú. Lodín.
  7. Informace starosty a místostarosty.
  8. Diskuse-různé.
  9. Závěr.

 

Ad.1. Zasedání zahájil starosta přednesením návrhu programu jednání a ověřovatelů zápisu pana Prchlíka a pana Lajbnera.

Usnesení : ZO přednesené návrhy schválilo.Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.2.  Starosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání. Konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny.

USNESENÍ : ZO vzalo informaci na vědomí bez připomínek.

 

Ad.3. Účetní OÚ p. Fučíková seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č.5.

USNESENÍ : ZO rozpočtové opatření schválilo.Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.4. Starosta přednesl ke schválení žádost příspěvkové organizace SMaSZ Lodín o účelovou dotaci ve výši 1 216 091,-Kč (doplatek úhrady na odstranění havárie vodovodních rozvodů na koupališti).

USNESENÍ : ZO účelovou dotaci v částce 1 216 091,-Kč pro SMaSZ Lodín schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.5. Starosta seznámil ZO se smlouvou mezi obcí a spol. EKOKOM o zajištění zpětného využití odpadů včetně příloh.

USNESENÍ : ZO Smlouvu o využití zpětného odpadu včetně příloh se spoll EKO-KOM schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad.6. Starosta předložil ZO návrh na odprodej obecního pozemku p.č. 267/2 v k.ú. Lodín o výměře 34 m2 panu Vilému Kapinusovi. Uvedl, že záměr odprodeje pozemku byl řádně zveřejněn na úředních deskách obce v době od 2.6. do 18.6.2014. V této době nebyl OÚ k tomuto záměru podán žádný námět ani připomínka.

Usnesení : ZO přednesený návrh odprodeje pozemku p.č. 267/2 v k.ú. Lodín o výměře 34 m2  schválilo. Byla schválena cena  za 1 m2  ve výši 35,- Kč. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.7. Starosta a místostarosta přednesli ZO následující informace :

-          Nabídku spol. REVERENGE a.s. na možnost umístění kontejneru na použité oblečení, boty hračky a jiné v obci Lodín. Usnesení ZO nabídku schvaluje s tím, že kontejner bude umístěn za prodejnou. Pro hlasovali všichni členové ZO.

-          O návrhu Poslanecké sněmovny ČR na úpravu zákona o odpadcích, která zřejmě změní i poplatky za ukládaný odpad na skládkách, které jsou příjmem obce. Zda bude návrh přijat zatím není rozhodnuto. Usnesení ZO vzalo informaci na vědomí.

-          O žádostech na fin. dary pro hospic, vybudování babyboxu. Usnesení : ZO neschvaluje.

-          O žádosti ZŠ a MŠ Nechanice o finanční příspěvek na nákup sportovních potřeb. Z obce Lodín navštěvuje tuto školu 33 žáků. Usnesení: ZO schvaluje poskytnou ZŠ a MŠ Nechanice finanční dar,a to ve výši 1000,-Kč na jednoho žáka, tedy celkem 33 000,-Kč. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

-          O žádosti TJ Sokol Myštěves na finanční příspěvek ve výši 200 000,-Kč na opravu hřiště TJ, které je ve špatném stavu. Usnesení: ZO finanční příspěvek ve výši 200 000Kč TJ Sokol Myštěves schvaluje s tím, že v dalších 10 letech již nebude přispívat na činnost TJ, jako tomu bylo dosud.  Hlasování : Pro hlasovalo 6 členů, 2 proti a jeden člen ZO se zdržel.

-          O termínu konání voleb do obecního zastupitelstva a Senátu parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014. Usneseni: ZO vzalo informaci na vědomí.

-          O průběhu kolaudací stánku na koupališti a šaten u víceúčelového hřiště a instalaci cvičebních strojů u dětského hřiště. Usnesení ZO vzalo informaci na vědomí.

-          O návrhu smlouvy na půjčování zařízení ve správě příspěvkové organizace SMaSZ Lodín, kdy bude půjčováno mobilní grilovací zařízení, štěpkovač, mobilní lešení . Usnesení:  ZO návrh smlouvy schvaluje s tím, že uvedená zařízení budou půjčována  pouze občanům z Lodína. Současně schvaluje i ceny na půjčovné: mobilní grilovací zařízení 500,- Kč na 3 dny + vratná záloha ve výši 1000,-Kč, štěpkovač  100,-Kč/den + 1000,-Kč vratná záloha, mobilní lešení 50,-Kč/den + 1000,-Kč vratná záloha. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

 Ad.8. Diskuse :

 -          p. Lajbner žádá, aby na místo pálení čarodějnic byla umístěna tabule zakazující skládku odpadků. Doporučuje jednat se spol. provozující autobusovou dopravu četnost spojů projíždějící osadou Janatov. Dále projednat s vedením RD Králíky omezení provozu těžké zemědělské techniky osadou Janatov. O návrzích budou jednat starosta a místostarosta.

-          p. Valentová podává návrh na opravu dalších pomníků v obci a v osadě Janatov.

-          starosta informuje ZO o jednání o doplnění jmen na desce  na pomníku padlých.

-          p. Malá provozovatelka obecní hospody požaduje úpravu časových spínačů světel v obecní hospodě a čidel splachovačů na WC v hospodě. Zajistí p. Vítek. Dále podává informaci o možnosti konání poutě v Lodíně, o které bude informovat obecní úřad.

-          p. Vodičková podala informaci o životních jubileích občanů obce

-          p. Motlík vyslovil poděkování členu ZO a zam. SMaSZ Lodín p. Okrouhlickému a jeho kolektivu za přípravu sezony koupaliště kempu na sezonu roku 2014. Dále přednesl návrh na renovaci povrchu podlahy v sále obecní hospody. Projedná starosta.

-          p.  Perglová předala ZO stížnost na nájemce obecní hospody za ceny, které si tito stanovili na uspořádání svatební hostiny v obecním hostinci a odmítli ji tuto hostinu připravit. K stížnosti odpověděl starosta, že ZO nepřísluší řešit spory s provozovateli obecní hospody a zákazníky.

 

 Ad.9. Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil  v 19,45 hod. s tím že příští zasedání se bude konat dne 17.9.2014.

 

 

Ověřovatelé zápisu :      ……………………….                    …………………………….

                                                 Petr Lajbner                                        Pavel Prchlík

 

 Zapsala :                         ……………………....

                                               Dana Fučíková

                                                                                                  Jaromír Pelánek, starosta