IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2015 > ZO ze dne 25. 3. 2015

Z á p i s 

z 5. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 25.března 2015 od 17,30 hodin 

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina).  Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková. 

 

Program : 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

 1. Schválení programu jednání. 

 1. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO. 

 1. Rozpočtové opatření č.1. 

 1. Schválení dodavatele na opravu pomníků v obci. 

 1. Schválení pronájmu obecního bytu v čp.95. 

 1. Schválení řešení obce s nakládání s bio-odpadem. 

 1. Jmenování nového vedoucího SMaSZL. 

 1. Organizační změny. 

 1. Informace starosty. 

 1. Diskuse-různé. 

 1. Závěr. 

 

Ad.1. Zasedání zahájil starosta přednesením návrhů n ověřovatele zápisu pana Pelánka a pana Kliku. 

UsneseníZO přednesené návrhy schválilo.Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO. 

 

Ad.2. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání.   

USNESENÍ: ZO návrh programu jednání schválilo.Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO. 

 

Ad.3. Kontrola usnesení ze zasedání ZO dne 11.2.2015.  

USNESENÍ: Kontrolu usnesení ze dne 11.2.2015 vzalo ZO na vědomí.  

 

Ad.4Účetní obce paní Fučíková předložila ke schválení rozpočtové opatření č.1. Bylo doporučeno dát pravomoc starostovi obce k schvalování rozpočtových opatření před projednáním a schvalováním v ZO. 

USNESENÍ: ZO rozpočtové opatření č.1 schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé. Dále schválilo pravomoc starosty schvalovat rozpočtová opatření do výše 500tisíc Kč před projednáním v zastupitelstvu obce. Pro hlasovali všichni zastupitelé. 

  

Ad.5  Zastupitel p. Daniel Klika informoval o zakázce „oprava pomníků“ v obci. Zastupitelstvu byly předloženy nabídky 4 (čtyř) restaurátorů. Zastupitelstvo rozhodlo zadat opravy pomníků takto: 

Pomník u školy a na návsi v Lodíně bude opravovat p.Myšková. 

Pomník v Janatově bude opravovat p.Hyšková. 

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schválilo zadat opravy pomníků u školy a na návsi v Lodíně paní Myškové. Dále opravu pomníku v Janatově paní Hyškové. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé. 

 

Ad.6.  Zastupitel p.Martin Korbel informoval o výsledku jednání  a rozhodnutí bytové komisena pronájem obecního bytu v čp.95. Komise se sešla ve složení Martin Korbel,Jaromír Pelánek, Jaroslav Karel. Komise rozhodla a doporučuje zastupitelstvu, aby schválilo pronajmout byt v čp.95 paní Tobiškové, a to po nabytí právní moci soudního rozhodnutí o rozvodu manželství. 

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce rozhodlo pronajmout byt v čp.95 paní Tobiškové, a to po nabytí právní moci soudního rozhodnutí o rozvodu manželství.  Pro hlasovalo 6 zastupitelů. Proti hlasovala paní Monika Dvořáková. Zdržel se hlasování p.Milan Bartoň. 

 

Ad.7. Zastupitel p.Daniel Klika informoval o řešení obce pro nakládání s bio-odpady dle vyhlášky MŽP. Zastupitelstvo obce Lodín zvolilo variantu vlastní (komunitní) kompostování bio-odpadu. Sběr bio-odpadu bude prováděn v areálu sběrného dvora a čističky. Všechny domácnosti v Lodíně budou informovány o způsobu kompostování v informačním letáku, který ZO připraví. 

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením vlastní „komunitní“ kompostárny pro ukládání bio-odpadu občanů obce Lodín. Pro hlasovali všichni zastupitelé. 

 

Ad.8Starostap.PetrLajbner informoval zastupitele o výsledku jednání a rozhodnutí  komise na jmenování vedoucího SMaSZL. Komise se sešla ve složení Petr Lajbner, František Vítek, Martin Korbel a rozhodla navrhnout zastupitelstvu obce jmenovat do funkce vedoucí příspěvkové organizace SMaSZL paní Janu Zmítkovou z Nepolis, s nástupem od 1.4.2015. 

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce rozhodlo jmenovat do funkce „vedoucí příspěvkové organizace SMaSZL paní Janu Zmítkovou z Nepolis.  Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé. 

 

Ad.9.  Starosta p.PetrLajbner navrhl zastupitelům, aby bylo posíleno řízení obce Lodín o druhého místostarostu. Zdůvodnil to zvýšenou administrativní náročností, zejména při veřejných zakázkách, výběrových řízeních, vyhledávání a správě dotačních titulů, zajišťování předprojektové a projektové přípravy zakázek a zajišťování studií proveditelnosti.  

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby do řízení obce Lodín byl zapojen druhý místostarosta. Pro hlasovalo 6 zastupitelů. Proti hlasovala paní Monika Dvořáková. Zdržel se hlasování p.Milan Bartoň. 

 

Ad. 10. Informace starosty a místostarosty, kteří přednesli ZO následující informace: 

 1. Žádost p.Vitáka o vydání vyhlášky obce, která bude regulovat hluk v obci o víkendech a svátcích. Starosta rozhodl toto projednat nejdříve na uzavřeném jednání ZO. 

 2.  Starosta přednesl žádost mikroregionuNechanicko o finanční dar ve výši 10.000,- Kč na zakoupení triček pro účastníky akcí pořádaných mikroregionemNechanicko a také na Olympiádu  mateřských škol. 

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce souhlasí s darem 10.000,- Kč pro mikroregionNechanicko, který ho použije na nákup triček pro účastníky akce mikroregionu a také na Olympiádu mateřských škol. Pro hlasovali všichni zastupitelé. 

 

 1. Zastupitelé byli informováni o tom, že dne 11.4.2015 v 10,00 hod. bude proveden svoz nebezpečných složek komunálního odpadu firmou A.S.A. Dle harmonogramu bude vozidlo A.S.A na návsi před obchodem Hruška od 10,00 do 10,10 hod. Sbírané druhy: z provozu automobilů (autobaterie, oleje+filtry, kapaliny, obaly od PHM atd.), fotochemikálie (tonery atd.), kosmetika, tuky (oleje, vazelíny atd.), světelné zdroje (žárovky, zářivky baterie), domácí elektrospotřebiče, obaly od barev a nebezpečných látek). 

USNESENÍ: ZO bere na vědomí.  

 

 1. Kontrola KHS v obecní hospodě zaměřená na technický stav budovy. KHS připomínkuje přívod čerstvého vzduchu do prostoru kuchyně (chybí vzduchotechnika-nedostatečné odvětrání). Starosta přečetl dopis zaslaný na KHS s tím, že obec Lodín si nechá zpracovat projektovou dokumentaci na řešení rovnotlaké vzduchotechniky s termínem odevzdání do 15.4.2015. Připraveny budou i podklady pro výběr dodavatele. 

USNESENÍ: ZO bere na vědomí.  

 

 1. Místostarosta p.Bartoň informoval zastupitele o jednání s p.Strnadem z domu čp.84 (vedle Machačů). Pan Strnad byl informován o tom, že  jeho poškozená fasádaopadává na obecní chodník, stejně tak i sníh z jeho střechy.  Pan Strnad slíbil zametat chodník a střešní krytinu doplnit sněholamy. 

USNESENÍ: ZO bere na vědomí.  

 

Ad.11. Diskuse. 

 • Pan Klikadotaz, jak budou organizovány čarodějnice? Zastupitelé po připomínkách některých občanů navrhli, uskutečnit je u dolní brány do nové části kempu. Organizaci si vzal na starosti p. Milan Bartoň ml. Průvod dětí v maskách zajistí Veronika Dvořáková. 

 • Pan Dvořák Miroslav-v budově koupaliště se topí. Dle jeho zjištění je spotřeba plynu 20m3/den. 

 • Pan Dvořák Jiří-nesouhlasí s názorem obce k nátěru tobogánu. Bude žádat další informace. Paní Vitáková odpověděla, že se problémům mohlo předejít, kdyby bylo vše transparentní. Pan Lajbner opakoval, že si zastupitelstvo nechalo vypracovat srovnávací cenové nabídky a že o nich informoval v minulých zastupitelstvech. Pan Dvořák J. řekl, že chce být podrobně informován. 

 • Pan Dvořák Jiří-na koupališti se realizoval chodníček před strojovnou. 

 • Paní Dvořáková Monika-připomínka ke kvalitě práce na rybářském zázemí Močidlo. 

 

Ad.12. Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil  ve 19,57 hod. 

 

 

Ověřovatelé zápisu : …………………………………………….                  …………………………………………………………. 

                                      Jaromír Pelánek                                                          Daniel Klika 

 

 

Zapsala :………………………………………….. 

                     Dana Fučíková 

 

 

Petr Lajbnerstarosta