IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2015 > ZO ze dne 24. 6. 2015

Z á p i s

z 8. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 24. června 2015 od 18,00 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina.  Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

 

 Program :

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu jednání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečného účtu obce a přehledu hospodaření příspěvkové organizace SMaSZ Lodín.
 5. Informace starosty.
 6. Diskuse-různé.

 

Ad. 1.  Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu pana Jaroslava Karla a pana Františka Vítka.

Usnesení:   ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 2.  Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. 

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 3.  Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.

USNESENÍ: Kontrolu usnesení ze dne 20. 5. 2015 vzalo ZO na vědomí.

 

Ad. 4. Starosta seznámil členy ZO se závěrečným účtem obce za rok 2014 a se zprávou o kontrole hospodaření obce, provedenou kontrolním orgánem Královéhradeckého kraje. Závěrečný účet byl řádně zveřejněn na úřední desce obce (v tištěné podobě v místě i elektronické na webových stránkách obce). K závěrečnému účtu nebyly podány žádné připomínky. Dále starosta seznámil s účetní uzávěrkou obce za rok 2014 včetně příloh a provedenou inventarizací majetku obce. Veškerá tato dokumentace je na webových stránkách obce. Proto přednesl návrh schválit tento závěrečný účet.

 

Dále starosta seznámil ZO s přehledem o nákladech a výnosech hospodaření příspěvkové organizace SMaSZ Lodín za rok 2014, účetní uzávěrkou včetně příloh a zprávou nezávislých auditorů o hospodaření příspěvkové organizace SMaSZ Lodín za rok 2014, která je v souladu s platnými českými účetními předpisy bez závad.  Veškerá tato dokumentace je na webových stránkách obce. Proto přednesl návrh tento závěrečný účet PO schválit.

USNESENÍ: ZO schvaluje závěrečný účet obce Lodín s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Lodín. Dále ZO schvaluje závěrečný účet příspěvkové organizace SMaSZ Lodín, její účetní uzávěrku včetně příloh a zprávu nezávislých auditorů. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad 5. Informace starosty a místostarosty, kteří přednesli ZO následující informace:

a)     Starosta seznámil zastupitele s informací o havarijním stavu plechových hal za bytovým domem čp. 80. Bude nutná jejich výměna. V současné době jsou kontaktováni projektanti pro studii, jak by měla vypadat nová podoba tohoto prostoru. 

b)      Starosta informoval o zamítavém názoru zastupitelů na vydávání „obecních karet“ občanům, kteří zde v Lodíně bydlí a nemají zde hlášené trvalé bydliště a také vnoučatům trvale bydlících občanů Lodína. Počet takovýchto občanů je v současné době více než sto. Pokud by zastupitelé rozhodli o změně schváleného ceníku a karty by se v tomto počtu rozdaly i ostatním, pak by se úplně ztratil smysl budování turniketů a ztratila by se výhoda pro trvale bydlící občany Lodína.

c)      Starosta informoval, že se intenzivně pracuje na přípravě dokumentace pro rozšíření kempu. Ukončený je geologický průzkum a v současné době probíhá malá EIA. Probíhají jednání s projektantem na řešení detailů projektu jako odvádění srážkových vod, příjezdové komunikace atd. Informaci doplnil p. Klika, že díky EIA se vše pozdrží o cca 5 týdnů.

d)      Rekonstrukce dvou pomníků v Lodíně a jednoho v Janatově pokračuje podle plánu. V současné době se připravují základové desky. Renovace samotných pomníků je téměř hotová a intenzivně se pracuje na schodech k pomníkům a řeší se další nezbytné doplňující věci.

e)      Starosta informoval, že na základě výsledků ankety mezi občany Lodína, kdy většina občanů vyslovila nespokojenost se zásobováním prodejny Hruška a s otevírací dobou v letní sezóně, byl provozovateli poslán dopis, ve kterém byl informován o nespokojenosti občanů Lodína se zásobováním prodejny a otevírací dobou. Provozovatel provedl inspekci na místě a přislíbil zlepšení a nápravu této situace.

f)       Starosta informoval o připravované opravě WC pro zákazníky na obecním úřadě. Doplnit by se mělo umyvadlo pro mytí rukou, obložení stěn a teplá voda na mytí rukou a další.

g)      Starosta informoval o jednání na Krajském úřadu v HK, odboru dopravní obslužnosti, kde žádal o posílení autobusových spojů jezdících přes Janatov. Minimálně pro ranní a odpolední školní spoje takovým způsobem, aby se obyvatelé Janatova mohli lépe dopravit autobusem přes Nechanice do HK a zpět a také do Nového Bydžova a zpět.

h)      Starosta informoval o nutnosti schválit komisi na výběr dodavatele plynových kotlů pro bytový dům čp. 80. To je nutné z časových důvodů, aby se stihlo vybrat dodavatele a vyměnit kotle do topné sezóny 2015. Pan Pelánek měl dotaz, kdo zpracovává projektovou dokumentaci a také navrhl oslovit místní dodavatelské firmy. Pan Korbel má názor, oslovit alespoň pět firem. Starosta navrhl výběrovou komisi ve složení: p. Bartoň,  p. Vítek, p. Klika. Potom dal hlasovat:

USNESENÍ: ZO hlasovalo a souhlasí se složením komise p. Bartoň,  p. Vítek, p. Klika. Komise je jmenovaná za účelem výběru dodavatele plynových kotlů pro bytový dům čp. 80. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad 6. Diskuse.

 • Pan Klika-znovu informoval o nezbytnosti vypracovat strategický plán rozvoje obce a také o nutnosti schválit ho ZO, abychom v budoucnosti mohli využít dotace.
 • Pan Pelánek informoval o připomínkách k práci vedoucí SMaSZ p. Zmítkové např. nespokojenost jednoho ubytovaného v kempu, její pracovní doba o víkendech, kdy je plné koupaliště, slabší znalost cizího jazyka atd.
 • Pan Korbel-domnívá se, že cenu pro karavany máme nastavenou příliš vysoko. Dále, že kohouty pro připojení karavanů na pitnou vodu jsou nefunkční. Dále, že bývají otevřená venkovní vrata do strojovny a že hrozí nebezpečí úrazu a také, že ve strojovně chybí varovné cedulky, označující únikový prostor a další.
 • Pan Motlík- vrata do strojovny musí být otevřená, protože se čistí síta. Dále že neprochází přes strojovnu cizí lidi na koupaliště. To si strojníci hlídají. Dále požádal řešit jízdy mladých motorkářů okolo kempu, protože zde díky velkému provozu pěších rekreantů z kempu na koupaliště hrozí nebezpečí úrazu. Paní V. Dvořáková informovala, že také okolo jejich domu po jejich pozemku jezdí také tito motorkáři a že jim poškodili vozidlo Volvo. Z tohoto důvodu jsou nuceni si svůj pozemek oplotit.
 • Pan Dvořák Jiří-myslí si, že by vedoucí SMaSZ měla být přítomna na každém jednání ZO. Dále vyjádřil názor, že plechové haly za školou (čp. 80) by šly nahradit levnější variantou a to zakoupením šesti plechových garáží, které by sloužily pro byty jako sklepy a pokud by někdo z nich chtěl, tak i jako garáž. Tento názor podpořil i p. Pelánek.
 • Pan Motlík-do plánu rozvoje obce zahrnout i vysázení lesoparku u rybníka Močidlo. Dále poděkoval panu Karlovi za organizaci volejbalového turnaje. Příští rok to bude již 10. ročník. Dále pan Motlík žádal, aby byla zhodnocena, zkontrolována a zrevidována práce starého zastupitelstva a jeho hospodaření.
 • Pan Korbel-poděkování za soutěž ve střelbě. Doplnil pan Dobrozemský, že očekával větší účast lidí, ale soutěž se přítomným líbila. Poděkoval obci i zastupitelům za podporu a chtěl by ve stejném duchu pokračovat i v dalších letech.
 • Veronika Dvořáková-jak se pracuje s výsledky ankety, kterou zastupitelstvo organizovalo na začátku letošního roku. Odpověděl p. Lajbner, že větší část odpovědí byla taková, že lidé byli spokojeni a ty ostatní s negativními připomínkami se postupně řeší.

Dále paní Dvořáková informovala, že by chtěla, aby se doplnila hlína a dosel se trávník u pomníku v centru obce, protože to tam není hezké. Paní Valentová namítala, proč p. Dvořáková neřeší tuto záležitost se svou vedoucí a požaduje po ZO, aby toto řešilo. Paní Dvořáková řekla, že to říká všem, ale že nic se zatím neděje. Pan Pelánek sdělil, že náves včetně pomníku má na starosti zahradnictví Květ.

Dále paní Dvořáková informovala, že někteří obyvatelé nové části Lodína (34 parcel) dělají nepořádek na obecních pozemcích, kde skladují věci, které nechtějí na svých pozemcích. Dále, že na „hřišti“ jsou zbytky cihel z ohniště zarostlých v trávě. Pan Korbel sdělil, že se o úklid cihel postará.

Dále, zda by nemohla být v místech „olejárny“ udělat zastavení pro cyklisty.

 • Pan Dvořák-má  názor nekomplikovat to a udělat toto zastavení u hospody, kam stejně každý dojede.  Dále měl dotaz, jaké vybavení obce lze za úplatu půjčovat. Dále chtěl vědět, proč nezveřejňujeme možnost zakoupení palivového dřeva z obecních lesů. Pan Korbel navrhuje, zveřejňovat záměr prodeje dřeva pouze na obecní nástěnce a případně vyhlásit obecním rozhlasem. Ne na web. Pan Klika informoval, že je možné vytěžit suché švestky u silnice.  Je to domluvené se SUS, že si je můžeme pokácet.
 • Paní Veronika Dvořáková-jak probíhá změna obecních www stránek. Odpověděl p. Lajbner, že v současné době se připravuje nové focení obce, kempu a okolí a že se na nových www stránkách intenzivně pracuje.
 • Pan J. Dvořák-jak je řešeno vyúčtování spotřeby vody, kdy knihovna má větší spotřebu tepla než p. Monika Dvořáková. Pan Pelánek vysvětlil, že společné prostory včetně knihovny jsou v jednom balíku vyúčtování, a proto je jejich spotřeba vyšší než u jednotlivých bytů. Pan Dvořák požádal, aby ZO řešilo tabulky vyúčtování spotřeby tepla a teplé vody. Pan Vítek odpověděl, že v souvislosti s výměnou kotlů by se měly zkontrolovat i měřidla spotřeby, zda ukazují správně.
 • P. Vítek-informoval, že by se měla natřít hřbitovní zeď. Odpověděl p. Lajbner, že to je jeden z úkolů, který byl zadán vedoucí SMaSZ p. Zmítkové. Umytí zdi tlakovou vodou a nátěr musí být hotov do sjezdu rodáků. Pan Dvořák Jiří má názor, že by se měl nátěr zdi dát specializované firmě a nedělat je vlastními silami, protože to neumíme. Kritizoval i nátěr laviček, kdy byla barvou pocákána i konstrukce a nevypadá to hezky.
 • Pan Dobrozemský-líbila se mu střelecká soutěž u rybářské boudy (neboli „obecní boudy“) u rybníka Močidlo a žádá, aby zastupitelstvo nepřistupovalo na žádné písemné dohody s Vitákovými. Je toho názoru, že by se takovéto hezké zařízení mělo využívat pro akce spolků, obce, ale i občanů. Pan Lajbner odpověděl, že pokud to bude možné, bude se ZO snažit o normální „lidskou ústní“ domluvu s paní Vitákovou. Dále sdělil, že se dosud nesetkal s žádným jiným člověkem v Lodíně, který by si nepřál využívat tuto „obecní boudu“ u rybníka Močidlo pro setkávání občanů.

Pan Dobrozemský dále informoval, že větvičky z ostříhaného živého plotu u Vitákových nejsou uklizené a leží na obecních pozemcích. Na toto upozorňují i ostatní občané Lodína.

 • Paní Dvořáková Monika-nesvítí světlo v obytné zóně 34 rodinných domů. Pan Vítek-v současné době je již světlo opraveno. Pan Vítek dále informoval, že nyní nechává světlo svítit celou noc a to i z důvodů, že je hlášen pohyb podezřelých cizích lidí po obci v nočních hodinách.

 

Ad. 7  Závěr

Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil  ve 19,50 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu: ........…………………………                  ………………………………………

                                         Jaroslav Karel                                            František Vítek

 

Zapsala :                   ……………………………..

                                           Dana Fučíková

 

 Petr Lajbner,  starosta