IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2014 > ZO ze dne 21. 5. 2014

Z á p i s

ze 41. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 21. 5. 2014 od 17,00 hodin

 

Zasedání přítomno 7 členů ZO, dva omluveni, viz prezenční listina. Přítomna účetní OÚ paní Dana Fučíková.

 

Program :

  1. Zahájení, schválení programu a ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
  3. Rozpočtové opatření č. 4.
  4. Schválení zpráv o výsledků přezkoumání hospodaření, závěrečného účtu obce a přehledu hospodaření příspěvkové organizace SMaSZ Lodín.
  5. Informace starosty a místostarosty.
  6. Diskuse – různé.
  7. Závěr.

 

Ad. 1. Zasedání zahájil starosta přednesením programu jednání a ověřovatelů zápisu paní Vodičkovou a paní Valentovou.

USNESENÍ: ZO přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.2.  Starosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání. Konstatoval, že mimo vypracování směrnice o zapůjčování strojních zařízení a jiného nářadí obce občanům obce.

USNESENÍ: ZO bere informaci na vědomí a pověřuje místostarostu zajistit podklady pro směrnici na zapůjčování.

 

Ad. 3. Účetní OÚ paní Fučíková seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 4.

USNESENÍ: ZO rozpočtové opatření č. 4 schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 4. Starosta obce seznámil členy ZO se závěrečným účtem obce za rok 2013 a se zprávou o kontrole hospodaření obce provedenou kontrolním orgánem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Závěrečný účet byl řádně zveřejněn na úřední desce obce (místní i v el. podobě na webových stránkách obce). K tomuto závěrečnému účtu nebyly podány žádné připomínky. Proto přednesl návrh schválit tento závěrečný účet bez výhrad.

Seznámil s účetní závěrkou obce za rok 2013 včetně příloh a provedenou inventarizací majetku obce.

Dále s převedením výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 3 919 244,30 z účtu 431 na účet 432, který nebude dále rozdělován do žádných fondů.

USNESENÍ:  

-          ZO schvaluje závěrečný účet obce Lodín s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.

-          ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2013.

 

Starosta dále seznámil ZO s přehledem o nákladech a výnosech hospodaření příspěvkové organizace SMaSZ Lodín za rok 2013, účetní závěrkou včetně příloh a zprávou nezávislých auditorů o hospodaření PO SMaSZ Lodín za rok 2013, která je v souladu s platnými českými účetními předpisy bez závad.

USNESENÍ:

-          ZO schvaluje přehled o nákladech a výnosech hospodaření PO SMaSZ Lodín za rok 2013.

-          ZO schvaluje účetní závěrku PO SMaSZ Lodín za rok 2013. 

 

Ad. 5. Starosta a místostarosta předložili ZO následující informace:

-          Žádost Magistrátu města HK na finanční příspěvek na zpracování ÚSES (územního systému ekologické stability) ve výši 5 000,-Kč.

USNESENÍ: ZO požadovaný příspěvek schvaluje. Pro hlasovalo 6, zdržel se 1 člen ZO.

-          Žádost Mysliveckého sdružení Starý Háj Petrovice o finanční dar ve výši 10 000,- Kč na podporu činnosti sdružení.

USNESENÍ: Pro poskytnutí daru hlasovali všichni členové ZO.

-          Žádost o finanční příspěvek nadačního fondu DEDRA ve výši 800,- Kč.
USNESENÍ: ZO finanční příspěvek neschválilo. Neposkytnutí daru schválili všichni členové ZO.

-          O cenové nabídce Zahradnictví Květ Stračov  na úpravu travnaté plochy v Janatově včetně výstavby altánu v celkové výši 126 539,- Kč včetně DPH.

USNESENÍ: ZO s cenovou nabídkou souhlasí.

-          O možnosti výstavby chat v kempu. V této souvislosti starosta doporučuje postavit nové chaty (i se sociálním zařízením) v prostoru na volné ploše za koupalištěm. Stavba chat ve stávajícím kempu by znamenala vynaložení daleko vyšších nákladů, navíc by bylo zrušeno stávající vybavení v kempu, což jsou vybudované přípojky vody, odpady i elektro přípojky, které dosud slouží ke vší spokojenosti hostů v kempu. Mimo jiné by se ve stávajícím kempu v důsledku stavby poškodil travnatý terén. K této informaci ZO pověřuje starostu zjistit finanční rozdíl záměru výstavby chatek ve stávajícím kempu nebo na ploše za koupalištěm.

-          Návrh přípravného výboru Spolku seniorů Lodín na ustavení tohoto spolku, který by sdružoval všechny důchodce z Lodína i Janatova. Současně s tímto návrhem přípravný výbor spolku žádá ZO obce Lodín o podporu v jeho další činnosti.

USNESENÍ: ZO s návrhem na ustavení Spolku seniorů Lodín souhlasí. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

-          O žádosti Viléma Kapinuse na odkoupení obecního pozemku parc. č. 267/2 v k. ú. Lodín o celkové výměře 34 m2, na zarovnání jeho pozemku.

-          Místostarosta informoval o stavbě cvičebních strojů u dětského hřiště, která bude zahájena 3. 6. 2014.

 

Ad. 6. Diskuse:

-          P. Motlík Miloš podává návrh starostovi na zaslání děkovného dopisu p. Jindřichu Emanovskému za zámečnické práce prováděné pro obec. Dále doporučuje v průběhu měsíce června 2014 zajistit komisi pro výběrové řízení na stavbu Wellnes.

-          P. Vodičková informovala o životních jubileích občanů obce.

-          P. Vítek vznesl dotaz, zda bude uvažováno o sociálním zařízení na ploše za koupalištěm. Odpověděl starosta, bude řešeno v rámci celé PD na uvažovaném místě.

-          P. Dvořáková Veronika poukazuje na špatně nastavení veřejného osvětlení, kdy po 23,00 hod. je v obci tma a svítí jen tzv. sídliště. Opravu zajistí p. Vítek.

-          P. Viták se dotázal na termín otevření koupaliště. Bude otevřeno od 31. 5. 2014.

-          P. Valentová připomíná provedení odvětrání provozoven kadeřnictví a pedikúry.

 

Ad. 7. Závěr – vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 19,45 hodin

 

Ověřovatelé zápisu : ………………………...........                      ……………………………………     

                                              Blanka Valentová                                            Marie Vodičková

 

Zapsala :                      ………………………………

                                               Dana Fučíková

 

                                                                                                         …………………………………….

                                                                                                              Jaromír Pelánek, starosta