IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Prodej slepic
4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2015 > ZO ze dne 20. 5. 2015

Z á p i s

ze 7. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 20. května 2015 od 18,00 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina.  Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

 Program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu jednání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Příprava na sezónu koupaliště a kempu-p. Zmítková.
 5. Schválení nové náplně práce vedoucí SMaSZL.
 6. Schválení vyhlášky obce na bioodpady.
 7. Schválení změny prodeje pozemku 50/3 p. Fléglová a p. Flégl.
 8. Rozpočtové opatření č. 3.
 9. Informace starosty.
 10. Diskuse-různé.

 

 Ad. 1.  Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášení schopné. Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu paní Dvořákovou Moniku a pana Kliku Daniela.

Usnesení:  ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 2.  Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. 

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 3.  Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.

USNESENÍ: Kontrolu usnesení ze dne 15. 4. 2015 vzalo ZO na vědomí.

 

Ad. 4.  Příprava na sezónu 2015 koupaliště a kempu. Paní Zmítková informovala o stavu příprav na sezónu 2015. Vše běží podle harmonogramu. Otevření areálu proběhne v sobotu 30. 5. 2015.

USNESENÍ: ZO bere informace od paní Zmítkové na vědomí.

 

Ad. 5.   Schválení nové náplně práce vedoucí SMaSZL. Původní náplň práce byla již neaktuální. Zastupitelé byli s novou náplní práce seznámeni na pravidelné poradě 13. 5. 2015 a mněli možnost se k ní vyjádřit, což učinili.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce hlasovalo a schválilo novou náplň práce pro vedoucí příspěvkové organizace Lodín. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 6.  Vyhláška obce na bioodpady, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce, na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.  Místostarosta p. Klika přednesl text této obecní vyhlášky.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a schválilo vyhlášku obce Lodín, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu. Pro vyhlášku hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 7.  Schválení změny prodeje pozemku 50/3, který je v majetku obce Lodín.  Zastupitelé obce Lodín již souhlasili s prodejem pozemku a záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. Změnou je doplnění p. Romana Flégla, jako druhého kupujícího.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce hlasovalo a souhlasí se změnou při prodeji pozemku 50/3, jako druhým kupujícím a podílníkem bude p. Roman Flégl.  Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

Ad. 8.  Účetní obce paní Fučíková informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č. 3.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce bere rozpočtové opatření č. 3 na vědomí.

 

Ad 9. Informace starosty a místostarosty, kteří přednesli ZO následující informace:

a)     Starosta seznámil zastupitele s pravidly pro poskytování individuálních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce. V návaznosti na to myslivecké sdružení Starý háj předložilo zastupitelstvu obce Lodín žádost o účelovou dotaci ve výši 48.000,- Kč na vybudování sociálního zařízení a opravu myslivecké klubovny.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce souhlasí s pravidly pro poskytování individuálních dotací. Zastupitelstvo obce souhlasí s individuální účelovou dotací pro myslivecké sdružení Starý Háj ve výši 48.000,- Kč. Pro hlasovalo 7 zastupitelů. Hlasování se zdržel Martin Korbel.

b)      Milan Bartoň informoval, že oprava chodníků v Lodíně byla dodavatelem firmou Matex dokončena v předstihu. V současné době se připravuje závěrečná fakturace.

c)      Milan Bartoň informoval o havárii kanalizace na pozemku u paní Jelínkové čp. 7. Jedná se o sesednutí šachty a uskřípnutí přívodu kanalizace z domu čp. 7. Oprava je předjednaná s dodavatelem, firmou COLAS.

d)      Pan Milan Bartoň informoval o tom, že se zpracovává projektová dokumentace na výměnu plynových kotlů v domě čp. 80.

e)      Starosta informoval, že manželé Vitákovi doručili na obecní úřad návrh dohody o využívání stavby „zázemí rybářského spolku pro obsluhu rybníka Močidlo“. Zastupitelé se s touto dohodou seznámili na pracovní poradě dne 13. 5. 2015.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a odmítlo uzavřít tuto dohodu s manželi Vitákovými. Proti uzavření dohody hlasovalo 7 zastupitelů,  hlasování se zdržela Monika Dvořáková.

f)       Starosta informoval o projektové dokumentaci na vzduchotechniku v obecní hospodě, ke které se nyní musí vyjádřit statik, požární technik a hygiena. Jakmile bude dokončena tato akce a také dokončena rekolaudace v hospodě, tak ZO vypracuje provozní řád, který bude doplňkem k nájemní smlouvě.

g)      Starosta informoval o přípravě strategického plánu rozvoje obce Lodín. Bez tohoto dokumentu nebude možno dosáhnout na jakoukoliv dotaci. A to obec čekají velké investiční akce v technické infrastruktuře atd. První informativní schůzky se uskuteční 27. 5. 2015 v Roudnici.

h)       Informaci doplnil p. Klika, který sdělil, že se začíná připravovat důležitý dokument, který nasměruje aktivity zastupitelstva obce Lodín na nejbližších 5 až 8 let, a žádal, aby ZO schválilo potřebu vypracovat tento dokument.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a schválilo, že připraví strategický plán rozvoje obce Lodín.

i)       Starosta informoval o tom, že je objednané strojové čištění víceúčelového hřiště. Proběhne v závislosti na počasí.

j)       Jaroslav Karel informoval o tom, že by chtěl doplnit zrcadlo k výjezdu z Janatova na hlavní silnici. Na starost si tento úkol vzal Milan Bartoň.

 

Ad 10. Diskuse.

 • Pan Pelánek – jak budou fungovat turnikety na koupališti, zda bude umožněno zákazníkům koupaliště jít se občerstvit mimo areál a pak opakovaně vstoupit na koupaliště. Odpověděl p. Korbel, že zařízení je možné libovolně naprogramovat a záleží na nás, jaký režim umožníme.
 • Pan Motlík – v jakém stavu je zakládací listina SMaSZL ve vztahu k náplni práce vedoucího příspěvkové organizace. Odpověděl p. Lajbner, že tuto listinu má v současné době právník a náplň práce vedoucího není součástí zakládací listiny, ale pracovní smlouvy vedoucího.
 • Paní Perglová-kdo vybíral letní tábor pro děti. Odpověděl p. Lajbner, že nikdo tento tábor nevybíral, ale že od organizátorů přišla stejně jako v loňském roce nabídka. Paní Valentová se domnívá, že stejný příspěvek by měl být i jiným lodínským dětem na jiné tábory.  Pan Pelánek se také domnívá, že stejný příspěvek na letní dětský tábor by měl být pro všechny lodínské děti.
 • Paní Vitáková-nepovažuje za správné to, že nebyla vyzvána k jednání o „dohodě o využívání stavby pod názvem zázemí rybářského spolku pro obsluhu rybníka Močidlo v k. ú. Lodín“, kterou vypracovala a doručila na obecní zastupitelstvo. Odpověděl p. Lajbner, že dohoda je nevyvážená, jednostranná, nevypověditelná a pod velikou finanční sankcí, a proto ji zastupitelé odmítli. Paní Vitáková sdělila, že se jedná o návrh a chtěla by se zastupiteli o ní se zastupiteli ještě jednat.
 • Monika Dvořáková-zajímá se výlet do Brna kde je řečeno, že příspěvek pro děti  bude hrazen z kulturního fondu a kdo výlet organizuje. Odpověděl p.Lajbner, že výlet organizuje obec Lodín a  výraz „kulturní fond“ není úplně přesná formulace a dal za pravdu Monice Dvořákové v její připomínce.
 • Dvořák Jiří-jaká bude organizace u uskladnění bioodpadu z hlediska bezpečnosti a kolik to bude stát? Odpověděl p. Klika, že v místě nynějšího provizorního uložení bude vytvořeno místo pro ukládání bioodpadu občany a následně to bude převezeno na místo určení a zakompostováno. Co se týká ceny, tak dotované kontejnery, na které některé obce přistoupily, budou po dobu dvou let a pak bude cena za pronájem a odvoz stoupat. U naší kompostárny předpokládáme návratnost investice do 1,5 roku.   
 • Motlík Miloš-jaké bude přesné místo ukládání bioodpadu občany. Odpověděl p. Klika-sběrný dvůr, nikoliv areál čističky.
 • Paní Vitáková-v jaký čas bude přístup k ukládání bioodpadu a zda budou mít občané i možnost si kompost odebrat? Odpověděl p. Klika že bude možnost si kompost odebrat. Čas otevření dvora zatím zůstává stejný. Znovu vysvětlil, jaký odpad je bioodpad.  
 • Dvořák Jiří-jaký je názor zastupitelů na provedení opravy chodníků? Odpověděl p. Milan Bartoň, že jsme hledali nejnižší cenu, a proto silniční obrubníky nebyly součástí zakázky.
 • Dvořák Miroslav-zda někdo přebíral dokončenou práci „oprava poškozených obkladů bazénu“? Ví, že je problém s kvalitními obkladači.
 • Dvořáková Veronika-poděkování zastupitelstvu za dobře udělaný vjezd.
 • Dvořák Miroslav-směr Petrovice je stále vysoká tráva. Odpověděl p. Klika, že řešíme se SUS. Dále pan Dvořák poděkoval zastupitelstvu obce za hezky upravenou plochu u obřadní síně.
 • Paní Perglová-žádá o zaslání dopisu majitelům pozemku, které zarůstají plevelem (mezi Perglovými a Halaničovými), aby si pozemky udržovali posekané. Odpověděl p. Pelánek, že se tak děje každoročně, ale někteří majitelé nereagují ani na písemné upozornění.

 

Ad. 11 Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil  ve 19,51 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu: …………………………………                  ……………………………………….

                                            Monika Dvořáková                                         Daniel Klika

 

 

Zapsala: …………………………………………..

                               Dana Fučíková

 

                                                                                                                     

                                                                                              Petr Lajbner,  starosta