IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2014 > ZO ze dne 17. 12. 2014

Z á p i s

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 17. prosince 2014 od 17,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni všichni členové ZO viz, prezenční listina.  Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

 

 

Program :

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu, kontrola usnesení.
 3. Schválení  rozpočtu obce na rok 2015
 4. Rozpočtové opatření č.11 /2014
 5. Schválení smlouvy s firmou MATEX na opravu chodníků v obci.
 6. Schválení smlouvy o právním zastoupení Obce Lodín
 7. Schválení cen na koupališti a v kempu na rok 2015.
 8. Schválení jednacího řádu Obce Lodín
 9. Informace starosty a místostarosty.
 10. Diskuse-různé.
 11. Závěr.

 

 

Ad.1.  Zasedání zahájil starosta přednesením návrhů na  ověřovatele zápisu pana Kliku a pana Karla.

Usnesení :  ZO přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.2. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. Nebyla žádná připomínka ani doplnění  navrženého programu.

Kontrola usnesení ze zasedání ZO dne 26.11.2014. Nesvítí několik světel veřejného osvětlení-úkol trvá. Provede p.Vítek

USNESENÍ: ZO návrh programu jednání schválilo. Kontrolu usnesení ze dne 26.11.2014 vzalo na vědomí. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad.3.  Zastupitelům byl přednesem  návrh rozpočtu obce na rok 2015. Tento návrh byl projednán ve finančním výboru dne 19.11.2014, dále na ZO dne 26.11.2014 a zveřejněn na úřední desce od 27.11. do 17.12.2014 a nebyly k němu připomínky.

USNESENÍ : ZO rozpočet Obce Lodín na rok 2015 schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.4. Účetní OÚ p. Fučíková seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č.11/2014.

USNESENÍ : ZO rozpočtové opatření schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.5. Starosta přednesl  upravený návrh smlouvy s firmou MATEX na opravu chodníků v obci. Oprava chodníků bude provedena v termínu 1.4. až 30.4.2015. Původní smlouva byla konzultovaná s právníkem obce JUDr.Studeným a následně několikrát připomínkovaná. USNESENÍ : ZO  schválilo smlouvu s firmou MATEX na opravu chodníků. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.6  Starosta přednesl návrh na prodloužení smlouvy o právním zastoupení obce Lodín na rok 2015. Zdůvodnil to precizní a bezproblémovou spoluprací s právníkem.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce smlouvu schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad.7 Starosta přednesl návrh na úpravu cen vstupného na koupaliště a kemp v Lodíně pro rok 2015. Jednání bylo v nepřítomnosti p.Kouta, který návrh předal zastupitelům písemně.

Zastupitelstvo obce se úpravou cen již zabývalo podrobně na pracovním zasedání 15.12.2014, kde odmítlo návrh p.Kouta  a stanovilo vlastní cenový návrh. Ceny pro rok 2015 jsou:

Ubytování v chatě v sezóně 1.6.-31.8. 2015         800,-Kč

Vstupné na koupaliště dospělí:                                                70,-Kč

                                               Děti 3-15 let                        50,-Kč

                                               Student (průkazka)          50,-Kč

                                               Doprovod ZTP                    50,-Kč

                                               Od 17,00 hod.dospělí      40,-Kč

Ubytovaní v kempu mají slevu na vstup na koupaliště 50%

Osoby trvale bydlící v Lodíně a Janatově             ZDARMA (na základě průkazky s fotografií).

Všechny ostatní ceny zůstávají na stejné úrovni a nemění se.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce navržené ceny schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad.8 Starosta přednesl jednací řád obce Lodín na období 2014 až 2018. Zastupitelstvo obce se jednacím řádem již zabývalo podrobně na pracovním zasedání 15.12.2014 kde navrhlo jeho doplnění.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce jednací řád obce na období 2014 až 2018 schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

 Ad 9 Informace starosty a místostarosty, kteří přednesli ZO následující informace:

a)      Starosta informoval o dodatečném řešení požárního zabezpečení obce Janatov. Starosta zadal vlastní měření statického tlaku a průtoku vody ve vodovodu v Janatově, který provedla Královéhradecká provozní a.s. Dle jejich protokolu je požární hydrant v souladu s předpisy, požadavky, dokumentací a splňuje normu jako požární hydrant. Výsledek tohoto měření ale odmítá stavební úřad v Nechanicích. Dle jejich názoru je tlak kolísavý, což vyplývá z grafu 24.hodinového měření. Proto starosta vyvolal další jednání s firmou Šindler a technickým náměstkem VaK Hradec Králové. Ten chce navrhnout technické řešení pro ATS v Lodíně a tak docílit rovnoměrného tlaku v Janatově.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. Úkol pro starostu trvá.

b)      Starosta informoval o zveřejnění  rozpočtu Mikroregionu Nechanicko, který byl vyvěšen na úřední desce v Lodíně od 21.11.2014 do 17.12.2014.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce vzalo rozpočet Mikroregionu Nechanicko na vědomí.

c)       Starosta informoval o zahájení jednání s firmou Lemberk, která byla dodavatelem „rybářského zázemí u rybníka Močidlo“. Firma Lemberk byla upozorněna na nezvyklé zabarvení dřeva použitého na konstrukci střechy, které je vidět v podhledu. Firma Lemberk provedla na základě připomínek fotodokumentaci a následně podali vysvětlení: použité dřevo je modřínové které tyto nezvyklé vlastnosti má. Je to tzv.zamodrání. Toto doložil kopií ČSN 480055 a také výpisem PUIDUKODA. Dále nabízí zdarma dodání obkladových palubek, kterými se podhled zakryje.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí a pověřilo starostu, zjistit nezávislou osobou zda má p.Lemberk pravdu. Úkol trvá.

d)      Starosta informoval zastupitele o přípravě opravy komunikace, která je nutná k rozšíření kempu. Komunikace není v majetku obce Lodín. Podíl na ní má 13 soukromých majitelů, kteří odmítají svoje podíly prodat obci. Obávají se, že by někdo mohl třeba v budoucnu omezit jejich právo pohybu po této komunikaci.  Pokud by se obec s nimi nedomluvila na odprodeji, musela by obec Lodín s každým jednotlivým majitelem uzavírat smlouvu vždy, když by chtěla provést jakoukoliv opravu nebo údržbu (pokaždé 13 smluv).

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.

e)      Starosta informoval o tom, že oprava zasklení autobusové čekárny v Lodíně provede sklenářství Calta z Hradce Králové protože se jedná o bezpečnostní sklo s broušenými hranami, musí zakázku provést specializovaná firma. Výměna bude provedena hned na začátku ledna 2015.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.

f)       Místostarosta p.Bartoň informoval zastupitele o tom, že má k dispozici položkové ceny na nátěr ocelové konstrukce tobogánu, které poslala firma H+M z Rychnova nad Kněžnou. ZO seznámil s porovnáním některých cen H+M s firmou A-stav takto:

 • Otryskání tlakovou vodou.                H+M 160,-Kč/m2              A-stav 154,-Kč/m2
 • Otryskání plochy pískem 10%           H+M 240,-Kč/m2              A-stav 219,-Kč/m2
 • Přípravné práce                                      H+M 360,-Kč/m2              A-stav 350,-Kč/m2
 • Penetrační základní nátěr                  H+M   80,-Kč/m2              A-stav 74,20Kč/m2
 • Vrchní polyuretanový nátěr 2x        H+M 260,-Kč/m2              A-stav 261,-Kč/m2
 • Nátěr drobných kovových prvků     H+M 360,-Kč/m2              A-stav 350,-Kč/m2
 • Doprava                                                     H+M   12,-Kč/km              A-stav   11,-Kč/km

Zastupitelé chtějí nechat ověřit tuto cenu u další nezávislé firmy.

USNESENÍ: Zastupitelstvo ukládá místostarostovi a starostovi, zajistit novou cenovou nabídku u další nezávislé specializované firmy.

g)      Starosta obce p.Lajbner seznámil ZO s nabídkou na dodání bezdrátového veřejného rozhlasu z Mikroregionu. Tento veřejný rozhlas by byl zdarma. Pan Vítek namítal, že máme veřejný rozhlas po rekonstrukci a plně funkční. Bezdrátový má výrazně větší nároky na údržbu.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce odmítlo dodání tohoto bezdrátového rozhlasu. Proti hlasovali všichni zastupitelé.

h)      Starosta přednesl zastupitelům žádost SMaSZ o odepsání nedobytných pohledávek. Ty jsou z roku 2006 a 2007 a náklady na jejich vymáhání převyšují jejich hodnotu. Jedná se o:

 • TEKOB Jaroměř                                           509,-Kč
 • Zůstatek zálohy na hovorné (mobil)    575,-Kč
 • Miroslav Černý                                       1.713,60Kč
 • AKTIVITY PN (obaly)                             3.213,-Kč
 • AKTIVITY PN (obaly)                             2.201,-Kč

USNESENÍ: Zastupitelstvo schvaluje odepsání pohledávek. 7 zastupitelů pro a 1 zastupitel proti.

i)        Starosta informoval ZO o revizích na obecních budovách a nemovitostech. Jedná se zejména o revizi elektro, plynu, komínu, hromosvodu a hasicích přístrojů. Starosta informoval, že některé revize jsou prošlé a již objednal revizního technika pro doplnění revizí.

USNESENÍ: Zastupitelé vzali na vědomí a pověřují starostu k doplnění chybějících revizí.

j)        Starosta informoval ZO o vlhkosti na WC pro invalidy v Obecní hospodě. Vlhkost je tak veliká, že stékající voda tvoří louže na podlaze WC a bobtnají dveře, které nejdou dovírat.

USNESENÍ: Zastupitelé pověřují starostu, aby zkontaktoval stavebního technika a navrhnul vyřešení problému. Na dalším zasedání informovat ZO.

k)      Starosta informoval ZO o jednání se Zahradnictvím Květ. Starostovi  se nelíbilo, že tato firma automaticky neprovádí zazimování zeleně na návsi u obecní hospody v Lodíně. Po urgenci bylo toto provedeno.

USNESENÍ: Zastupitelé vzali na vědomí.

l)        Starosta informoval, že nechal provést opravu sítí na víceúčelovém hřišti v Lodíně. Opravu provedla firma Valmont s.r.o. z Nechanic, která disponuje technikou, umožňující tuto opravu.

USNESENÍ: Zastupitelé vzali na vědomí.

m)    Starosta informoval zastupitele obce o přípravě „Lesního plánu obce“, který nám ukládá zákon. Lesní plán se tvoří na dobu 10 let, zpracovává ho specializovaná firma a stanovuje, jak se bude na lesních pozemcích hospodařit. Nabídka od firmy INGFOREST = 285,-Kč/ha. Nabídka od firmy LESPROJEKT = 400,-Kč/ha.

USNESENÍ: Zastupitelé rozhodli nechat provést lesní plán obce Lodín firmou INGFOREST. Pro hlasovali všichni ZO.

n)      Starosta seznámil ZO se skutečností, že nebyly vyčerpané finanční prostředky z roku 2014. Tyto prostředky jsou z nerealizovaných investičních záměrů v r.2014 a to ve výši 13,5 mil. Předložil ZO návrh tyto prostředky uložit na investiční fondy ČS Konzervativní mix, Akciový prémiový dluhopis IV a ČS Nemovitostní fond.

Dále starosta informoval ZO o možnosti převodu obecních peněz z ČS Sporoinvestu na  ČS Konzervativní mix FF. Převod je nutný z důvodů ukončení pětiletého období blokace na ČS Sporoinvestu, kde by se již neúročily.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce přednesený návrh schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 • o)      Místostarosta p.Milan Bartoň  informoval ZO o možnosti pronájmu volného obecního bytu v č.p.95. Zastupitelé souhlasí s tím, aby byl byt pronajat některému ze žadatelů, kteří mají na Obecním úřadu v Lodíně podanou žádost. Zastupitelstvo obce rozhodlo ustanovit bytovou komisi ve složení:

Předseda komise            Milan Bartoň

Člen komise                      Jaromír Pelánek

Člen komise                      Jaroslav Karel

                USNESENÍ: ZO přednesený návrh schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.

p)      Starosta informoval ZO o nabídce firem na dodávku turniketů na koupaliště, které by zlepšily výběr vstupného, zpřesnily evidenci platících zákazníků a zjednodušily obsluhu na pokladně. Zastupitelé rozhodli o ustanovení pracovní skupiny, která se podrobně seznámí s možnostmi „systému regulovaného vstupu“ a s nabídkami firem. Pracovní skupina je ve složení:

 • Petr Lajbner
 • Martin Korbel
 • Jaroslav Karel

Starosta zajistí schůzku s jedním z dodavatelů systému pro bližší seznámení.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce bere na vědomí. Stanovilo úkol pro starostu, zajistit schůzku s dodavatelskou firmou na začátek ledna 2015.

q)      Starosta informoval ZO o nákupu tříděného písku na posyp chodníků, protože stávající bílý jemný písek (z pískových filtrů na koupališti)je nevhodný.

USNESENÍ: Zastupitelé vzali na vědomí.

r)       Starosta informoval zastupitele o závadách v domě č.p.80. První závadou je nevhodné venkovní osvětlení-někdy svítí celou noc. Starosta požadoval výměnu za světlo s čidlem-úkol je pro p.Vítka kterému byla oprava zadána.

Druhou závadou jsou nefunkční odvzdušňovací ventily a  kohouty v kotelně. O opravu byl požádán instalatér p. Dvořák.

USNESENÍ: Zastupitelé vzali na vědomí.

s)       Starosta informoval ZO, že pračka vzduchu instalovaná firmou PRIMAKLIMA Pardubice je hlučnější.  Bude ji reklamovat v záruční době.

USNESENÍ: Zastupitelé vzali na vědomí. Úkol pro starostu je zajistit opravu pračky vzduchu.

t)       Starosta informoval zastupitele obce o tom, že se domluvil s paní Gallovou na vedení obecní kroniky i v roce 2015. Dále starosta žádal obecní spolky, aby mu předávali veškeré informace o akcích, které pořádají, protože nedostatek informací pro kronikářku je komplikací, která znemožňuje kvalitní práci.

                USNESENÍ: Zastupitelé vzali na vědomí.

u)      Starosta informoval ZO o novele zákona 185/2001 Sb., který přikazuje obcím, umožnit občanům vytříděný bioodpad samostatně uložit, za účelem jeho dalšího zpracování. Starosta informoval, že současný systém nakládání s odpadem v Lodíně je neudržitelný a komplikuje občanům komunální odpad třídit. Starosta navrhnul uspořádání ankety pro obyvatele Lodína, jak by si přáli nakládat s odpadem.

USNESENÍ: Zastupitelé vzali na vědomí.

 

Ad 10 Diskuse.

 • Pan Karel – informoval o poškozeném chodníku k dětskému hřišti
 • Pan Motlík – informoval p.Karla, že oprava je předjednaná s firmou Matex v rámci opravy chodníků v obci.
 • Pan Dvořák – žádal, aby bylo urychleně koupen audio systém pro pořizování zvukového záznamu ze ZO.
 • Pan Lajbner – informoval o tom, že ve špatném stavu je i nátěr ocelové konstrukce schodiště u skluzavky.
 • Pan Dvořák  J. -     žádal zúžit chodník k dětskému hřišti
  • Informoval, že by bylo vhodné dávat firmám ucházejícím se o zakázky v obci slepý rozpočet a nespoléhat se na jejich rozpočty.
  • Zda myslí obec i na seniory, kteří se nemohou zúčastňovat akcí z důvodů jejich handicapu, kterým je nepohyblivost.
  • Pan Svoboda – informoval, že příjezdová cesta ve sběrném dvoře je bláto

 

Ad.11 Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil  v 20,02 hod s tím že příští zasedání se bude konat dne 14.1.2015 v 17,30hod.

 

Ověřovatelé zápisu : ………………………                  …………………………………………….

                                            Daniel Klika                                              Jaroslav Karel

 

 Zapsala :…………………………………..

                             Dana Fučíková

 

                                                                                                                              Petr Lajbner,  starosta