IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21
Všichni chceme stárnout doma
22 23 24 25
Rybářské závody 2024
26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2015 > ZO ze dne 15. 4. 2015

Z á p i s

ze 6. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 15. dubna 2015 od 17,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina.  Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

Program:

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu jednání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení dodavatele turniketů na koupaliště.
 5. Schválení dodavatele dřevěných lavic a stolů.
 6. Názor občanů k pořádání „čarodějnic“ u rybníka Močidlo
 7. Organizační změny v zastupitelstvu.
 8. Rozpočtové opatření č. 2.
 9. Informace starosty.
 10. Diskuse-různé.
 11. Závěr.

 

Ad. 1.  Zasedání zahájil starosta přednesením návrhů na ověřovatele zápisu pana Bartoně a pana Korbela.

USNESENÍ:  ZO přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovalo 5 zastupitelů, zdrželi se 2 p. Korbel a p. Bartoň.

 

Ad. 2.  Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. 

USNESENÍ: ZO návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 3.  Kontrola usnesení ze zasedání ZO dne 11. 2. 2015.

USNESENÍ: Kontrolu usnesení ze dne 25. 3. 2015 vzalo ZO na vědomí.

 

Ad. 4.  Schválení dodavatele turniketů na koupaliště. Pan Klika přečetl zápis výběrové komise. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podlimitní zakázku malého rozsahu, byly doporučeným dopisem osloveny čtyři dodavatelské firmy. Nabídku do termínu podaly pouze tři firmy, a to ELVIS, NESSY HK a GREEN centrum.  Jako pro obec nejvýhodnější byla komisí vybrána a navržena ke schválení firma NESSY.

USNESENÍ: ZO schválilo firmu NESSY HK na dodávku a montáž turniketů na koupaliště. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 5. Schválení dodavatele dřevěných lavic a stolů. Pan Lajbner přečetl zápis z jednání zastupitelů. Osloveny byly čtyři dodavatelské firmy, z nichž zastupitelé vybrali a doporučili truhlářství Josef Erbs z Hněvčevse, jehož nabídka předčila ostatní uchazeče a nejvíce vyhovovala požadavkům zadavatele.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schválilo dodavatele dřevěných lavic a stolů a to truhlářství Josef Erbs. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 6.  Názor občanů Lodína k pořádání „čarodějnic“ u rybníka Močidlo. V návaznosti na minulé jednání ZO vznikl veřejný názor občanů Lodína, který písemně zaslali na obecní úřad. Občané nesouhlasí s pořádáním čarodějnic u dolní části nového kempu a chtějí ho přesunout k rybníku Močidlo. Nezávisle na tomto názoru občanů se sešli zastupitelé na pracovní schůzce, kde se sami rozhodli uspořádat „čarodějnice“ u nového rybářského zázemí Močidlo.

USNESENÍ: Tzv. pálení čarodějnic se uskuteční u nového rybářského zázemí Močidlo. Organizaci akce si vezmou na starosti sportovci. Zastupitelstvo obce toto bere na vědomí.

 

Ad. 7.  Organizační změny v zastupitelstvu. Na minulém jednání dne 25. 3. 2015 svým usnesením v bodě č. 9 odsouhlasili zastupitelé obce posílit řízení obce o druhého místostarostu. Starosta tedy vyzval členy ZO k podávání návrhů na druhého místostarostu. Pan Jaromír Pelánek navrhl pana Daniela Kliku. Před hlasováním byla dána možnost členům ZO sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce hlasovalo, aby druhým místostarostou byl p. Daniel Klika. Pro hlasovalo 7 zastupitelů, zdržel se Milan Bartoň.

 

V souladu s usnesením ZO dne 5. 11. 2015 a se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. a s nařízením vlády české republiky č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce, v platném znění, je místostarostovi poskytována odměna ve výši 12.725,- Kč. Zastupitelstvo obce na své poradě navrhlo, rozdělit tuto částku mezi oba místostarosty rovným dílem. Každý z nich bude mít měsíční odměnu 6.363,- Kč s platností od 1. 5. 2015.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce hlasovalo o odměně pro dva místostarosty a rozhodlo, že každý z nich bude mít měsíční odměnu 6.363,- Kč s platností od 1. 5. 2015. Pro hlasovalo 7 zastupitelů, zdržel se Milan Bartoň.

 

Ad. 8.  Účetní obce paní Fučíková informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č. 2.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce bere rozpočtové opatření č. 2 na vědomí.

 

Ad 9. Informace starosty a místostarosty, kteří přednesli ZO následující informace:

a)     Požární voda v Janatově. Starosta urgoval technického náměstka VaK, p. Loskota. Ten písemně odpověděl, že se VaK naší urgencí vážně zabývá, že situaci řeší investiční oddělení VaK (p. Jan Vlček) a již pracují na projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, protože musí zvětšit kapacitu ATS v Lodíně. Předpokládají, že do konce roku 2015 budou mít dokumentaci a všechna potřebná povolení a do června 2016 dokončí stavbu.

b)     Oprava chodníků v Lodíně - 1. etapa. Staveniště jsme předali zhotoviteli podle smlouvy.  Místostarosta p. Milan Bartoň informoval o doplnění čtyř kanalizačních vpustí, které nebyly v kalkulaci. Dále informoval o tom, že jedná s dodavatelem, aby nebyly omezeny přístupy do domu u p. Galla a p. Pazderky.

c)      Starosta informoval o jednání se SUS o sečení trávy okolo Lodína. V současné době seče SUS na 2 sáhy (dosah ramene stroje) a my bychom chtěli sekat na 3 sáhy. Informaci upřesnil a doplnil p. Daniel Klika.

d)     Pan Milan Bartoň informoval o tom, že hasiči provádějí úpravu pozemku bývalého skladu olejů, kde káceli označené stromy a keře a odstraňovat budou i oplocení včetně sloupků.

e)      Opravy a nátěry plechových garáží za školou plánuje obec provést ještě v letošním roce. Nutno provést výměnu některých plechů kvůli pokročilé korozi.

f)       Doplnění druhé turistické mapy na panelu u parkoviště. Informace dodá p. Korbel. Do 14 dnů bude návrh. Podobná mapa by mohla být i u hospody. Požadavek na p. Jitku Zmítkovou, aby si vzala na starosti veškeré označníky, směrové cedule a reklamu zaměřenou na kemp a koupaliště.

g)      Zastupitelstvo řeší opravu povrchu dětského hřiště, revizi, opravu cvičebních strojů a úpravu povrchu před těmito stroji. Informoval p. Milan Bartoň, že oprava povrchu probíhá. Revize je objednaná.

 

Ad 10. Diskuse.

 • Pan Korbel – autovraky,  které hyzdily vjezd do obce od Nechanic, jsou odklizeny.
 • Paní Vlášková-Tošnerová – kolik stály lavičky na rybářské zázemí. Odpověděl p. Lajbner - lavice 3.000,- Kč a stůl 4.500,- Kč včetně nátěru a DPH.
 • Paní Vitáková - informovala o schůzce s p. Bartoněm. Dále informovala, že není proti tomu, aby se občané Lodína scházeli, ale chtěla by písemnou dohodu. Dále žádala zastupitele, zda by nenechali doplnit koše na psí exkrementy okolo rybníka Močidlo a v Janatově.
 • Paní Vlášková-Tošnerová - bylo by možné dát elektrické vedení do země, aby nebyly sloupy? Odpověděl p. Vítek, že vedení je v majetku ČEZ.
 • Pan Bartoň Milan - výměna plynových kotlů v budově školy je v plánu ještě letošní rok.
 • Pan Dvořák Jiří - srovnat travnaté plochy v obci. Odpověděl p. Klika - budeme pro to využívat kompost z kompostárny.
 • Pan Motlík - doplnit dvě lavičky u rybníka Močidlo.
 • Paní Dvořáková Monika - doplnit lavičku u bytového domu a popelník a koš na odpadky koše. Dále doplnit lavičky a koše do Janatova.
 • Paní Vitáková - kam se dávají bio odpady? Odpověděl p. Klika - zatím na provizorní místo ve sběrném dvoře.
 • Pan Dobrozemský - osázet bývalou skládku olejů. Odpověď p. Klika - osázet je to možné v souladu s projektem pouze mělce kořenícími keři.
 • Pan Dvořák Jiří - shrnul nabídky firem a porovnal se skutečnou realizací nátěru tobogánu. Domnívá se, že pochybení zde bylo, ale již se k tomu nebude dále vracet.
 • Paní Vlášková-Tošnerová - v jakém stavu je uvažovaná výstavba welness? Odpověděl p. Lajbner-stavba je připravená, ale váháme se stavbou. Pan Motlík - zvážit stavbu, zda je to ekonomické v porovnání s jinou výstavbou pro občany - školka atd.
 • Pan Dvořák M. - bowling asi ne. V Hradci se bowling zavírá. Další názor - domnívá se, že anketa pro občany je zavádějící. Nevěří, že by tolik občanů Lodína chtělo ubytovací zařízení pro seniory. Odpověděl p. Korbel, že je to pravda a odpovědi občanů jsou přesně zaznamenány. Dále informoval, že v budoucnu budeme přesněji formulovat otázky v anketě.
 • Pan Motlík - názor, že na větší akce vždy nechat zpracovat studie proveditelnosti.

 

Ad. 11  Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil  ve 19,03 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu : ………….......................                …………………………………….

                                            Milan Bartoň                                        Martin Korbel

 

 

Zapsala :                 …………………………..

                                       Dana Fučíková

 

                                                                                                                     

                                                                                                  Petr Lajbner,  starosta