IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2015 > ZO ze dne 14. 1 2015

Z á p i s

z 3. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 14. ledna 2015 od 17,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina. Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

 

Program:

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu.
 3. Kontrola usnesení.
 4. Schválení stočného na rok 2015.
 5. Schválení nájemních smluv v bytovém domě čp. 80.
 6. Schválení smlouvy o věcném břemeni se společností ČEZ Distribuce o právu provést stavbu v Janatově na p. č. 541/20, p. Demjančuková.
 7. Personální změny SMaSZL.
 8. Informace starosty.
 9. Diskuse-různé.
 10. Závěr.

 

Ad. 1.  Zasedání zahájil starosta přednesením návrhů na ověřovatele zápisu pana Kliku a pana Korbela.

Usnesení:  ZO přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 2.  Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. Nebyla žádná připomínka ani doplnění navrženého programu.

USNESENÍ: ZO návrh programu jednání schválilo.

 

Ad. 3.  Kontrola usnesení ze zasedání ZO dne 17. 12. 2014. Zastupitelé měli připomínku k bodu r) …závady v bytovém domě č. p. 80…., kde byl konstatován špatný stav plynových kotlů pro vytápění domu.

USNESENÍ: Kontrolu usnesení ze dne 17. 12. 2014 vzalo na vědomí. Zastupitelé pověřují místostarostu p. Milana Bartoně, zajistit cenové nabídky na dodávku nových plynových kotlů. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 4.  Zastupitelům byl přednesem  návrh stočného obce na rok 2015. Zastupitelstvo navrhuje pro rok stočné ve výši 486Kč/osobu/rok.

USNESENÍ: ZO schválilo stočné ve výši 486Kč/osobu/rok. Pro hlasovalo 5 zastupitelů, zdrželi se 2 zastupitelé obce.

 

Ad. 5.  Zastupitelům byl přednesen návrh, zachovat výši nájemného v bytovém domě č. p. 80 ve stejné výši, jako v roce 2014 a to 54,66Kč/1m2/1měsíc.

USNESENÍ: ZO schválilo nájemné v bytovém domě č. p. 80 ve výši 54,66Kč/1m2/1měsíc . Pro hlasovalo 6 zastupitelů, zdržel se 1 člen ZO.

 

Ad. 6.   Zastupitelům byl přednesen návrh na smlouvu o věcném břemeni se společností ČEZ Distribuce o právu provést stavbu v Janatově na p. č. 541/20, p. Demjančuková.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce smlouvu schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 7.   Zastupitelům byl přednesen návrh na odvolání ředitele SMaSZL, pana Miroslava Kouta z funkce ředitele s tím, že mu bude nabídnuta jiná práce pro obec Lodín.

 

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce odvolalo z funkce ředitele SMaSZL p. Miroslava Kouta. Pro hlasovalo 5 zastupitelů, proti hlasoval 1 zastupitel, zdržel se hlasování 1 zastupitel.

 

 Ad 8. Informace starosty a místostarosty, kteří přednesli ZO následující informace:

a)      Hasiči Lodín požádali o finanční dar ve výši 20.000,- Kč na ples hasičů Lodín, který se koná 31. 1. 2015 v obecním hostinci.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 20.000,- Kč na ples hasičů. Pro hlasovali všichni přítomní ZO.

 

b)      Místostarosta informoval o připravovaném sjezdu rodáků obce Lodín dne 5. 9. 2015.

USNESENÍ: Organizační část „SJEZDU RODÁKŮ OBCE LODÍN“ zajišťuje Milan Bartoň ml. Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

 

c)       Starosta informoval o ceně pronájmu jednoho hrobového místa, který byl schválen ZO 1. 4. 2005 a od té doby nezměněn. Zastupitelům byla předána nová kalkulace ceny nájmu na dalších 10 let s tím, aby se s cenou seznámili. Hlasování bude provedeno na příštím jednání ZO.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

 

d)       Starosta informoval o ceně pronájmu obřadní síně Lodín, která je od roku 2005 ve výši 1.000Kč/obřad. Hlasování bude provedeno na příštím jednání ZO.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

 

e)      Starosta přednesl žádost SDH okrsek 13 Nechanice o finanční příspěvek 1.000Kč na nákup pohárů pro okrskovou soutěž hasičů.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 1.000Kč pro SDH okrsek 13 Nechanice. Pro hlasovali všichni přítomní ZO.

 

f)       Starosta přednesl žádost fotbalového klubu SK Bystřian Kunčice o finanční příspěvek pro tři děti z Lodína, kteří jsou jeho členové. Zastupitelstvo rozhodlo v souladu s pravidly, že příspěvek bude stejný na každé dítě z Lodína. Celkový příspěvek 15.000,- Kč.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 15.000Kč pro SK Bystřian Kunčice. Pro hlasovalo 6 zastupitelů, zdržel se 1 zastupitel obce.

 

g)      Starosta přednesl návrh na finanční dar, určený na obecní ples Lodín, ve výši 25.000Kč. Zastupitelé rozhodli o ustanovení přípravné organizační skupiny ve složení: Martin Korbel, Jaroslav Karel. Dále bylo navrženo panem Motlíkem, aby se vstupenky prodávaly na Obecním úřadu v Lodíně.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 25.000,- Kč na obecní ples v Lodíně. Vstupenky se budou prodávat na OU Lodín. Pro hlasovali všichni přítomní ZO.

 

h)      Starosta informoval ZO, že zastupitelé na svém řádném jednání dne 17. 9. 2014 souhlasili se záměrem prodeje obecního pozemku  50/3 v k. ú. Lodín o výměře 315 m2 pí. Aleně Fléglové. Vzhledem k volbám 2014 ale nebyl tento záměr zveřejněný na úřední desce. Proto bude tento záměr neprodleně zveřejněný, aby mohl být prodej dokončen.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. O ceně bude rozhodnuto na dalším jednání ZO.

 

i)        Starosta informoval zastupitele, že 24. 1. 2015 je připravovaný lyžařský zájezd do Deštného v O. h. Dopravu autobusem hradí obec Lodín.

Dále informoval, že dne 15. 1. 2015 je uzávěrka „zpravodaje Mikroregionu Nechanicko“. Paní Monika Dvořáková zašle do tohoto zpravodaje informaci o konání zimních akcí v Lodíně.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.

 

j)        Starosta informoval ZO o příspěvcích na obědy pro občany obce Lodín. Na tento příspěvek a formu, jakou je poskytován, jsou různé názory. Proto bylo navrženo, zahrnout tento problém do ankety pro občany obce Lodín. Anketu plánuje zastupitelstvo realizovat v únoru 2015.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.

 

Ad 9. Diskuse.

 • Pan Bílek – poděkoval za dar na ples hasičů. Dále informoval, že v rámci „Sjezdu rodáků“ by hasiči uspořádali hasičskou soutěž k 110. výročí založení SDH.
 • Pan Dvořák J. – poděkování za věnování se problému nátěru tobogánu.  Dále informoval, že u dětského hřiště je poškozený stojan na kola.
 • Pan Klika – informoval, že střecha u Machačů postrádá sněhové zábrany a padající sníh může někoho zranit. Dále informoval, že u Lumpů je propadlý chodník.
 • Pan Motlík – informoval o tom, že stejně propadlý chodník je u Vojtěchů (vedle Machačů).
 • Pan Klika -  informoval, že u silnice směrem Janatov stojí starý, zřejmě nefunkční elektrický rozvaděč. Žádal jeho odstranění. Dále žádal vyřezat keře u silnice směr Petrovice.
 • P. Korbel – na parcele 270/12 ze směru od Nechanic (vpravo) u nezkolaudovaného domu stojí vrak vozidla bez SPZ. Žádal zjistit informace o možnosti jeho odstranění. Pan Korbel a pan Lajbner zjistí k tomu další informace i to, zda je možné odstranění vraku ze soukromého pozemku.
 • Pan Motlík – žádá napsat dopis majitelům domu vedle Machačů. Fasáda domu odpadává na obecní chodník. V dopise je informovat, aby provedli zabezpečení buď formou opravy fasády, nebo její úplné odstranění.
 • Pan Dvořák Martin – zda by se u něj mohl vybudovat zpevněný vjezd tak, jak se realizovaly u jiných domů v Lodíně.
 • Pan Dvořák Miroslav – co bude dělat pan Kout po odvolání z funkce ředitele SMaSZL. Odpověděl pan Lajbner, že panu Koutovi bude nabídnuta práce pro obec Lodín a záleží na něm, zda nabídku přijme.

 

Ad.11 Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil  v 19,50 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu : …………………………….              …………………………………………….

                                               Daniel Klika                                                     Martin Korbel

 

  Zapsala :…………………………………..

                                 Dana Fučíková

 

 

                                                                                                                             Petr Lajbner,  starosta