IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2015 > ZO ze dne 11. 2. 2015

Z á p i s

ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin


 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina.  Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

 Program:

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu,
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení pronájmu obecního bytu v č. p. 95.
 5. Schválení prodeje pozemku p. č.50/3 , p. Fléglová.
 6. Schválení ceny za pronájem hrobového místa a ceny za pronájem obřadní síně Lodín.
 7. Schválení smlouvy o věcném břemeni se společností ČEZ Distribuce o právu provést stavbu v Janatově na p. č.541/21, p. Flégl.
 8. Stanovisko ZO k „internetovému fóru obce Lodín“.
 9. Návrh na odvolání z funkce místostarosty p. Bartoně.
 10. Informace starosty.
 11. Diskuse-různé.
 12. Závěr.

Ad. 1.  Zasedání zahájil starosta přednesením návrhů na  ověřovatele zápisu pana Vítka a pana Karla.

Usnesení:  ZO přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

Ad. 2.  Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. Na základě písemné žádosti zastupitelů byl do programu jednání vložen bod č. 9  „Návrh na odvolání z funkce místostarosty p. Bartoně“. 

USNESENÍ: ZO návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovalo 6 zastupitelů. Zdržela se p. Dvořáková. Proti byl p. Bartoň.

Ad. 3.  Kontrola usnesení ze zasedání ZO dne 14. 1. 2015. Nebyl splněn úkol místostarosty p. Bartoně, zajistit cenové nabídky na dodávku nových plynových kotlů.

USNESENÍ: Kontrolu usnesení ze dne 14. 1. 2015 vzalo ZO na vědomí. Zastupitelé opět pověřují místostarostu p. Milana Bartoně, zajistit cenové nabídky na dodávku nových plynových kotlů.

Ad. 4.  Schválení pronájmu obecního bytu v č. p. 95. Pan Milan Bartoň komisi nesvolal a tento bod tedy nebyl splněn. Bylo rozhodnuto vyměnit předsedu komise, p. Milana Bartoně ml. Nová komise je ve složení:         Martin Korbel                     předseda komise

                                               Jaromír Pelánek               člen komise                      

                                              Jaroslav Karel                    člen komise

USNESENÍ: ZO schválilo bytovou komisi v novém složení a rozhodlo, aby tato komise do příštího jednání ZO dodala písemné stanovisko na pronájem bytu v domě č. p. 95. Pro hlasovalo 5 zastupitelů. Zdržel se p. Korbel, p. M. Dvořáková a p. Bartoň.

 Ad. 5. Starosta informoval ZO, že zastupitelé na svém řádném jednání dne 17. 9. 2014 souhlasili se záměrem prodeje obecního  pozemku  50/3 v k. ú. Lodín o výměře 315 m2 pí. Aleně Fléglové. Na úřední desce byl záměr vyvěšen od 15. 1. 2015 do 31. 1. 2015. ZO rozhodlo, prodat pozemek za cenu 35,- Kč/m2.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku za cenu 35Kč/m2. Pro návrh bylo 7 zastupitelů. Zdržel se p. Bartoň.

 Ad. 6. Starosta informoval o ceně pronájmu jednoho hrobového místa, který byl schválen ZO 1. 4. 2005 a od té doby nebyl změněn. Zastupitelům byla na minulém jednání předána nová kalkulace ceny nájmu na dalších 10 let s tím, aby se s cenou seznámili.  Zastupitelé nyní rozhodli, že cena za pronájem hrobového místa zůstává  25,- Kč/rok. Cena za pronájem obřadní síně zůstává 1.000,- Kč/obřad.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schválilo, že cena za pronájem jednoho hrobového místa je 25,- Kč/rok s platností 10 let do roku 2025 a cena za pronájem obřadní síně je 1.000,- Kč/obřad. Pro hlasovalo 7 zastupitelů, hlasování se zdržel p. Korbel.

 Ad. 7.   Zastupitelům byl přednesen návrh na smlouvu o věcném břemeni se společností ČEZ Distribuce o právu provést stavbu v Janatově na p. č. 541/21, p. Flégl Aleš.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce smlouvu schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 Ad. 8.  Starosta informoval, že dle jeho názoru „Internetové fórum obce Lodín“ překročilo hranici slušnosti, že „Fórum“ poškozuje dobré jméno obce, vyvolává spory, nenávist a nevraživost, že jeho provozovatel  používá oficiální název obce pro své soukromé fórum. Dále informoval, že dle jeho názoru dochází i k poškozování práv třetí osoby, což je v rozporu s platnou právní úpravou. O tom informoval majitele webových stránek, na kterých se fórum provozovalo. Ten námitky uznal a fórum pozastavil.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

 Ad. 9.  Starosta přečetl přítomným zastupitelům návrh odvolat p. Milana Bartoně z funkce místostarosty z důvodů pasivity, neplnění úkolů, které mu uložilo zastupitelstvo dne 14. 1. 2015. Například nesvolal bytovou komisi nebo nezajistil cenové nabídky na dodávku nových plynových kotlů  atd. Dalším důvodem bylo „fórum Obce Lodín“, které založil a které nyní naši obec velmi poškozuje.  Zastupitelům obce byla také přečtena stížnost nájemce obecní hospody p. Malého na nevhodné chování p. Milana Bartoně v obecní hospodě. Starosta také informoval o jeho pasivitě a slabé práci pro obec. P. Bartoň se hájil, že nemohl nic dělat, protože mu nikdo nezatelefonoval, že by od něj nějakou práci potřeboval. Dále pan Bartoň řekl, že se nyní nemůže přihlásit do obecní emailové schránky.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce neodvolalo p. Milana Bartoně ml. z funkce místostarosty, protože pro tento návrh nebyla většina zastupitelů, tj. 5. Pro jeho odvolání byli 4 zastupitelé (p. Lajbner, p. Pelánek, p. Vítek, p. Klika). Proti jeho odvolání byli 3 zastupitelé (p. Korbel, p. Dvořáková M., p. Bartoň ml.).  Zdržel se hlasování 1 zastupitel (p. Karel).

 Ad 10. Informace starosty a místostarosty, kteří přednesli ZO následující informace:

a)      VaK, a.s. pořádá valnou hromadu akcionářů dne 3. 6. 2015. ZO delegovalo p. Milana Bartoně ml.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce delegovalo p. Milana Bartoně ml. na valnou hromadu VaK, a.s., konanou dne 3. 6. 2015. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

b)      OSSZ Hradec Králové provede dne 23. 2. 2015 kontrolu evidence a dokladů. Kontroly se zúčastní p. Fučíková a p. Lajbner.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

c)       ZO byl předložen návrh na pokácení a prořezání stromů rostoucích mimo les. Jedná se o náletové stromy, které již přerostly a rostou na obecních pozemcích. Jsou podle cesty na Petrovice, u obřadní síně atd. Návrh zpracoval a připravil p. Klika.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce bere návrh na vědomí.

d)      ZO byla předložena žádost Knihovny města Hradec Králové o poskytnutí dotace ve výši 5.500,- Kč na nákup knih do výměnných fondů, které také i naše obec  využívá.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.500,- Kč pro knihovnu města Hradec Králové na nákup knih do výměnných fondů. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 e)      ZO byla předložena zpráva s výsledky sportovního šipkového klubu „Rychlé šípy Lodín“, kteří se mohou pochlubit výbornými výsledky. Dobře reprezentují obec Lodín. Ve zprávě žádají  o poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč na provoz klubu na sezónu 2014-2015 a na pořádání memoriálu Zdenka Nekvindy.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10.000,- Kč pro sportovní klub Rychlé šípy Lodín. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 f)       ZO byla předložena žádost Mysliveckého sdružení Starý háj o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10.000,- Kč pro „Myslivecké sdružení Starý háj“. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

g)      ZO byla předložena žádost Římskokatolické farnosti Nechanice o poskytnutí daru na opravu kostela v Suché.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s poskytnutím daru pro Římskokatolickou farnost Nechanice na opravu kostela v Suché. Pro toto odmítnutí hlasovali všichni zastupitelé obce.

h)      Starosta informoval ZO o další cenové nabídce na nátěr ocelové konstrukce tobogánu. Nabídka neobsahuje některé položky a nedá se proto jednoduše porovnat s předcházejícími.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

i)        Starosta informoval o konání auditu obce dne 19. 3. 2015. Dále - veřejná schůze s občany se koná 20. 3. 2015  v obecní hospodě.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

 Ad 11. Diskuse.

 • Pan Pelánek – dotaz, v jakém stavu je příprava sezóny koupaliště? Odpověděl p. Lajbner - vyvěšeno je výběrové řízení na nového vedoucího SMaSZL s uzávěrkou do konce února 2015. Smlouvy na stánky se přepracovávají u právníka, aby byly podle nového občanského zákoníku.
 • Paní Vlášková – dotaz, kde to je vyvěšeno? Odpověděl p. Lajbner-na úřední desce obce.
 • Pan Korbel – jak se připravuje pálení čarodějnic v Lodíně? Měla by to být úhledná hranice a ne pálení odpadu. Názor p. Bartoně st.,  udělat je u rybníka Močidlo, a to i z důvodu nevyhovujícího původního místa u komunikace na Nechanice, kde je nebezpečí úrazu. Bude řešeno na příštím jednání ZO.
 • Pan Lajbner - informoval, že se připravuje oprava pomníků v obcích Lodín a Janatov tak, aby se vše stihlo do „Sjezdu rodáků v září 2015“. Dále informoval, že příští uzávěrka časopisu „Mikroregion Nechanicko“ je 15. 4.2015. Žádal obecní spolky, aby si připravily nějaký materiál pro zveřejnění.
 • Pan Pelánek - zda je podepsána smlouva s panem Mgr. Petrem Soukalem. Odpověď - smlouva je připravená, zatím nepodepsaná.
 • Paní Valentová - kde je obecní fotoaparát, kdo ho používá - odpověď, fotoaparát je na OU, po dohodě se starostou ho můžou spolky využít pro svoji činnost.
 • Paní Valentová - jak je to s využitím zvukové aparatury. Zda se využívá pouze pro obecní akce, nebo zda ji mohou využít i občané Lodína soukromě. Odpověď p. Bartoň ml. - za aparaturu má hmotnou odpovědnost. Přiznává, že ji použil na soukromé akci. Pan Bartoň st. řekl, aparaturu může obsluhovat pouze p. Bartoň ml. a p. Bílek. Pan Lajbner sdělil, že ZO by mělo zpracovat směrnici o využití této aparatury a rozhodnout, zda bude zahrnuta do výpůjček.
 • P. Viták - navrhuje zahrnout do výpůjček i obecní vozidla. Pan Viták dále řekl, že není možné půjčovat obecní věci, které nejsou zahrnuty ve výpůjčce.
 • Okrouhlický Roman - navrhuje, aby organizaci čarodějnic si vzali na starosti sportovci.
 • P. Bartoň st. - k plynovým kotlům v č. p. 80. Proč se nejprve nezajistí revize s tím, zda je nutné kotle vyměnit? Odpověď p. Pelánka, revizní technik již doporučil výměnu kotlů. Jsou na hranici životnosti a na konci roku 2014 byly velké výpadky těchto kotlů.
 • P. Valentová - k odvolání p. Kouta. Co porušil za předpisy, že byl odvolán? Odpověď p. Lajbner -např. smlouvy, které podepisoval, byly podle neplatné právní úpravy. P. Bartoň ml. - např. nepředložil  cenovou nabídku realizační firmy na nátěr tobogánu. P. Korbel - je velký problém, pokud manažer podepíše neplatnou smlouvu.
 • P. Dvořáková V. - proč výpověď panu Koutovi nelze poslat poštou? Odpověď p. Lajbner - p. Kout je v současné době nemocný a po dobu nemoci se na něj vztahuje ochranná doba a nelze dát výpověď.
 • P. Dvořáková V. - jestli se doupraví plocha okolo cvičebních strojů u dětského hřiště . Po dešti je tam bláto. Odpověď p. Bartoň ml.-o nedostatcích víme, je reklamováno u dodavatele. Některé stroje jsou i uvolněné - kývají se. Hned jak to umožní počasí, se bude realizovat oprava.
 • P. Viták - do jaké částky mohl podepisovat p. Kout objednávky? Navrhuje limitovat nového vedoucího koupaliště.
 • P. Motlík - informoval, že příspěvková organizace, která má svoje IČ, má ze zákona svoje práva a povinnosti, kterými se musí řídit.
 • Pan Dvořák navázal na předchozí příspěvek p. Vitáka. Příspěvková organizace žádala na ZO o schválení peněz na nátěr tobogánu v září 2014. Další dotaz měl - jaká je další cenová nabídka na nátěr tobogánu? Odpověděl p. Lajbner - nabídku dávala firma SVYP. Není tam tryskání ocelové konstrukce a další položky. Pan Motlík - upozornil, že položková nabídka firmy z Rychnova nad Kněžnou se shodovala s položkovými cenami realizační firmy. P. Fučíková -informovala, že se jednalo o opravu a ne investici, kterou dopředu musí ZO schválit. P. Viták -znovu navrhoval, limitovat vedoucího koupaliště k nakládání s finančními prostředky.
 • P. Dvořáková - dotaz na p. Bartoně ml., jakým způsobem je naplánovaný „Sjezd rodáků Lodína“. Odpověď p. Bartoň ml. - není jasné, jestli program bude dvoudenní (sobota+neděle). Bude se to ještě řešit v rámci příprav.
 • P. Dvořáková - příprava 5. obecního plesu je v plném proudu, veškerou organizaci včetně sponzorů, přípravy sálu, kulturního programu má pod kontrolou. Není žádný problém. Vstupenky se budou prodávat na OU a jsou slosovatelné. Tombola bude pouze velká.
 • P. Stránský Michal - dotaz, jakým způsobem se budou v budoucnu přidělovat parcely na stavbu domu. P. Pelánek - odpověděl, že je zatím pouze zpracovaná studie. Nejprve se musí zpracovat projekt, pozemky zasíťovat, vybudovat komunikaci a až potom se bude řešit jejich prodej. Ten pak pravděpodobně bude postupně, jak budou přicházet žádosti na koupi.
 • P. Lajbner - bývalý sklad vyjetých olejů firmy Hacar za obřadní síní po pravé straně. Zda je možné zrušit oplocení, pozemek zrekultivovat a osázet stromy. Požádal p. Kliku, aby se tímto problémem zabýval, zjistil informace na odboru Životního prostředí HK nebo na Stavebním odboru v Nechanicích.
 • P. Lajbner - dát dohromady plánované akce všech obecních spolků tak, aby nemohlo dojít k situaci, kdy na jeden termín byly dvě shodné akce spolků.
 • P. Svoboda - poděkoval za finanční dar pro sportovní klub Rychlé šípy Lodín.

 

Ad. 12 Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil ve 20,13 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu: ………………………….                                       …………………………….

                                               František Vítek                                                    Jaroslav Karel

 

 

Zapsala:         …………………………..

                                    Dana Fučíková

 

                                                                                                                             Petr Lajbner,  starosta