IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21
Všichni chceme stárnout doma
22 23 24 25
Rybářské závody 2024
26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2014 > ZO ze dne 9. 4. 2014

Z á p i s

ze 40. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 9.4.2014 od 17,00 hodin

 

Zasedání přítomno 7 členů ZO, dva omluveni, viz prezenční listina.

 Program :

  1. Zahájení, schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
  3. Rozpočtové opatření č.3.
  4. Schválení odprodeje obecního pozemku p.č. 541/20.
  5. Schválení Smlouvy  o bezúplatném majetku  od ÚZSVM parcely č. 597/1 do vlastnictví obce.
  6. Informace starosty.
  7. Diskuse, různé.
  8. Závěr.

 

Ad.1.  Starosta zahájil zasedání přednesením programu jednání a návrhem ověřovatelů zápisu pana Motlíka a pana Okrouhlického.

Usnesení : ZO přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad2. Starosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání.  Konstatoval, že usnesení bylo splněno.

Usnesení : ZO vzalo informaci na vědomí bez připomínek.

 

Ad.3. Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.3.

Usnesení : ZO rozpočtové opatření schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.4. Starosta přednesl návrh na odprodej obecního  pozemku parcelního č. 541/20 o výměře 839 m2 Miroslavu Endrštovi a Anně Demjančukové za částku 180,-Kč/m2. Uvedl, že záměr odprodeje obecního pozemku byl  řádně zveřejněn na úředních deskách obce v termínu od 14.3. do 31.3.2014. Ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné připomínky.

Usnesení :  ZO odprodej parcely i částku 180,-Kč za m2 schvaluje. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad.5.  Starosta seznámil ZO se Smlouvou o bezúplatném převodu majetku a smlouvou o zřízení věcného břemene č. j. UZSVM/H/2958/2014/-HMSU (pozemek p. č. 597/1 v Janatově) do vlastnictví obce.

USNESENÍ : ZO Smlouvu o bezúplatném převodu majetku schvaluje. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.6. Starosta dále předložil ZO informace :

-          O žádosti snoubenců Jana Pika a Kateřiny Fajkusové provést jim svatební obřad dne 28. června 2014 ve 12,00 hodin na zahradě parcelního čísla 243/1 v k.ú. Lodín u domu č.p. 69 v Lodíně. Usnesení : ZO schvaluje starostovi obce provést svatební akt v uvedeném dnu, čase a místě podle žádosti snoubenců. Hlasování : Pro 6 členů ZO, jeden se zdržel.

-          O žádosti Knihovny města Hradec Králové o poskytnutí dotace ve výši 5500,-Kč na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb. Usnesení : ZO schvaluje poskytnutí dotace pro Knihovnu Hradec Králové ve výši 5500,-Kč. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

-          O  cenových nabídkách na zpracování PD inž.sítí pro chaty v kempu a sociální zařízení na ploše pro rozšíření kempu včetně komunikací a budovy sociálního zařízení na této ploše od projekčních kanceláří Ing.Davida Poura Hořice, R-Projektu Nový Bydžov a Prois a.s. Hradec Králové. Usnesení : ZO schvaluje požádat o zpracování PD společnost PROIS a.s. Hradec Králové. Pro hlasovali všichni přítomní čl.ZO.

-          O jednání se spol. Development na možnost stavby domova důchodců v Lodíně-

-          O návštěvě presidenta ČR v Holovousích  dne 16.4.2014 v době od 11,30 do 12,00 hodin.

-          O ukončení činnosti družstva žen SDH Lodín, o kterém bude jednáno s vedením SDH.

-          O průběhu jednání veřejné schůze ZO s občany, kde bylo jednáno o otevírací době manipulační plochy s kontejnery na TKO, která se měnit nebude. O podnětu zveřejnit možnost zapůjčení strojních i jiných zařízení obce bude jednáno na dalším zasedání ZO. Na nabídku přihlášek dětí na letní tábor nebyly podány na OÚ žádné žádosti. Z tohoto důvodu se nejedná ani po poskytnutí příspěvků na tyto tábory.

-          O možnosti pálení čarodějnic u rybníka Močidlo, byl tento návrh zrušen. Pro symboliku této tradice bude na původním místě postavena hranice, kterou zajistí členové SDH a Rybářského spolku.

-          O možnosti pálení čarodějnic u rybníka Močidlo, ke kterému má výhrady pan Viták. K přednesenému vyplynul názor zastupitelstva postavit hranici na původním místě pálení čarodějnic.

-          O provedené opravě chodníku u pomníku padlých na návsi, kde bude dále upravena zeleň vykácení keřů buxusů,  vysázení  nových křovin a trávníku. Vykácení starých lip lze provést až v době vegetačního klidu a nahradit je novými.

-          O návrhu typů nových chat do kempu od spol. Keliwood a spol. p. Jelínka. Oba typy je možné si prohlédnout u dodavatelů.

 

Ad.7. Diskuse :

-          Paní Vitáková navrhuje provést ořezání stromů v křižovatce u domů p. Vlastimila Rybáře a Jiřího Nováka, pro lepší přehlednost v křižovatce.

-          Pan Motlík požaduje obnovit nátěr budov koupaliště, kempů a obnovení povrchu víceúčelového hřiště. Dále požádat o úklid plochy v kempu firmou, která prováděla opravu komunikace v kempu.

-          Pan Bartoň Milan ml. se dotazuje, proč se nezačíná se stavbou wellness, když je na to již stavební povolení a plánuje se další výstavba nových chat v kempu. Stejný dotaz vznesla i paní Soukalová.

K dotazům odpověděl starosta, že stavba wellness není na rok 2014 v rozpočtu, a pokud se týká výstavby nových chat, je zatím v jednání zpracování PD inženýrských sítí pro tyto chaty.

 

Ad.8. Závěr. Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků starosta jednání ukončil v 18,40 hodin.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :………………………               ………………………………

                                        Petr Lajbner                                      Pavel Prchlík

 

Zapsala :    ……………………………

                           Blanka Valentová

 

                                                                                                           Jaromír Pelánek, starosta