IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2015 > ZO ze dne 18.11.2015

Z á p i s

ze 13. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 18. listopadu 2015 od 18,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina.  Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková. Omluven pro nemoc je zastupitel Jaroslav Karel.

 Program:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu jednání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
 5. Schválení rámcové partnerské smlouvy s MAS Hradecký venkov o.p.s.
 6. Schválení smlouvy se státním pozemkovým úřadem o vrácení pozemku 270/20 v k. ú. Lodín.
 7. Volba inventurní komise.
 8. Schválení strategického plánu rozvoje obce.
 9. Schválení dodatku č. 3 k dohodě o partnerství k projektu technologické centrum ORP-HK.
 10. Schválení smlouvy s rybářským spolkem Lodín o pronájmu rybníka Močidlo.
 11. Projednání žádosti knihovny města Hradec Králové o dotaci na rok 2016
 12. Informace starosty a místostarostů.
 13. Diskuse.
 14. Závěr.

 

 Ad. 1.  Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášení schopné. Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu paní Moniku Dvořákovou a pana Martina Korbela.

Usnesení:  ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 2.  Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. 

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 3.  Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.

USNESENÍ: Kontrolu usnesení zastupitelstva ze dne 14. 10. 2015 vzalo ZO na vědomí.

 

Ad. 4.  Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu obce na rok 2016, který odsouhlasil finanční výbor. Rozpočet je koncipovaný jako vyrovnaný.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2015. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad 5. Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem Rámcové partnerské smlouvy s MAS Hradecký venkov o.p.s.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že souhlasí a uzavře Rámcovou partnerskou smlouvu s MAS Hradecký venkov o.p.s.  Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 6.  Starosta seznámil ZO s dopisem ze státního pozemkového úřadu a návrhem smlouvy, kde nás vyzývá k navrácení pozemku 270/20 v k. ú. Lodín zpět státu s tím, že až budeme splňovat podmínky pro bezúplatný převod, tak na základě platného územního plánu můžeme požádat o jeho navrácení.

 USNESENÍ: ZO hlasovalo a přednesený návrh smlouvy schválilo. Obec Lodín vrátí státnímu pozemkovému úřadu pozemek 270/20 v k. ú. Lodín. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 7.   Starosta informoval zastupitele o nutnosti ustanovit inventarizační komisi, která zkontroluje majetek obce Lodín. Navrženi byli: Jaromír Pelánek, Daniel Klika a Monika Dvořáková.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, ustanovit inventarizační komisi ve složení: Monika Dvořáková-předseda komise, Jaromír Pelánek - člen komise, Daniel Klika-člen komise. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 8.  Starosta informoval zastupitele o návrhu „Strategického plánu rozvoje obce Lodín“. Zastupitele neměli k přednesenému návrhu připomínky.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo schválit „Strategický plán rozvoje obce Lodín“. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 9.  Starosta informoval zastupitele o tom, že Magistrát města Hradec Králové zaslal návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o partnerství k projektu technologické centrum ORP. Obec zde využívá spisovou službu.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o partnerství. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 10.  Starosta informoval zastupitele o návrhu smlouvy s rybářským spolkem Lodín na bezúplatnou výpůjčku rybníka Močidlo.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo schválit návrh této smlouvy. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 11.  Starosta informoval zastupitele o žádosti Knihovny města Hradec Králové o dotaci ve výši 5.500,- Kč na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že souhlasí s dotací pro Knihovnu města Hradec Králové ve výši 5.500,- Kč na rok 2016. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 12.  Informace starosty a místostarostů.

a)      Starosta požádal paní Fučíkovou o přednesení rozpočtového opatření. Ta informovala zastupitele o rozpočtovém opatření číslo 7.

USNESENÍ:  Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 7.

b)      Pan Milan Bartoň ml. informoval zastupitele o dokončení montáže dopravních značek upravujících stání vozidel v okolí koupaliště. Pan Motlík se ptal na možnost přesunutí značky o cca 5 m. Na žádost zde bydlících obyvatel bude také projednána možnost umístění dodatkové tabulky upravující výjimku pro zde bydlící obyvatele obce. Pan Bartoň zjistí více informací.

c)      Pan Daniel Klika informoval, že máme na okraji obce obrovský dub letní o stáří 290 až 310 let. Ten bychom chtěli zahrnout do připravované naučné stezky. Dále informoval o druhém sázení stromů okolo obce. Celkem se vysázelo 87 vzrostlých stromů. Pokračovat se bude sázením keřů. Informoval dále o možné kontrole z ČEZ, od něhož jsme čerpali dotaci.

d)      Starosta informoval zastupitele, že písemně reklamoval u dodavatele nové plynové kotle v bytovém domě  č. p. 80.  Kotle nefungovaly spolehlivě. Jeden vypadával a druhý se přehříval a automaticky se pak vypínal.

e)      Starosta informoval zastupitele o tom, že se zpracovává studie na výstavbu ČOV v Lodíně a Janatově. S první verzí studie nesouhlasil a tak dodavatel VIS přepracuje studii.

f)       Pan Pelánek se ptal, v jakém stavu je vzduchotechnika v obecní hospodě. Odpověděl p. Lajbner, že je kompletně namontovaná, ale nepřevzatá z důvodu chyby v řídící jednotce. Ta by měla být dodavatelem neprodleně odstraněná.

 

Ad. 13. Diskuse:

 -  Pan Viták se ptal, proč nebyla projednána nová smlouva s nájemcem obecní hospody. Odpověděl p. Lajbner, že na pondělní poradě zastupitelů byly vzneseny připomínky k textu smlouvy. Proto byla z programu zastupitelstva stažena.

-    Pan Motlík se domnívá, že vzduchotechnika v obecní hospodě je ve skladu potravin a bramborárně poddimenzovaná.

-    Paní Gallová se ptá, jestli bude někdy opravená komunikace z Lodína směr Janatov a Chmelovice. Povrch je ve velmi špatném stavu. Odpověděl p. Lajbner, že již písemně kontaktoval pana Janečka, radního Královéhradeckého kraje přes dopravu, aby do plánu investic zařadil i opravu této komunikace. 

-    Starosta dále informoval o jednání a návštěvě 1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, pana Otakara Rumla, a paní Fodorové, kteří byli naší obcí nadšeni a přáli by si, aby se Lodín v roce 2016 zúčastnil soutěže „Vesnice roku“.

-    Paní Zanespalová se ptá, jak se budou řešit poškozené pingpongové stoly v hospodě. Odpověděl pan Bartoň, že o tom víme a bude situaci řešit. Zjistí výši škody i to, zda je možné stoly opravit, tj. vyměnit desky.

-    Dále se p. Zanespalová ptá, v jakém stádiu je výběrové řízení na dodavatele občerstvení v kempu a na koupališti. Odpověděl p. Lajbner, že Vlkovi předají občerstvení do konce listopadu a s panem Řehákem se jedná o ceně.

-    Dále se paní Zanespalová ptá, jak se pracuje s výsledky ankety, která byla na začátku roku 2015 a má připomínky také k prodejně Hruška, kde je opět nedostatek pečiva a dalších základních potravin.

-    Pan Viták se ptá, zda zastupitelé neuvažují o zavedení placení platební kartou v kempu. Odpověděl pan Korbel, že jsme to zatím na letošní sezónu nerealizovali kvůli bankovním poplatkům, ale je to otázka dalších jednání.

-    Pan Dvořák se ptá, jestli se řešila prodloužená záruční lhůta u realizovaných zakázek oprav na koupališti. Dále se ptá, jestli se bude v zimě vyhrnovat ulička u dětského hřiště.

-    Pan Motlík se ptá, jestli je plánuje další oprava chodníků. Odpověděl p. Lajbner, že v současné době jsou vypsané dotace na opravu místních komunikací a chodníků a z tohoto důvodu je osloven projektant, který musí připravit projektovou dokumentaci oprav.

-    Dále se pan Motlík ptá, v jakém stavu je reklamace dlažby u cvičebních prvků vedle dětského hřiště. Odpověděl p. Lajbner, že je odeslána reklamace a čekáme na vyjádření.

-    Paní Zanespalová se ptá, jak to je s poškozením travnatých ploch místními motorkáři.

-    Pan Dvořák se ptá, jak to je se spotřebou a rozúčtováním tepla v bytovém domě č. p. 80. Dále se ptá, kde jsou klíče od WC pro invalidy.

 

Ad.  14  Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil  ve 20,09 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu: …………………………………………….                  ………………………………………………………….

                                            Monika Dvořáková                                                           Martin Korbel

 

 

 

Zapsala :…………………………………………..

                     Dana Fučíková

                                                                                                      

 

Petr Lajbner,  starosta