IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21
Všichni chceme stárnout doma
22 23 24 25
Rybářské závody 2024
26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2015 > ZO ze dne 16. 9. 2015

Z á p i s

z 11. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 16. září 2015 od 18,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina).  Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

 

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu jednání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Zhodnocení sezóny 2015 na koupališti a v kempu Lodín.
 5. Změna nájemce občerstvení v kempu.
 6. Informace o rozpočtových opatřeních.
 7. Žádost dětského domova Nechnice o finančním příspěvku na nákup herních prvků.
 8. Žádost TJ Sokol Nechanice o finanční dar na děti - volejbalisty z Lodína a na finanční příspěvek na provoz sokolovny v Nechanicích, kterou využívají i spolky z Lodína.
 9. Žádost fotbalového družstva TJ Sokol Dohalice o finanční příspěvek na děti - fotbalisty z Lodína.
 10. Informace starosty a místostarostů.
 11. Diskuse.
 12. Závěr

 

Starosta zhodnotil akci „Sjezd rodáků“ a konstatoval, že byla organizačně velmi dobře připravená, a proto poděkoval celému organizačnímu výboru v čele s Milanem Bartoňem za odvedenou práci.

 

 Ad. 1.  Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu pana Jaroslava Pelánka a pana Františka Vítka.

USNESENÍ:  ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 2.  Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. 

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 3.  Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.

USNESENÍ: Kontrolu usnesení ze dne 24. 6. 2015 vzalo ZO na vědomí.

 

Ad. 4.  Zhodnocení sezóny 2015 na koupališti a v kempu Lodín. Starosta požádal p. Zmítkovou o přednesení zprávy. Paní Zmítková informovala například o technických problémech s novým odbavovacím systémem, které však byly vyřešeny. Problémy s rozvodem vody v kempu, kdy unikala voda z vodovodního řádu v zemi, byly také vyřešeny.  Dále seznámila s návštěvností koupaliště, kdy nás letos navštívilo víc než 40.000 návštěvníků (2014 = 25.000 návštěvníků). V kempu jsme měli návštěvnost 3.361 lidí českého občanství (2014 = 3.201 lidí) a 258 ubytovaných cizího občanství (2014 = 99 lidí). Navrhuje investovat do oprav dojezdového bazénu u tobogánu a další investice, které předloží písemně zastupitelstvu. Starosta vytkl paní Zmítkové, že zpráva je zaměřená pouze na koupaliště a kemp a nezohledňuje ostatní činnosti, které SMaSZL vykonává,  a také v jakém stavu je technika, se kterou se údržba obce vykonává. Dále starosta zmínil svůj názor, že vidí manažerské chyby ve vedení koupaliště i nedostatky v komunikaci vedoucí SMaSZL se zaměstnanci a občany. Zpráva p. Zmítkové je přílohou tohoto zápisu.

USNESENÍ: Zastupitelé berou tuto zprávu na vědomí.

 

Ad 5. Změna nájemců občerstvení v kempu. Starosta informoval zastupitele o tom, že převzal výpověď z nájmu nebytových prostor od paní Hany Vlkové, která provozuje stánek s občerstvením na koupališti. Ve výpovědi žádá zastupitelstvo, v jakém stavu má zanechat provozovnu. Nabízí obci odkoupení veškerého vybavení za částku 30.000,- Kč.

USNESENÍ: Zastupitelé požadují provést inventuru a soupis nemovitého majetku občerstvení Vlkových na koupališti tak, aby mohl být přílohou k případné kupní smlouvě. Tímto úkolem pověřují starostu obce.

 

Starosta informoval zastupitele o tom, že převzal písemnou informaci (ne výpověď) p. Řeháka, nájemce bistra Dixi v kempu o tom, že chce ukončit svoji činnost a nabízí obci možnost odkoupení tohoto bistra včetně vybavení za částku 484.000,- Kč. Zastupitelé zastávají názor prohlédnout a zkontrolovat si veškeré vybavení bistra. Prohlídka se uskuteční v pátek 18. 9. 2015 za přítomnosti p. Lajbnera a p. Karla.

USNESENÍ: Zastupitelé požadují provést prohlídku a požadovat soupis nemovitého majetku občerstvení Řehákových v areálu kempu na koupališti. Tímto úkolem pověřují starostu obce a pana Jaroslava Karla.

 

Ad. 6 Informace o rozpočtových opatřeních. Paní Fučíková informovala zastupitele o rozpočtových opatřeních č. 4 a č. 5.

USNESENÍ:  Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 4 a č. 5.

 

Ad. 7. Starosta informoval, že převzal žádost Dětského domova Nechanice o finanční příspěvek na nákup herních prvků. Zastupitelstvo obce jednalo a rozhodlo, že podpoří Dětský domov Nechanice nákupem vybraného herního prvku do částky 10.000,- Kč.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo podpořit dětský domov v Nechanicích nákupem herního prvku do částky 10.000,- Kč a předat ho jako věcný dar. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 8.  Starosta informoval o žádosti TJ Sokol Nechanice o finanční dar na děti - volejbalisty z Lodína a na finanční příspěvek na provoz sokolovny v Nechanicích, kterou využívají i spolky z Lodína. Zastupitelstvo obce navrhuje podpořit TJ Sokol Nechanice částkou 5.000,- Kč na jedno dítě. To znamená na dvě Lodínské děti, Jana Horáka a Filipa Flégla, které navštěvují TJ Sokol Nechanice darovat celkem 10.000,- Kč.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo podpořit TJ Sokol Nechanice finančním darem ve výši 10.000,- Kč. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé. S příjemcem daru bude sepsána veřejnoprávní smlouva na základě zákona 250/2000 Sb.

 

Ad. 9.  Starosta informoval o žádosti fotbalového družstva TJ Sokol Dohalice o finanční příspěvek na děti -fotbalisty z Lodína. TJ Sokol Dohalice žádá o příspěvek na děti z Lodína, které hrály ve školním roce 2014/2015 za TJ Sokol Dohalice, Dominika Dvořáka, Matyáše a Lukáše Zanespalovy. K uvedeným se ve školním roce 2015/2016 se přihlásili Matěj Prchlík a Matěj Fikar. Zastupitelstvo navrhuje podpoři TJ Sokol Dohalice částkou 5.000,- Kč na jedno lodínské dítě. Celkem 25.000,- Kč.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo podpořit TJ Sokol Dohalice finančním darem ve výši 25.000,- Kč. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

Starosta později rozhodl, na základě zákona 128/2000Sb., §105, pozastavit výkon tohoto usnesení zastupitelstva, protože se domnívá, že je nesprávné. Starosta požaduje nové projednání tohoto bodu na nejbližším zasedání ZO. Odůvodnění: ZO v minulosti rozhodlo, přispívat organizacím a spolkům na lodínské děti bude pouze v případě, že tyto děti navštěvují organizaci již alespoň rok, což v případě dvou lodínských dětí nebylo naplněno.

 

Ad. 10.  Informace starosty a místostarostů, kteří přednesli ZO následující informace:

a)      Starosta informoval, že vzduchotechniku v obecní hospodě dodává firma Euro Klima Servis, která má zakázku dokončit do konce října 2015. Pak bude následovat rekolaudace budovy.

b)      Stále dochází ke krádežím v Lodíně, tentokrát se to stalo v noci na 7. 9. 2015, kdy byla ukradena peněženka s částkou 8.000,- Kč z vozidla zaparkovaného na ulici před domem. Krádež řešila i Policie ČR. Starosta si nechal vypracovat cenovou nabídku na ostrahu obce Lodín bezpečnostní agenturou.  Starosta dal hlasovat.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo nevyužít nabídky PCO VIDOCQ na ostrahu obce. Pro hlasoval jeden zastupitel - Petr Lajbner. Proti ostraze byli všichni ostatní přítomní zastupitelé.

c)      Starosta navrhnul zrušit poplatek obecnímu úřadu, který se dosud vybíral od všech ubytovaných v kempu. Odůvodnil to již tak dost vysokou cenou za ubytování. Starosta dal hlasovat.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo zrušit poplatek obecnímu úřadu, který se vybíral od ubytovaných v kempu. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

d)      Místostarosta p. Bartoň informoval, že dlažba u cvičebních prvků COLMEX, které jsou u dětského hřiště, je poškozená. Reklamaci nám dodavatelská firma neuznala, a tak jsme pozvali znalce v oboru, který potvrdil náš názor, že je nedostatečně zhutněné podloží a špatně provedená spodní stavba. Názor zastupitelů je počkat na znalecký posudek a pak prostřednictvím právníka reklamovat zakázku.

e)      Připravovaná stavba nového kempu bude vyžadovat rekonstrukci příjezdové komunikace, která není v majetku obce Lodín. Je na ní 14 spolumajitelů a s každým je nutné uzavřít smlouvu o právu provést stavbu. Tyto smlouvy je nutné uzavřít do konce roku 2015. Tyto smlouvy jsou konzultované s právníkem a připravené k podpisu.

f)       Starosta informoval o možnosti přemístění trafostanice v kempu z důvodů bezpečnosti tak, aby vedení VVN nebylo nad chatkami a ubytovací částí kempu, ale při rekonstrukci komunikace bylo vedení uložené do země a trafostanici přemístit mimo areál kempu.  V současné době je podaná žádost na ČEZ a čeká se na jejich vyjádření.

g)      Starosta informoval o tom, že tři nájemci občerstvení v koupališti, a to p. Řehák, p. Vlková a p. Malý podali dne 29. 6. 2015 „žádost o slevu z nájmu“ za měsíc červen 2015, kterou zdůvodnili předčasným uzavíráním koupaliště. Zastupitelé si vyžádali názor přítomné paní Zmítkové - vedoucí, která argumentovala tím, že naopak v době největšího provozu v srpnu 2015 měli někteří nájemci stánek zavřený. Starosta dal hlasovat.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo nepřistoupit na žádost nájemců občerstvení na 50% slevu na nájemném za měsíc červen 2015. Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

h)      Starosta informoval o nutnosti opravit dno dojezdového bazénu na koupališti, a to kompletní výměnu dlažby. Informoval o tom, že pověřil paní Zmítkovou poptat dodavatele a vypsat výběrové řízení podle zákona. Paní Zmítková poptala celkem 5 firem.  Nabídku v termínu dodaly dvě firmy. Starosta se domnívá, že pro objektivní stanovení ceny to je málo, a požadoval zrušení výběrového řízení, oslovení dalších firem a nové výběrové řízení. Pro výběr dodavatele je nutné ustanovit komisi, do které navrhuje: p. Pelánka,  pí. Dvořákovou Moniku a  p. Lajbnera.

i)       Místostarosta p. Klika informoval o dokončení opravy pomníků v Lodíně a Janatově. Restaurátorské zprávy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě Lodín.

j)       Místostarosta p. Klika informoval, že obec Lodín podala žádost o dotaci z nadace ČEZ o liniovou výsadbu (aleje), kterou by chtěla obec realizovat na svých pozemcích v okolí obce Lodín. Použité jsou pouze původní staré ovocné dřeviny a původní stromy, které patří do tohoto regionu. V současné době čekáme na vyjádření správní rady nadace ČEZ.

 

Ad 11. Diskuse.

 • Pan Korbel informoval, že přídlažby silnic u 34 nových rodinných domů jsou poškozené. Starosta doplnil, že toto poškození je i v jiných částech obce a navrhuje, aby byla tato problémová místa zmapována a abychom si nechali vypracovat cenovou nabídku na opravu. Pak se rozhodnout jak dál.
 • Pan Viták požadoval informaci, jaké jsou skutečné příspěvky z obce na koupaliště. Odpověděla paní Fučíková a paní Zmítková. Dále informoval, že dle jeho názoru je špatné filtrační zařízení na koupališti, protože v sezóně je u dna dost nečistot.
 • Pan Motlík informoval, že v některých dnech byla kapacita koupaliště přeplněná a je nutná celková rekonstrukce čištění vody na koupališti.
 • Paní Dvořáková informovala ze zkušenosti z pokladny koupaliště, že skutečné číslo kapacity může být vyšší, protože zde nejsou započítané děti do 3 let.
 • Pan Dvořák Jiří - je nezbytné posílit pořadatelskou službu při řešení parkování v sezóně u koupaliště, protože ve špičce auta parkují nejen po celé obci, ale omezují průjezd k domům u rybníka Močidlo. Milan Bartoň ml. doplnil, že na tuto komunikace umístíme již schválenou značku „zákaz stání“. Tento problém občany trápí, protože řidiči staví i u vjezdů do domů.
 • Pan Dvořák Jiří - kdo vyváží odpad, který vyprodukovali nájemci občerstvení na koupališti a v kempu? Doplnil pan Milan Bartoň st., že se mu také nelíbí systém nakládání s odpady pro nájemce občerstvení v kempu a na koupališti. Pan Lajbner dal paní Zmítkové úkol, zajistit na příští sezónu vyřešení tohoto problému.

 

 Ad.  7.  Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil  ve 21,21 hod.

 

Ověřovatelé zápisu : …………………………………………….                  ………………………………………………………….

                                            Jaroslav Pelánek                                                           František Vítek

 

Zapsala :…………………………………………..

                     Dana Fučíková

                                                                                                  

 

Petr Lajbner,  starosta