IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21
Všichni chceme stárnout doma
22 23 24 25
Rybářské závody 2024
26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2015 > ZO ze dne 16. 12. 2015

Z á p i s

ze 14. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 16. prosince 2015 od 18,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz. prezenční listina. Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková. Omluven pro nemoc je zastupitel Jaroslav Karel a Monika Dvořáková. Omluven je také Daniel Klika.

 

Program :

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu jednání,
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení rozpočtu obce na rok 2016.
 5. Schválení ceníku koupaliště na sezónu 2016
 6. Schválení rozpočtového opatření
 7. Schválení stočného na rok 2016.
 8. Informace starosty a místostarostů.
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Ad.1. Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášení schopné. Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu pana Františka Vítka a pana Milana Bartoně.

Usnesení : ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

Ad.2. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO .

USNESENÍ: Kontrolu usnesení zastupitelstva ze dne 18. 11. 2015 vzalo ZO na vědomí.

 

Ad.4. Starosta obce dal hlasovat o návrhu rozpočtu obce na rok 2016. Rozpočet je koncipovaný jako vyrovnaný a zveřejněný na úředních deskách obce.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a schválilo rozpočet obce na rok 2016. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad 5. Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem ceníku koupaliště a kempu na rok 2016. Ceník byl navržen p.Zmítkovou. Zastupitelé ho již také projednali na poradě zastupitelů. Paní Zmítková vysvětlila některé položky ceníku a zastupitelé ho znovu prodiskutovali.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že souhlasí s předloženým ceníkem koupaliště na rok 2016. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad.6 Účetní obce p.Fučíková seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.8 a č.9.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a přednesené rozpočtové opatření schválilo. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad.7.   Účetní obce p.Fučíková seznámila zastupitele s návrhem stočného pro rok 2016, kdy rozdíl v ceně bude dorovnávat obec ze svého rozpočtu.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo schválit cenu stočného na rok 2016. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad.8. Informace starosty a místostarostů:

 1. Starosta přednesl žádost Základní a Mateřské školy v Nechanicích o finanční příspěvek na nákup sportovního vybavení.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo nedat finanční příspěvek Základní a Mateřské škole v Nechanicích. Odmítnutí příspěvku bylo všemi hlasy přítomných zastupitelů.

 1. Starosta přednesl žádost TJ Sokol Dohalice o finanční příspěvek na opravu sokolovny.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo nedat finanční příspěvek Základní a Mateřské škole v Nechanicích. Odmítnutí příspěvku bylo všemi hlasy přítomných zastupitelů.

 1. Starosta obce přednesl žádost SDH o finanční příspěvek na nákup věcných darů na ples hasičů, který se bude konat 23.1.2015.

USNESENÍ: ZO hlasovalo dát finanční příspěvek na nákup věcných darů do tomboly pro SDH Lodín ve výši 20.000Kč. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 1. Starosta obce informoval zastupitele o průběhu hledání nových nájemců občerstvení na koupališti a v kempu. Občerstvení na koupališti jsme od nájemce p.Vlkové převzali a je možné zahájit výběrové řízení. Zastupitelé dále požádali starostu o zaslání dopisu p.Řehákovi, že s ním nebude prodloužena nájemní smlouva a žádají vyklizení prostoru. Starosta dále požádal zastupitele o schválení komise, která z došlých nabídek vybere nové nájemce. Komise je navržena ve složení: František Vítek, Milan Bartoň ml., a Daniel Klika.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo schválit předložené návrhy. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 1. Pan Milan Bartoň informoval o tom, že obecní úřad má v úmyslu prodat ozvučovací aparaturu. Zároveň informoval, že spolu s Lukášem Bílkem jsou zbaveni hmotné odpovědnosti a nebudou již aparaturu obsluhovat. Na žádost zastupitelů pan Bartoň probere situaci i se spolky v obci, jejich potřebu ozvučení na akcích a na to navazující případný nákup nového a prodej starého ozvučení.
 2. Diskuse:

                      -  Pan Pelánek se ptal na posílení internetové sítě v kempu a na koupališti. Odpověděl p.Korbel, že si to vezme na starosti. Navrhne i novou koncepci rozvoje internetové sítě.

 • Pan Viták se ptá, zda by nebylo možné jednat s T-Mobilem na možnost posílení signálu v obci. Starosta informoval, že prověří tuto možnost a vstoupí do jednání s T-Mobile.
 • Paní Zmítková informovala o možnosti doplnění sprch v kempu o jejich bezkontaktní spouštění pomocí čipových hodinek a to paralelně s žetony. Je to velmi zajímavé vylepšení a pohodlí pro zákazníky kempu. Dále informovala o posezónních úpravách na koupališti a to jak na venkovní ploše u bazénu, ve strojovně i ve sprchách a na WC.
 • Pan Jiří Dvořák-pochválil za změny v kempu a na koupališti a ptá se, zda bude opraven plot naproti kempu, který je poškozený. Odpověděla paní Zmítková, že opravy budou pokračovat.
 • Pan Viták měl připomínku, že je potřeba opravit i dřevěnou protihlukovou stěnu. Pokud by to bylo možné tak i vyřešit volný pohyb lidí mezi touto stěnou a plotem.
 • Pan Motlík přednesl zastupitelům námět, že by bylo vhodné zakoupit ještě třetí palmu k bazénu na koupaliště. Pan Bartoň informoval, že jsou špatné i dvě palmy zazimované na OU. Paní Zmítková pozve zahradníky z Květu aby posoudili jejich kondici a způsob zazimování.
 • Paní Zanespalová se ptala, zda by bylo možné vybudovat travnaté fotbalové hřiště. Jedná se o plochu, která je v územním plánu určená pro sportoviště. Pan Viták doplnil, že by se mu líbilo i trasu pro běžce nebo IN-LINE bruslení.

Ad. 14 Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil ve 20,30 hod.

 

Ověřovatelé zápisu : …………………………………………….                 ………………………………………………………….

                                                  František Vítek                                                                         Milan Bartoň

 

 

Zapsala :…………………………………………..

                               Dana Fučíková                                                                                     Petr Lajbner, starosta