IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Pálení čarodějnic 2024
1
Pojďme ven - poznávejme společně místo, kde žijeme
2 3 4
Mikroregionem Nechanicko na kole
5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2015 > ZO ze dne 14. 10. 2015

Z á p i s

z 12. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 14. října 2015 od 18,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz  prezenční listina.  Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

 

Program:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
  2. Schválení programu jednání,
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
  4. Schválení smlouvy o právu provést stavbu „rekonstrukce stávající účelové komunikace“.
  5. Opětovné projednání žádosti  TJ Sokol Dohalice o finanční příspěvek.
  6. Schválení uložení nevyčerpaných finančních prostředků obce z roku 2015.
  7. Schválení dodavatele na opravu dna dojezdového bazénu tobogánu.
  8. Informace starosty a místostarostů.
  9. Diskuse.
  10. Závěr

 

 Ad.1.  Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášení schopné. Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu pana Jaroslava Karla a pana Daniela Kliku.

Usnesení :  ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad.2.  Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. 

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.3.  Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO .

USNESENÍ: Kontrolu usnesení zastupitelstva ze dne 16. 9. 2015 vzalo ZO na vědomí.

 

Ad.4.  Schválení smlouvy o právu provést stavbu. Starosta obce informoval zastupitele o návrhu smlouvy o právu provést stavbu pod názvem „rekonstrukce stávající účelové komunikace včetně uložení nových inženýrských sítí a zřízení sjezdu na p.č.423/47 v k.ú. Lodín“ a stavbu „rozšíření kempu“ na pozemcích 423/47 a 414 v k.ú. Lodín.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že souhlasí s návrhem smlouvy o právu provést stavbu. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad 5. Opětovné projednání žádosti fotbalového družstva TJ Sokol Dohalice o finanční příspěvek na děti-fotbalisty z Lodína. TJ Sokol Dohalice žádá o příspěvek na děti z Lodína, kteří hráli ve školním roce 2014/2015 za TJ Sokol Dohalice, Dominika Dvořáka, Matyáše a Lukáše Zanespalovi. Zastupitelstvo navrhuje podpoři TJ Sokol Dohalice částkou 5.000Kč na jedno Lodínské  dítě. Celkem 15.000Kč.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že ruší svoje usnesení ze dne 16.9.2015 a nově podpoří  TJ Sokol Dohalice dotací ve výši 15.000Kč. S příjemcem dotace bude sepsána veřejnoprávní smlouva dle změny zákona 250/2000 Sb. zákonem 24/2015 Sb. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad.6  Starosta seznámil ZO se skutečností, že nebyly vyčerpány finanční prostředky z roku 2015. Tyto prostředky jsou z nerealizovaných investičních záměrů 2015 a to ve výši 18 mil. Předložil zastupitelstvu návrh tyto prostředky uložit na ČS Nemovitostní fond (máme již od loňského roku), Prémiový dluhopis Rodina 12 a smíšený podílový fond Optimum. Dále převod veškerých obecních peněz ze Sporoinvest, kde se v současné době vzhledem k růstu úrokových sazeb hůře úročí, na smíšený podílový fond Optimum.

USNESENÍ:  ZO hlasovalo  a přednesený návrh schválilo. Pro návrh byli všichni zastupitelé.

 

 Ad.7.   Starosta informoval zastupitele, že dne 2. 10. 2015 se sešla komise pro výběr dodavatele na zakázku „oprava dna dojezdového bazénu“. Starosta přednesl celý zápis výběrové komise s doporučením, vybrat nabídku firmy A stav projekt s.r.o. z důvodů nabídnutí nejlepších dodacích podmínek.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že opravu dna dojezdového bazénu u tobogánu provede firma A stav projekt s.r.o. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad.8.  Informace starosty a místostarostů, kteří přednesli ZO následující informace:

a)      Starosta informoval zastupitele o poškozeném sloupu veřejného osvětlení v Janatově. Je nakloněný-zřejmě do něj někdo naboural. Pan Vítek zjistí více informací.

b)      Starosta požádal paní Fučíkovou o přednesení rozpočtového opatření. Ta informovala zastupitele o rozpočtovém opatření číslo 6.

USNESENÍ:  Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č.6.

c)      Na jednání ZO dne 16. 9. 2015 zastupitelé schválili finanční příspěvek TJ Sokol Nechanice ve výši 10.000Kč. Na základě tohoto starosta ve spolupráci s TJ Sokol připravil návrh veřejnoprávní smlouvy.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a schválilo předložený návrh veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Nechanice.  Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

d)       Pan Daniel Klika informoval, že se postupně připravuje realizace liniové výsadby na základě získané dotace z nadace ČEZ. Výsadba se připravuje ve spolupráci se zahradnictvím Květ a v závislosti na počasí. Proběhne do konce října 2015.

e)      Pan Daniel Klika informoval, že obec si nechá zpracovat projekt od firmy KONCEDO k získání dotace na pořízení multifunkčního dopravního prostředku, který plánujeme využít v obci. Dále dotaci na dovybavení sběrného dvora.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a schválilo zpracování projektu na získání dotace, který požijeme k nákupu multifunkčního prostředku pro práce v obci. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

f)        Pan Milan Bartoň informoval o instalaci zrcadla u obce Janatov. Předpokládá, že instalace bude provedena do 14.dnů.

g)      Starosta informoval, že přípravou obecního plesu v roce 2016 pověřil pana Milana Bartoně.

 

Ad.9.     - Pan Pelánek se dotazoval, jestli je znovu ozelenění„remízu“ u cesty na Janatov součástí dotace.    Odpověděl p.Klika, že novou výsadbu provedeme ze svých prostředků. Plánujeme i výsadbu u bývalého pálení čarodějnic ve směru na Nechanice.

 

-        Pan Motlík se dotazoval, kdy bude provedena rekonstrukce multifunkčního hřiště. Odpověděl pan Milan Bartoň že oprava je stále v plánu, ale je potřeba přehodnotit stávající nabídky. Koberec je po životnosti, na hřišti je nefunkční odvodnění. Povrch je v tak špatném stavu, že hrozí i úraz.

 

-        Paní Zmítková navrhla nafukovací halu na hřiště. Pan Bartoň tuto možnost odmítl.

 

-        Paní Gallová se ptá, zda není možné instalovat zrcadlo na rozcestí před obecním úřadem. Odpověděl p.Bartoň, že se na tuto možnost zeptá ve firmě INKA, kde bude mít jednání.

 

-        Paní Zmítková-se ptá na návrh oprav a úprav na koupališti, které by se měly realizovat ještě v letošním roce.  (Seznam je v příloze zápisu.) Jako nejdůležitější vidí instalaci dalšího brodítka u dětského bazénku, kde je přímá cesta lidí z toalet.

Zastupitelstvo obce souhlasí s instalací dalšího brodítka u dětského bazénu. Další úpravy budou projednány po prohlídce na místě. Termín schůzky bude upřesněn.

-        Pan Motlík upřesnil, že oplocení bazénu a instalace nového brodítka je nezbytné. Dále informoval o nutnosti opravit prohnuté střechy u chatiček v kempu.

-        Paní Veronika Dvořáková informovala, že ve směru na Nechanice je v tujích zarostlá dopravní značka, která není vidět. Starosta dal za úkol paní Zmítkové zajistit, aby byly tuje ostříhány a značka byla viditelná. Dále paní Dvořáková informovala, že dne 31. 10. 2015 se od 15,00hod koná dýňová dílna a 28. nebo 29.11. bude adventní dílna. Podrobnosti budou včas upřesněny.

-        Pan Jiří Dvořák, zdá se mu krátká záruční doba 24 měsíců na opravy dna dojezdového bazénu. Dále je přesvědčený, že by měl  práci dodavatelské firmy kontrolovat stavební dozor. Starosta požádal paní Zmítkovou, aby zajistila nezávislý stavební dozor. Dále se pan Dvořák dotazoval, kolik stál sjezd rodáků obce.  Odpověděl pan Milan Bartoň, že cena byla 670.000Kč, což zhruba odpovídalo našemu předpokladu.

-        Pan Svoboda se dotazoval, zda obec plánuje úpravu povrchu prostoru manipulační plochy, kde jsou umístěné kontejnery na odpad. Odpověděl pan Klika, že do budoucna plánujeme upravit celý prostor tak, abychom provedli  zpevnění povrchu např. asfaltem, doplnili ho o další nádoby na tříděný odpad atd. Vhodný by byl například i přístřešek. Dále se pan Svoboda dotazoval, že komunikace od zrcadla u Nechanic k odbočce ASA je popraskaná a žádal, aby byla zřízena náprava. Starosta informoval, že zaurguje SUS a Královéhradecký kraj. Pošle jim dopis.

 

Ad. 10  Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil  ve 20,41 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu : …………………………………………….                  ………………………………………………………….

                                            Jaroslav Karel                                                           Daniel Klika

 

 

 

Zapsala :…………………………………………..

                     Dana Fučíková

 

                                                                                                                     

 

Petr Lajbner,  starosta