IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21
Všichni chceme stárnout doma
22 23 24 25
Rybářské závody 2024
26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2016 > Zápis ZO ze dne 9. 11. 2016

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 9. 11. 2016

 

Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina. Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková a vedoucí příspěvkové organizace SMaSZ Lodín p. Jitka Zmítková.

Návrh programu:

 1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení a určení ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
 4. Schválení odprodeje obecního pozemku - parcela č. 50/4 v k. ú. Lodín.
 5. Schválení záměru zřídit věcné břemeno k obecním pozemkům pro přeložku trafostanice u koupaliště.
 6. Schválení žádosti městské knihovny v HK o poskytnutí finančního daru.
 7. Schválení nové směrnice o zadávání veřejných zakázek.
 8. Zpráva o kontrole finančního a kontrolního výboru v příspěvkové organizaci SMaSZ Lodín.
 9. Rozpočtové opatření č. 8. a č. 9.
 10. Informace starosty.
 11. Diskuse.
 12. Závěr.

 

 

Ad. 1. Starosta zahájil zasedání ZO konstatováním, že ZO je usnášení schopné.

Přednesl návrh na ověřovatele zápisu pana Korbela a pana Pelánka.

USNESENÍ: ZO ověřovatele zápisu p. Korbela a Pelánka schválilo všemi hlasy přítomných členů ZO.

 

Ad. 2. Starosta přednesl návrh ke schválení programu zasedání.

USNESENÍ: ZO návrh programu zasedání schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 3. Starosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání ZO. Konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

USNESENÍ:  ZO vzalo informaci na vědomí bez připomínek.

 

Ad. 4. Starosta přednesl záměr na prodej pozemku p. č. 50/4 u bytovky č. p. 17 paní Margitě Dvořákové z Lodína.

USNESENÍ:  ZO souhlasí se záměrem zveřejnění odprodeje pozemku p. č. 50/4.

Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 5. Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu pro ČEZ Distribuce na přemístění trafostanice u koupaliště.

USNESENÍ: ZO přednesený návrh smlouvy schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 6. Starosta seznámil ZO s žádostí Městské knihovny HK o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.500,- Kč.

USNESENÍ:  ZO účelovou dotaci ve výši 5.500,- Kč pro Knihovnu HK a zároveň smlouvu schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 7. Starosta seznámil členy ZO s novou směrnicí obce na zadávání veřejných zakázek s platností od 1. 12. 2016. Současně dal návrh na zrušení stávající směrnice ke stejnému datu.

USNESENÍ:  ZO novou směrnici o zadávání veř. zakázek schválilo a ruší stávající smlouvu na veř. zakázky. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 8. Předseda finančního výboru p. Korbel seznámil ZO s provedenou kontrolou, kterou provedli společně s kontrolním výborem ZO u přísp. org. SMaSZ Lodín.

USNESENÍ:  ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 9. Účetní OÚ p. Fučíková seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 8. Dále s rozpočtovým opatřením č. 9, kterým se navrhuje nevyčerpané finanční prostředky obce z roku 2016 ve výši 12 mil. Kč uložit u Čes. spořitelny do podílového fondu Konzervativní Mix FF.

USNESENÍ: ZO rozpočtové opatření č. 8 bere na vědomí. Schvaluje rozpočtové opatření č. 9 - nevyčerpané finanční prostředky z roku 2016 uložit do podílového fondu Konzervativní Mix FF u ČS. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 10. Informace starosty. Starosta podal ZO následující informace:

 • O udělení osvědčení na licenci o používání značky „Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“ pro dětské hřiště Lodín.
 • Přednesl žádost ZŠ Nechanice o finanční dotaci na nákup mantinelů na víceúčelové hřiště pro možnost hry florbal.
  USNESENÍ: ZO schválilo finanční dotaci a zároveň smlouvu pro ZŠ Nechanice ve výši 15000,- Kč. Pro hlasovali všichni členové ZO.
 • O výsledku výběru dodavatele na čištění kanalizace spol. EKOLSERVIS. Výběr dodavatele byl proveden výběrovou komisí schválenou ZO.
  USNESENÍ: ZO výběr dodavatele schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.
 • O jednání o opravě silnice od odbočky ke skládce odpadů Lodín směrem k Nechanicím.
 • O provedeném vyčištění lapolu u obecní hospody pro vydání kolaudačního rozhodnutí na obecní hospodu.
 • O zamýšlené opravě hrází rybníka Močidlo.
 • O zpracovávaném projektu na ČOV.
 • O nově zaregistrovaném spolku „LODÍŇÁCI“.

Informace vzalo ZO na vědomí.

 

Ad. 11. Diskuse:

 • Dvořák Jiří poukázal na nepořádek na manipulační ploše obce.
 • Zmítková se dotázala, zda bude dorovnán travnatý terén k obrubníkům nového chodníku. Na dotazy odpověděl starosta – bude provedeno.
 • Valentová poukázala na propadlou kanalizační vpusť a prasklou vozovku za bytovým domem č. 17.
 • Dobrozemská upozornila na nevhodné parkování nákladních vozidel před zastávkou autobusu u obecní hospody. Odpověděl starosta – dotazy projedná.
 • Valentová požádala o sdělení termínu schůzky ZO se zástupci důchodců. Odpověděl starosta – bude 14. 11. 2016 v 17,00 hod. na obecním úřadě.

 

Ad. 11. Závěr. Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 18,52 hodin.

  

Ověřovatelé zápisu: Martin Korbel                                               Jaromír Pelánek

 

Zapsala: Dana Fučíková

 

Milan Bartoň, starosta