IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
AniKrock ve Mžanech
23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2017 > Zápis ZO ze dne 8. 11. 2017

Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce dne 8. 11. 2017

 

Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina. Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková.

Návrh programu:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení ze 33. zasedání ZO.
 4. Schválení dodavatele na zakázku „ČOV Lodín“.
 5. Schválení návrhu rozpočtu obce Lodín na rok 2018.
 6. Schválení účelových dotací pro spolky: Rychlý šípy Lodín, TJ Sokol Dohalice, Lodíňáci a Mládežnický regionální klub Cidlina.
 7. Informace starosty.
 8. Diskuse k projednávanému programu.
 9. Závěr.

 

Ad. 1. Starosta zahájil zasedání konstatováním, že ZO je usnášeníschopné. Dále přednesl návrh na ověřovatele zápisu pana Pelánka, pana Vítka a zapisovatele účetní OU paní Fučíkovou.

USNESENÍ:  ZO ověřovateli zápisu schválilo p. Pelánka, p. Vítka a jako zapisovatele paní Fučíkovou.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 2. Starosta požádal ZO schválení programu zasedání.

USNESENÍ:  Program zasedání byl členy ZO schválen.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 3. Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 33. Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

USNESENÍ:  ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 4. Starosta přednesl zprávu o hodnocení nabídek výběrového řízení ke schválení dodavatele zakázky na rekonstrukci ČOV v Lodíně. Výběrového řízení se zúčastnili dva uchazeči, a to Stavoka Kosice a. s. a VPK Suchý s. r. o.  Výběrovou komisí byla na základě hodnocení podle § 114 odst. 2 ZZVZ, dle nejnižší nabídkové ceny, jako dodavatel vybrána spol. STAVOKA Kosice a. s.

 

USNESENÍ:  ZO výsledek výběrového řízení schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 5. Účetní OÚ Lodín seznámila ZO s návrhem rozpočtu obce Lodín na rok 2018, kde odhadované příjmy činí 26 477 000,- Kč, výdaje 67 358 953,- Kč. Rozdíl (saldo) činí 40 881 000,- Kč. Tyto finance budou pokryty z prostředků obce na vkladových listech.

Dále seznámila s návrhem rozpočtu příspěvkové organizace SMaSZ Lodín na rok 2018, kde odhadované náklady na hlavní a doplňkovou činnost činí 6 481 000,- Kč a výnosy 3 155 000,- Kč.

Přednesla návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace SMaSZ Lodín na roky 2019 a 2020.

USNESENÍ:  ZO návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu obce i SMaSZ vzalo na vědomí.

 

Ad. 6. Starosta přednesl žádosti spolků: 

-   Rychlý šípy Lodín na poskytnutí účelové dotace ve výši 10 000,- Kč.

USNESENÍ:  ZO žádost spolku Rychlý šípy Lodín poskytnutí účelové dotace ve výši 10 000,- Kč schválilo a zároveň schvaluje i smlouvu.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

 • Spolku „Lodíňáci“ o poskytnutí účelové dotace ve výši 25 000,- Kč.

USNESENÍ:  ZO žádost spolku Lodíňáci o poskytnutí účelové dotace ve výši 25 000,- Kč schválilo a zároveň schvaluje i smlouvu.

Hlasování:  Pro 4 – zdržel se 1.

 

 • Regionálního mládež. klubu Cidlina o poskytnutí účelové dotace ve výši 5 000,- Kč

USNESENÍ:  ZO poskytnutí účelové dotace Regionálnímu mládežnickému klubu Cidlina ve výši 5 000,- Kč schválilo a zároveň schvaluje i smlouvu.

Hlasování:  Pro 5 - 0 – 0.

 

Ad. 7. Starosta podal ZO následující informace:

 •  Přednesl ke schválení rozpočtové opatření č. 8.
 • Z důvodu výstavby nové ČOV jsme prodali 8 645 000 ks podílových listů Konzervativního Mixu v celkové hodnotě 10 000 000 Kč. Tyto prostředky byly převedeny na běžný účet obce.

  USNESENÍ : ZO přednesené rozpočtové opatření č. 8 schválilo včetně prodeje podílových listů a převedení finančních prostředků na běžný účet obce.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 • O instalaci dopravního zrcadla v křižovatce u bytového domu č.p. 80.
 • O připravovaném výběrovém řízení na stavební dozor pro akci ČOV Lodín.
 • Seznámil s návrhem cen palivového dřeva z obecních lesů, který je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněn na úřední desce v obci.
 • Přednesl ke schválení nákup lesního pozemku na parcele č. 336 v k. ú. Lodín o výměře 14,5 ha za celkovou cenu 381 360,- Kč

USNESENÍ:  ZO nákup lesního porostu schválilo.

Hlasování:  Pro  5 - 0 – 0.

 • Přednesl návrh na inventarizační komisi ve složení předseda Martin Korbel, členové Monika Dvořáková, František Vítek a Jaromír Pelánek, k provedení inventarizaci majetku obce za rok 2017.

USNESENÍ:  ZO návrh přednesený starostou schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 • O úpravě webových stránek obce.
 • Oslovil Ing. Věru Lantovou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Následně nechal schválit ZO.

USNESENÍ:  ZO schválilo pověřit Ing. Věru Lantovou k přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 • Přednesl ke schválení návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0203/2017 týkající se prodloužení termínu dokončení akce Rozšíření kempu I. část do konce dubna 2017.

USNESENÍ:  ZO přednesený návrh dodatku č. 1 k prodloužení citované smlouvy schválilo.

 • O kontrole hygieny dne 16. 11. 2017 v obecní hospodě orgány OHS Hradec Králové k vydání kolaudačního rozhodnutí na obecní hospodu.
 • O kolaudaci obecní hospody, která se uskuteční dne 21. 11. 2017.
 • O opravě přečerpávací stanice výtlaku gravitační kanalizace obce u Kučerových.
 • O jednání a VaK Hadec Králové o zajištění dodávky pitné vody v případě, kdy nejde el. energie.

 

Ad. 8. Diskuse k projednávanému programu nebyla. Místostarosta podal podnět k zabezpečení obecní studny u remízku pod Kučerovými, kde je poškozeno – chybí poklop.

  

Ad. 9. Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 18:55 hodin.

  

Zapsala:                                Dana Fučíková

Ověřovatelé zápisu:              František Vítek                    Jaromír Pelánek

 

                                                                                          Milan Batroň, starosta