IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Prodej slepic
4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2018 > Zápis ZO ze dne 7. 3. 2018

Zápis ze 37. zasedání zastupitelstva obce dne 7. 3. 2018

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina, omluvena Monika Dvořáková pro nemoc. Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková. 

Návrh programu:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení ze 36. zasedání ZO.
 4. Schválení dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků s MěÚ Nechanice.
 5. Schválení nové veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Nechanice komisí pro projednávání přestupků.
 6. Projednání žádosti o účelovou dotaci FC Hradec Králové.
 7. Projednání žádosti o účelovou dotaci Rybářskému spolku Lodín.
 8. Projednání žádosti o účelovou dotaci SK Bystřian Kunčice.
 9. Schválení návrhu obecně závazné vyhlášky obce Lodín o regulaci používání zábavní pyrotechniky.
 10. Informace starosty.
 11. Diskuse.
 12. Závěr.

  

Ad. 1. Starosta zahájil zasedání konstatováním, že ZO je usnášeníschopné. Omluvil nepřítomnou členku ZO p. Moniku Dvořákovou pro nemoc. Dále přednesl návrh na ověřovatele zápisu pana Korbela a pana Pelánka.

USNESENÍ:  ZO ověřovateli zápisu schválilo p. Korbela a p. Pelánka.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

Ad. 2. Starosta požádal ZO o schválení programu zasedání.

USNESENÍ:  Program zasedání byl členy ZO schválen.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

Ad. 3. Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 36. Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

USNESENÍ:  ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 4. Starosta přednesl ke schválení dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy s přestupkovou komisí MěÚ Nechanice dnem 22. 1. 2018.

USNESENÍ:  ZO ukončení smlouvy schválilo.

Hlasování:  Pro 4– 0 – 0

  

Ad. 5. Starosta seznámil s návrhem nové veřejnoprávní smlouvy pro řešení přestupků s přestupkovou komisí při MěÚ Nechanice uzavřenou dne 12. 2. 2018.

USNESENÍ: ZO návrh uzavření smlouvy s přestupkovou komisí při MěÚ Nechanice schválilo.

Hlasování:  Pro 4– 0 – 0.

 

Ad. 6. Starosta přednesl k projednání žádost FC Hradec Králové o účelovou dotaci ve výši 5.000,- Kč.

USNESENÍ:  ZO přednesenou žádost o účelovou dotaci neschválilo.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

Ad. 7. Starosta přednesl žádost Rybářského spolku Lodín o účelovou dotaci ve výši 25.000,- Kč.

USNESENÍ:  ZO žádost o účelovou dotaci rybářskému spolku Lodín schválilo včetně smlouvy o poskytnutí dotace.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

Ad. 8. Starosta seznámil ZO s žádostí SK Bystřian Kunčice o účelovou dotaci ve výši 20.000,- Kč.

USNESENÍ:  ZO žádost neschválilo.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

Ad. 9. Starosta přednesl ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky obce Lodín na regulaci používání zábavní pyrotechniky v obci.

USNESENÍ:  ZO přednesenou obecně závaznou vyhlášku schválilo, právní moci nabude 15. den po zveřejnění.

Hlasování:  Pro 3, zdržel se 1.

 

Ad. 10. Starosta přednesl ZO následující informace:

 

 • K bodu Ad. 6 a k Ad. 8 podal informaci. Z důvodu účelových dotací do sportovních a jiných výchovných spolků, které navštěvují lodínské děti, kdy se přispívá 5.000 Kč/dítě/rok se po zjištění, že poskytnutá dotace není poskytnuta mládežnickému týmu, ale je využita jinak, se zastupitelstvo obce dohodlo, že příspěvek na lodínskou mládež bude řešit jiným účelnějším způsobem, který bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

 • O výběru nájemce obecní hospody, na kterého bylo vypsáno výběrové řízení. Ze tří zájemců byl vybrán jako nový nájemce pan Zubřičan.

USNESENÍ:  ZO vybraného nájemce obecní hospody schválilo.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

 • Seznámil s výběrem provozovatele občerstvení v kempu Lodín. Z podaných žádostí byla vybrána paní Sehnoutková.

USNESENÍ:  ZO vybraného provozovatele schválilo.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

 • Seznámil s výpovědí ředitele příspěvkové organizace obce SMaSZ Lodín ke dni 30. 4. 2018. Uvedl, že na tuto funkci bude vypsáno výběrové řízení. Do skončení výběrového řízení a jmenovaní nového ředitele, vedení SMaSZ Lodín bude zajišťovat starosta a místostarosta obce.

USNESENÍ:  ZO bere na vědomí podanou výpověď ředitele SMaSZ a pověřuje starostu a místostarostu vedením SMaSZ Lodín do doby jmenování nového ředitele.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

 • Informoval ZO o cenových nabídkách na instalaci sítí do okem v bytovém domě obce č. p. 80, které se pohybují v cenové realizaci 20.000,- až 25.000,-Kč. Navrhuje, aby si tyto sítě do oken uhradili jednotliví nájemníci a provozovatelé služeb v tomto domě z vlastních prostředků.

USNESENÍ:  ZO schvaluje, aby úhradu sítí do oken proti hmyzu si hradili sami nájemníci bytů a provozovatelé služeb z vlastních prostředků.

Hlasování:  Pro 3, zdržel se 1.

 

 • K žádosti spolku seniorů Lodín – Janatov o účelovou dotaci ve výši 150.000,-Kč uvedl, že doporučuje poskytnout tomuto spolku dotaci ve výši pouze 49.000,- Kč.

USNESENÍ:  ZO schvaluje poskytnout spolku seniorů Lodín a Janatov účelovou dotaci ve výši 49 000,- Kč včetně smlouvy o poskytnutí dotace.

Hlasování: Pro 4 – 0 – 0.

 

 • Přednesl návrh na jmenování místostarosty Jaromíra Pelánka delegátem na valnou hromadu spol. VaK Hradec Králové, která se bude konat dne 5. 6. 2018.

USNESENÍ:  ZO jmenování místostarosty delegátem na valnou hromadu spol VaK Hradec Králové schválilo.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

 • Přednesl žádost SMaSZ Lodín o poskytnutí finančních prostředků na nedoplatek dotace hlavní činnosti ve výši 209 274,66 Kč.

USNESENÍ:  ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků SMaSZ na nedoplatek dotace hlavní činnosti.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

 • Seznámil s rozpočtovým opatřením č. 1/2018

USNESENÍ:  ZO vzalo rozpočtové opatření č. 1/2018 na vědomí.

  

Ad. 11 Diskuse k projednávanému programu nebyla. V další diskusi vystoupili občané:

 Petr Gall: 

 • Žádá o opravu jeho diskusního příspěvku, který je chybně uveden v zápisu z minulého zasedání, o tom, že mladí občané, kterým byl pronajat obecní byt, měl znít, že tyto občany motivovat k pořízení vlastního bydlení, ale ne, že by si měli do 3 let postavit vlastní dům.
 • Žádá o opravu chybného zápisu z minulého zasedání, kde je chybně uvedeno, že by vyjádřil zbytečnost výstavby nových chatek v kempu, ale správně mělo být uvedeno, že poukazuje na výstavbu drahých chat, ale naopak souhlasí s výstavbou chat levnějších.
 • Dále vznáší kritiku, že dosud nebylo písemně zveřejněno, že starší občané, kteří chtějí navštívit OÚ a nemohou po schodech, že mají u dveří tlačítko pro jejich obsloužení.
 • Dotázal se na čerpání dotací na zakoupení traktoru pro obec a ČOV.
 • Poukazuje na zarostlý pozemek vedle bytového domu č. 95.
 • Dotazuje se, kdo schválil jako poradce ředitele SMaSZ p. Kouta a zda ve SMaSZ někdo kontroluje faktury.
 • Žádá informaci, kdy bude veřejná schůze občanů v obecní hospodě a jaký je rozpočet na výstavbu nové ČOV.

Na dotazy odpověděl starosta.

 

paní Dobrozemská:

 • Vznesla dotaz, zda bude otevřena hospoda na zajištění akcí spolku seniorů v sále obecní hospody.

Dotaz byl zodpovězen starostou.

 

Ad. 12. Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 18,50 hodin.

 

 

 

Zapsala:  Dana Fučíková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                 Martin Korbel                  Jaromír Pelánek

 

           

 

 

                                                         Milan Bartoň, starosta