IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21
Všichni chceme stárnout doma
22 23 24 25
Rybářské závody 2024
26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2016 > Zápis ZO ze dne 5. 10. 2016

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce dne 5. 10. 2016

 

Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina. Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková a vedoucí příspěvkové organizace SMaSZ Lodín paní Jitka Zmítková.

 

Návrh programu:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti a určení ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z 23. zasedání ZO.
 4. Vyhodnocení sezony koupaliště a kempu v roce 2016 – p. Zmítková.
 5. Volba finančního a kontrolního výboru ZO.
 6. Žádost p. Sehnoutkové a p. Střížkové o poskytnutí víceleté smlouvy na provozování občerstvení na koupališti a v kempu.
 7. Žádost TJ Sokol Dohalice na poskytnutí účelové dotace.
 8. Jmenování nového kronikáře obce.
 9. Návrh na zpracování půjčovního řádu obce (např. lešení, grilu, štěpkovače a další).
 10. Schválení komise na výběr dodavatele čištění a zhotovení pasportizace kanalizace v obci.
 11. Rozpočtové opatření č. 7.
 12. Informace starosty.
 13. Diskuse.
 14. Závěr.

 

Ad. 1. Starosta p. Bartoň zahájil zasedání ZO konstatováním, že ZO je usnášení schopné. Přednesl návrh na ověřovatele zápisu paní Moniku Dvořákovou a pana Františka Vítka.

USNESENÍ:  ZO ověřovatele zápisu schválilo tak, jak bylo předneseno starostou. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 2. Starosta přednesl ke schválení návrh programu zasedání s doplněním bodu č. 10 na volbu výběrové komise na čištění a pasportizaci kanalizace.

USNESENÍ:  ZO program zasedání včetně doplněného bodu schválilo všemi hlasy přítomných členů ZO.

 

Ad. 3. Starosta seznámil s plněním usnesení z minulého zasedání ZO. Konstatoval, že usnesení bylo splněno.

USNESENÍ:   ZO vzalo informaci na vědomí bez připomínek.

 

Ad. 4. Vedoucí příspěvkové organizace SMaSZ  p. Zmítková seznámila ZO s výsledky hospodaření koupaliště a kempu v roce 2016. (výsledky jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu).

 

Ad. 5. Starosta přednesl návrh na zvolení členů finančního a kontrolního výboru ZO. Předseda finančního výboru p. Martin Korbel, členové p. Monika Dvořáková a p. František Vítek. Předseda kontrolního výboru p. František Vítek, členové p. Monika Dvořáková a p. Martin Korbel. Dal o návrhu hlasovat.

USNESENÍ:  Zastupitelé schválili zvolení finančního i kontrolního výboru ve složení tak, jak bylo předneseno v návrhu starosty. Výplata odměn byla schválena od 1. 11. 2016. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 6. Starosta přednesl žádosti nájemců provozoven občerstvení na koupališti p. Sehnoutkové a v kempu p. Střížkové na poskytnutí víceletých nájemních smluv na tato občerstvení, které jsou v současné době na jeden rok.

USNESENÍ:  ZO schválilo pronájem uvedených provozoven občerstvení uzavřít na dobu tří let.

Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 7. Starosta přednesl žádost TJ Sokol Dohalice o poskytnutí účelové dotace na činnost TJ, ve které aktivně sportuje 5 dětí z obce Lodín.

USNESENÍ:  ZO schválilo poskytnutí účelové dotace na činnost TJ Sokol Dohalice ve výši 25 000,- Kč (5 000,- Kč na jedno dítě) a zároveň schválilo smlouvu. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 8. Starosta seznámil ZO se změnou kronikáře obce. Na vlastní žádost se vedení obecní kroniky vzdala paní Božena Gallová. O vedení obecní kroniky byl požádán pan PhDr. Richard Šafařík, který vyjádřil souhlas s jeho jmenováním do této funkce od 1. 9. 2016.

USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí a jmenování kronikáře schvaluje. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 9. Starosta seznámil ZO o připravovaném půjčovním řádu některých věcí v obecním majetku jako např. stavebnicového lešení, štěpkovače, grilu, dětských autosedaček, kalového čerpadla a další. Po zpracování tohoto seznamu bude tento předložen ZO ke schválení.

USNESENÍ:  ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 10. Starosta přednesl ke schválení návrh na složení výběrové komise na zakázku malého rozsahu „Čištění kanalizace v obci Lodín, monitoring a následný pasport kanalizace“ ve složení Monika Dvořáková, Jaromír Pelánek a František Vítek.

USNESENÍ:  ZO návrh výběrové komise schválilo. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad. 11. Účetní OÚ p. Fučíková seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 7.

USNESENÍ:   ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 12.  Starosta podal ZO následující informace:

 • O projektu na rozšíření kempu, který byl postoupen stavebnímu úřadu pro vydání stavebního povolení.
 • O nutnosti opravy - výměny lapolů u obecní hospody, což je nezbytné na vydání kolaudačního rozhodnutí.
 • O připraveném písemném oslovení majitelů pozemků se žádostí o jejich odkup do majetku obce pro zamýšlenou výstavbu cyklostezky Lodín – Janatov.
 • O postupu zpracovávaného projektu spol. VIS Hradec Králové na obnovu ČOV.
 • O dokončení opravy zpevněné plochy u byt. domu č. p. 17.
 • O zahájení opravy chodníku od OÚ k Janatovu 10. 10. 2016.

 

Ad. 13. Diskuse:

 • Zmítková – dotaz na podmínky rozšíření kempu, zda neohrozí provoz v r. 2017, a zda je jednáno o přístavbě občerstvení v kempu. Odpověděl místostarosta – k omezení stávajícího kempu by nemělo dojít, na přístavbu občerstvení v kempu je požádáno o návrh architekta.
 • Perglová – vznesla připomínku k otevírací době občerstvení v září 2016 a kritiku na neposekané parcely v nové zástavbě. Odpověděl starosta – majitelé neposekaných parcel budou k nápravě vyzváni písemně.
 • Dvořák Jiří se vyjádřil ke slabé obsluze v občerstvení v kempu, dále se dotázal, zda SMaSZ neuvažuje o příjmu dalšího zaměstnance, když nestíhají práce v obci. Dalším dotazem se zajímal, jak se klub důchodců stará o přestárlé občany. Na první dva dotazy odpověděla vedoucí SMaSZ p. Zmítková. Uvedla, že připomínky budou řešeny. Starosta o činnosti klubu důchodců bude jednáno s vedením klubu.
 • Dobrozemský – se dotázal na vytyčené pozemky za manipulační plochou obce. Odpověděl místostarosta. Vytyčení pozemku si objednal vlastník tohoto pozemku se záměrem tento oplotit.
 • Motlík – vyjádřil názor, že smlouvy na pronájem občerstvení na koupališti by měly být uzavřeny na dobu neurčitou. Dále aby vývěsní skříňka obce byla označena nápisem „Úřední deska“. Odpověděl starosta – bude řešeno.
 • Viták – podal žádost, zda by bylo možné hlášení místního rozhlasu zasílat formou SMS zpráv občanům zaregistrovaných na úřední desce obce. Odpověděl starosta – bude řešeno.
 • Dvořáková Monika – pozvala přítomné na „Dýňovou dílnu, aneb oslavu Halloweenu“, která se bude konat dne 29. 10. 2016 v sále obecní hospody.

 

Ad. 14. Závěr. Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 19,10 hodin.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     .............................................          ...............................................

                                            Dvořáková Monika                             František Vítek 

 

Zapsala:                      ..............................................

                                              Dana Fučíková

 

                                                                                              ..………………………….

                                                                                                  Milan Bartoň, starosta

 

 

V Lodíně dne 5. října 2016