IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2016 > Zápis ZO ze dne 31. 8. 2016

Z á p i s  ze 23. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne  31. 8. 2016

 

Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina. Na zasedání byla přizvána účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

Návrh programu:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z 21. a 22. zasedání ZO.
 4. Volba starosty a místostarostů:
  • určení počtu místostarostů,
  • určení funkcí, které budou vykonávat členové ZO jako dlouhodobě uvolnění (§ 75 zákona o obcích),
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty,
  • volba starosty,
  • volba místostarosty.
 5. Hlasování o záměru vybrání firmy na čištění a pasportizace kanalizace.
 6. Žádost obce Kobylice na cenové zvýhodnění občanů Kobylic na permanentní vstupy na koupaliště.
 7. Žádost o finanční příspěvek na členy volejbalového klubu TJ Sokol Nechanice, Jana Horáka, Filipa Flégla a Terezu Dvořákovou.
 8. Výběr nájemce bytu 2+1 v bytovém domě č. p. 80.
 9. Schválení záměru výběru dodavatele rekonstrukce víceúčelového hřiště.
 10. Rozpočtové opatření č. 6.
 11. Informace starosty.
 12. Diskuse.
 13. Závěr.

 

Ad. 1.  Místostarosta Milan Bartoň pověřený zastupováním starosty zahájil zasedání konstatováním, že ZO je usnášeníschopné. Přednesl návrh na zvolení ověřovatelů zápisu p. Františka Vítka a p. Martina Korbela.

USNESENÍ: Návrh ověřovatelů zápisu p. Vítka a p. Korbela schválilo všemi hlasy přítomných členů ZO.

 

Ad. 2. Místostarosta seznámil členy ZO s návrhem programu zasedání.

USNESENÍ: Návrh programu zasedání byl schválen všemi hlasy přítomných členů ZO.

 

Ad. 3. Místostarosta seznámil členy ZO s plněním usnesení z 21. a 22. zasedání ZO. Konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny.

USNESENÍ: Členové ZO vzali informaci na vědomí bez připomínek.

Po tomto usnesení požádal o slovo místostarosta Daniel Klika. Toto mu bylo umožněno. Ve svém vystoupení oznámil svou rezignaci na funkci místostarosty i mandát člena zastupitelstva obce Lodín a zasedání opustil.

 

Ad. 4. Volba starosty a místostarosty:

Místostarostou p. Bartoněm byly předneseny návrhy:

 • zvolit počet místostarostů
 • schválit funkci starosty jako dlouhodobě uvolněného člena ZO
 • volbu starosty a místostarosty provést aklamací

 

USNESENÍ: ZO schválilo všemi hlasy přítomných členů:

 • zvolit do funkce místostarosty jednoho člena ZO
 • funkci starosty obce vykonávat jako dlouhodobě uvolněnou
 • volbu starosty a místostarosty aklamací

 

Člen ZO p. Jaromír Pelánek přednesl návrh zvolit do funkce starosty obce Lodín pana Milana Bartoně.

USNESENÍ: ZO do funkce starosty obce Lodín schválilo pana Milana Bartoně. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Zvolený starosta obce p. Milan Bartoň přednesl návrh zvolit do funkce neuvolněného místostarosty p. Jaromíra Pelánka.

USNESENÍ: ZO do funkce neuvolněného místostarosty zvolilo p. Jaromíra Pelánka. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

Dále všemi hlasy přítomných členů ZO byla schválena výplata odměn od 1. 9. 2016. Neuvolněnému místostarostovi v souladu s ustanovením
§ 72 zák. o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. odměnu ve výši 13 569,- Kč.

 

Ad. 5. Starosta přednesl záměr na výběr dodavatele vyčištění obecní kanalizace a zpracování pasportizace této kanalizace.

USNESENÍ: Záměr na výběr dodavatele požadovaných prací byl schválen všemi přítomnými členy ZO.

 

Ad. 6. Starosta přednesl žádost obce Kobylice na cenové zvýhodnění občanů Kobylic na permanentní vstupy na koupaliště.

USNESENÍ:  ZO žádost obce Kobylice neschválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 7. Starosta přednesl žádost TJ Sokol Nechanice o finanční příspěvek na činnost TJ, ve kterém jsou z obce Lodín zapojeny děti: Jan Horák, Filip Flégl a Tereza Dvořáková.

USNESENÍ: ZO schválilo finanční příspěvek TJ Sokol ve výši 15 000,-Kč. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 8. Výběr žadatele o byt v bytovém domě č. p.. 80. Starosta informoval, že na tento byt je podána pouze jedna žádost a to paní Kateřiny Zimové.

USNESENÍ: ZO schválilo pronajmout byt v bytovém domě č. p. 80 paní Kateřině Zimové. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO

Ad. 9. Záměr na výběr dodavatele rekonstrukce víceúčelového hřiště v Lodíně přednesl starosta.

USNESENÍ: ZO přednesený záměr schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 10. Účetní obecního úřadu seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 6.

USNESEN: ZO rozpočtové opatření č. 6 bere na vědomí.

 

Ad. 11. Informace starosty:

 • Starosta podal informaci o schválení dodavatele výběrovou komisí na opravu podlahy strojovny koupaliště. ZO informaci bere na vědomí a schvaluje.

 

Ad. 12. Diskuse:

 • paní Dvořáková Veronika: návštěva kroužku TJ Sokol Nechanice je možno doložit
 • paní Prchlíková: dotaz zda má obec sociální byt -  odpověděl starosta – nemá
 • paní Dvořáková Veronika: zda dojde ke změně předsedy kontrolního výboru. Odpověděl starosta – bude jednáním příštího ZO.
 • Motlík dotaz, zda byl vyvěšen zápis z minulého zasedání. Odpověděl starosta – zápis byl vyvěšen.
 • Šafařík: dotaz zda má místní část Janatov zastoupení v ZO. Odpověděl místostarosta, že v Janatově mají možnost založit osadní výbor a jeho zástupce může požadavky občanů v Janatově předávat do zastupitelstva.

 

Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán a nebylo další diskuse, starosta jednání ukončil v 18,55 hodin.

 

 Ověřovatelé zápisu:                                       ………………………….                                       ………………………………

                                                                               František Vítek                                                          Martin Korbel

 

 Zapsala:                                                         …………………………

                                                                               Dana Fučíková

                                                                                                                                                     ………………………………

                                                                                                                                                            Milan Bartoň,  starosta