IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
AniKrock ve Mžanech
23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2017 > Zápis ZO ze dne 28. 6. 2017

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce dne 28. 6. 2017 

 

Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina. Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková.

Návrh programu: 

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení ze 30. zasedání ZO.
 4. Žádost o účelovou dotaci SMaSZ Lodín.
 5. Žádost o věcný dar pro MŠ Petrovice.
 6. Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
 7. Jmenování komise pro výběr nájemce bytu v bytovém domě č. p. 95.
 8. Informace starosty.
 9. Diskuse k projednávanému programu.
 10. Závěr.

 

Ad. 1. Starosta zahájil zasedání konstatováním, že ZO je usnášeníschopné. Dále přednesl návrh na ověřovatele zápisu pana Korbela a pana Vítka.

USNESENÍ: ZO ověřovateli zápisu schválilo p. Korbela a p. Vítka.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 2. Starosta požádal ZO schválení programu zasedání.

USNESENÍ: Program zasedání byl členy ZO schválen.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 3. Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 28. Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 4. Starosta přednesl ke schválení žádost o účelovou dotaci příspěvkové organizace obce SMaSZ Lodín ve výši 161 356,- Kč. Dotace bude použita na vzniklé nutné opravy a zakoupení nového aquarolleru.

USNESENÍ: ZO žádost SMaSZ ve výši 161 356,- Kč schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 5. Starosta přednesl návrh pro poskytnutí finančního daru pro MŠ Petrovice ve výši 20 000,- Kč.

USNESENÍ: ZO návrh na poskytnutí finančního daru MŠ Petrovice schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 6. Účetní OÚ seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 4 a 5.

USNESENÍ: ZO rozpočtové opatření č. 4 a 6 schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 7. Starosta přednesl návrh na složení výběrové komise pro výběr nájemce obecního bytu v bytovém domě č. p. 95 ve složení: Martin Korbel, Monika Dvořáková a František Vítek a komise pro výběr nájemce do bytového domu č. p. 80 ve složení: Martin Korbel, František Vítek, Monika Dvořáková.

USNESENÍ: ZO přednesení návrhy na složení komisí schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 8. Starosta podal ZO následující informace:

 • Žádost Dětského domova Nechanice o finanční dar ve výši 35 000,- Kč.

USNESENÍ: ZO žádost DD Nechanice neschválilo.

 

 • Žádost obecního spolku „Lodíňáci“ o účelovou dotaci ve výši 49 000,- Kč.

USNESENÍ: ZO schválilo účelovou dotaci včetně smlouvy.

 

 • Přednesl návrh pro možnost využívání víceúčelového hřiště u kempu pro děti zdarma v době od 10,00 do 15,00 hod. za předpokladu, že na tomto hřišti nebude objednané placeném využití.

USNESENÍ: ZO přednesený návrh schválilo.

 

 • O návrhu na zpracování studie výstavby nové bezbariérové budovy OÚ. Zpracování studie bude v nákladech 55 660,- Kč.

USNESENÍ: ZO přednesený návrh schválilo.

 

 • Přednesl návrh na zvýšení poplatku za pronájem smuteční obřadní síně o částku DPH (21%). Původní částka bez DPH byla 1000,- Kč

USNESENÍ: ZO přednesený návrh schválilo.

 

 • Dále starosta seznámil ZO s přehledem o nákladech a výnosech hospodaření příspěvkové organizace SMaSZ Lodín za rok 2016, účetní uzávěrkou včetně příloh a zprávou nezávislých auditorů o hospodaření příspěvkové organizace SMaSZ Lodín za rok 2016, která je v souladu s platnými českými účetními předpisy a ve které byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. Veškerá tato dokumentace byla řádně zveřejněna na úřední desce obce od 7. 6. 2017. Přednesl návrh tento závěrečný účet PO schválit.

USNESENÍ: ZO schvaluje závěrečný účet příspěvkové organizace SMaSZ Lodín, její účetní uzávěrku včetně příloh a zprávu nezávislých auditorů. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

 • Přednesl ke schválení ceník za poškození inventáře hosty kempu a koupaliště.

USNESENÍ: ZO přednesení návrh ceníku schvaluje.

 

Ad. 9. Diskuse:

 • Vystoupil ředitel příspěvkové organizace SMaSZ Lodín p. RNDr. Hušek, který doplnil informaci starosty o ceníku náhrad za poškozený inventář návštěvníky kempu a koupaliště. Podal informaci k průběhu sezony koupaliště a kempu.

 

Ad. 10. Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 18,35 hodin.

 

 Zapsala: Dana Fučíková

  

Ověřovatelé zápisu:             František Vítek                    Martin Korbel

 

 

                                                                                    Milan Bartoň, starosta