IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2018 > Zápis ZO ze dne 27. 6. 2018

Zápis ze 40. zasedání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2018

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina. Pan Korbel omluven, zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková. 

Návrh programu: 

 1. Zahájení – schválení programu zasedání.
 2. Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola usnesení ze 39. zasedání ZO.
 4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017.
 5. Schválení hospodaření příspěvkové organizace obce SMaSZ Lodín, účetní závěrky za rok 2017.
 6. Informace starosty.
 7. Diskuse.
 8. Závěr.

 

Ad. 1. Starosta zahájil a požádal ZO o schválení programu zasedání.

USNESENÍ:  Program zasedání byl členy ZO schválen.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

Ad. 2. Starosta přednesl ke schválení návrh na zapisovatele p. Fučíkovou a ověřovatele zápisu p. Františka Vítka a p. Jaromíra Pelánka.

 

Ad. 3. Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 39. Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

USNESENÍ:  ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 4. Starosta seznámil členy ZO se zprávou nezávislého auditora o kontrole hospodaření obce a se závěrečným účtem obce za rok 2017. K závěrečnému účtu nebyly podány žádné připomínky. Konstatoval, že ve zprávě o přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále seznámil ZO s účetní uzávěrkou obce za rok 2017 včetně příloh a provedenou inventarizací majetku obce. Veškerá tato dokumentace byla řádně zveřejněna na úředních deskách obce od 23. 5. do 8. 6. 2018. Poté přednesl návrh schválit tento závěrečný účet.

USNESENÍ:  ZO závěrečný účet obce Lodín schvaluje s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad, včetně zprávy nezávislého auditora. Schvaluje účetní závěrku včetně příloh a provedenou inventarizaci majetku obce.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0

 

Ad. 5. Starosta seznámil členy ZO se zprávou nezávislého auditora o kontrole hospodaření příspěvkové organizace obce SMaSZ Lodín, účetní závěrkou včetně příloh a s přehledem o nákladech a výnosech hospodaření PO SMaSZ Lodín za rok 2017. K tomuto nebyly podány žádné připomínky. Konstatoval, že ve zprávě o přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky na hospodaření příspěvkové organizace. Dále seznámil ZO s účetní uzávěrkou SMaSZ Lodín za rok 2017 včetně příloh a provedenou inventarizací majetku obce. Veškerá tato dokumentace byla řádně zveřejněna na úředních deskách obce od 4. 6. do 20. 6. 2018.

USNESENÍ: ZO schvaluje hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017. Schvaluje účetní závěrku včetně příloh, provedenou inventarizaci majetku obce a zprávu nezávislého auditora

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0

  

Ad. 6. Starosta přednesl žádost SDH Lodín o poskytnutí účelové dotace ve výši 49 000,- Kč včetně smlouvy na činnost SDH Lodín.

USNESENÍ:  ZO žádost SDH Lodín o účelovou dotaci ve výši 49 000,- Kč schválilo včetně smlouvy.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

Ad. 7. Informace starosty.

Starosta přednesl ZO následující informace: 

 1. O možnosti vyzvednout si na OÚ Lodín kandidátní listiny pro kandidaturu pro volby do zastupitelstva obce Lodín, které se budou konat ve dnech 5. a 6. 10. 2018.
 2. O kontrole inspektorátu práce a sociálních věcí na SMaSZ Lodín, která bude dne 9. 7. 2018.
 3. Seznámil s rozpočtovým opatřením č. 5. Informaci doplnila účetní OÚ. ZO vzalo informaci na vědomí.
 4. O výsledku kontroly placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a ostatních povinností plátce pojistného obcí Lodí. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Ad. 8. Diskuse k projednávanému programu nebyla.  Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 18,50 hodin.

  

Zapsala:  Dana Fučíková

 

 

Ověřovatelé zápisu:                  František Vítek                  Jaromír Pelánek

  

           

                                               Milan Bartoň, starosta