IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2019 > Zápis ZO ze dne 25. 9. 2019

Zápis a usnesení č. 9

z 9. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 25.9.2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: všech 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele.
 2. Schválení programu.
 3. Kontrola usneseni ze 8.zasedání ZO
 4. Projednání nabídky na výstavbu herních a cvičebních prvků v Janatově.
 5. Projednání nabídky na výstavbu herních prvků v kempu Lodín.
 6. Projednání bezúplatného převodu pozemků mezi obcí Lodín a Královéhradeckým krajem.
 7. Projednání kupní smlouvy Matex ( přeložka stanice DTS )
 8. Projednání smlouvy o dílo na zadávací dokumentaci „Rozšíření kempu Lodín – etapa 2,3“.
 9. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ( ČEZ ).
 10. Projednání příkazní smlouvy o zabezpečení žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace v Janatově.
 11. Projednání příkazní smlouvy o zabezpečení žádosti o dotaci na opravu místní omunikace v Janatově.
 12. Rozpočtové opatření 9, 10.
 13. Projednání ČOV, ekonomické záležitosti.
 14. Diskuse.

 

 1.   Určení ověřovatelů a zapisovatele


Zasedání zahájil a vedl starosta obce, Milan Bartoň.

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: Ing. Jana Veselková, Aleš Bradna

Návrhová komise: Ing.David Antoš

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Janu Veselkovou a aAleše Bradnu. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou. Návrhovou komisi ve složení: Ing.David Antoš.

Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 9-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Starosta žádá přidat nové body , a to: žádost spolku Lodíňáci o dotaci na částku 5000,- Kč a schválení závěrečné zprávy finanční komise o provedené kontrole na OÚ.

p.Lajbner žádá přidat další bod: Schválení termínu setkání občanů Lodína a Janatova.

   Výsledek hlasování:             Pro     7         Proti     0       Zdrželi se    0

Schválení nového programu

   Výsledek hlasování:             Pro     7         Proti     0       Zdrželi se   0

 

     3.     Kontrola usnesení z 8. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

p.Antoš žádá podrobnější rozpravu v zápisech

ZO bere na vědomí.

 

       4.     Projednání nabídky na výstavbu herních a cvičebních prvků v Janatově

Nabídka od fy. Bonita, se kterou jsme již dříve spolupracovali, a která dělá v obci revize veškerých prvků.  Cena NABÍDKY JE 257.246,- Kč. Realizace by byla možná ještě v letošním roce.

p.Lajbner vznesl námitku, nové prvky jsou jen pro malé děti a zaberou místo setkávání občanů Janatova.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu přepracovat nabídku na herní a fitness prvky po poradě s občany Janatova.

 

 Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 9-4 bylo schváleno

 

         5.    Projednání nabídky na výstavbu herních prvků v kempu Lodín

 

Tato nabídka je od fy. Bonita za cenu 475.103,- Kč včetně DPH, realizace v letošním roce již není možná z důvodu nedostatečných finančních prostředků v rozpočtu obce na tuto akci. Zhotovení možné až jaro 2020.

p.Antoš vznesl návrh, že by bylo možné zažádat příští rok znovu o dotaci.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku od fy.Bonita na výstavbu herních prvků v kempu v částce 475.103,77 Kč včetně DPH.

 

Výsledek hlasování:                Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     1 ( p.Lajbner )

Usnesení č. 9-5 bylo schváleno

 

       6.     Projednání bezúplatného převodu mezi obcí Lodín a Královéhradeckým krajem

 

Jedná se o p.č.616/4 o výměře 531m2 a p.č.616/5 o výměře 768m2, jsou to pozemky kolem nové silnice na Nechanice.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod mezi obcí Lodín a Královéhradeckým krajem,  z LV 274 v k.ú. a obci Lodín do vlastnictví obce Lodín, p.č.616/4 a 616/5.Omezující podmínky: Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky, v souladu s veřejným zájmem, tj.zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.

 

Výsledek hlasování:                Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 9-6 bylo schváleno

 

       7.     Projednání kupní smlouvy s firmou Matex, přeložka stanice DTS

 

 Jedná se o pozemek pod novou trafostanicí a koupalištěm.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní  smlouvu o zřízení věcného břemene –  č. IZ-12-20000305/KS/1.

 

 Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 9-7 bylo schváleno

 

        8.       Projednání smlouvy o dílo na zadávací dokumentaci Rozšíření kempu Lodín – 2 a 3 etapa

 

Starosta oslovil 3 firmy k podání nabídky na vyhotovení zadávací dokumentace k akci „Rozšíření kempu Lodín – etapa 2a3: Prois a.s. Hk, R-Projekt s.r.o., Nový Bydžov, Profesionálové a.s. HK.

Prois a s. HK nabídková cena 469000,- Kč bez DPH.

R-Projekt s.r.o. Nový Bydžov nabídková cena 495000,- Kč bez DPH.

Profesinálové a.s. HK nabídková cena 548000,- Kč bez DPH.

Fa. Prois podala nejnižší nabídku.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhotovení zadávací dokumentace na akci „Rozšíření kempu Lodín-etapa 2, 3“ firmou Prois a.s. HK za cenu 469.000,- Kč bez DPH.

 

Výsledek hlasování:                Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     1( p.Lajbner )

Usnesení č. 9-8 bylo schváleno

 

         9.       Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (ČEZ)

 

Jedná se o novou trafostanici. Aby se k ní ČEZ mohl dostat přes naše pozemky, musí se zřídit věcné břemeno.

Návrh usnesení: Zastupitestvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi firmou ČEZ a obcí Lodín.

 Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 9-9 bylo schváleno

 

        10.      Projednání příkazní smlouvy o zabezpečení žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace v Janatově

 

Starosta obce oslovil pár firem zabývajících se dotacemi , nejvíce ho zaujala fa.Artendr.

p.Lajbner doplnil smlouvu v čl. 3, odst. 1 slovy: ve znění pozdějších předpisů.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu doplněním smlouvy v čl.3 odst.1 a schvaluje tímto doplněnou smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti na akci Výstavba kanalizace v Janatověmezi f.Artendr a obcí Lodín.

     

 Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 9-10 bylo schváleno

 

          11.        Projednání příkazní smlouvy o zabezpečení žádosti o dotaci na opravu místní komunikace v Janatově

 

Starosta obce oslovil pár firem zabývajících se dotacemi , nejvíce ho zaujala fa.Artendr.

p.Lajbner doplnil smlouvu v čl. 3, odst. 1 slovy: ve znění pozdějších předpisů.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu doplněním smlouvy a schvaluje tímto doplněnou smlouvu o zebezpečení žádosti o dotaci na oprau místní komunikace v Jantově mezi f.Artendr a obcí Lodín.

     

 Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 9-11 bylo schváleno

 

        12.       rozpočtové opatření 9, 10

 

 ZO vzalo na vědomí.

 

     13.    Projednání žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu obce na podporu dětí z Lodína a Janatova

 

Z důvodu velkého zájmu žádá spolek Lodíňáci o schválení žádosti o účelovou dotaci ve výši 5000,- Kč na podporu dětí z Lodína a Janatova. O dotace se přihlásilo celkem 18 lodínských dětí.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost spolku Lodíňáci na podporu dětí z Lodína a Janatova v částce 5000,- Kč.

 Výsledek hlasování:               Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     1( p.Lajbner )

 Usnesení č. 9-13 bylo schváleno

 

      14.     Projednání zprávy ze zasedání finančního výboru ZO Lodín

 

 p.Antoš přečetl zprávu z finanční kontroly

ZO vzalo na vědomí

 

15.   Schválení termínu setkání občanů Lodína a Janatova

 

 p.Lajbner navrhuje setkání s občany Lodína a Janatova v místním hostinci a to v termínu říjen-listopad 2019.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uspořádáním setkání občanů do 11/2019.

       Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 9-15 bylo schváleno

 

16.   Projednání ČOV, finanční záležitosti

 

Starosta obce informoval: Dne 15.ledna 2018 proběhlo předání staveniště zhotoviteli stavby firmě STAVOKA Kosice a.s.Z Krajského úřadu Královehradeckého kraje bylo nařízeno uvést novou čistírnu odpadních vod do zkušebního provozu nejpozději na přelomu roku 2018/2019, kdy končilo povolení k vypouštění odpadních vod. V únoru 2019 nám odbor životního prostředí povolil uvedení zkušebního provozu. Zkušební provoz bude ukončen v únoru 2020 a proběhne konečná kolaudace stavby. K 31.7.2019 proběhlo předání díla s některými nedodělky, a to sadovými úpravami, které proběhnou do konce měsíce října.Vysoutěžená cena díla byla 34 503 737,49 Kč bez DPH. Konečná cena díla byla 34 313 256,48 Kč. Vznikly tedy méně práce v částce 190 481,01 Kč.

Pan Antoš upozornil na vzniklou chybu ve vyučtování prací, starosta obce nechal  udělat revizi všech nákladů, došlo k přepočtu všech položek.

Byla zvolena jiná technologie likvidace nánosu, ale konečná cena díla nebyla navýšena. Konzultace s právním zástupcem, kontrola změnového listu soudním znalcem. Soudní znalec neshledal ve změnovém listu č. 2 žádné závažné pochybení, a doporučil změnový list č. 2 upravit a zdůvodnit dle přiložených připomínek.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnový list číslo 1 a 2. Celková cena díla výstavby nové ČOV je tedy 34 313 256 kč bez DPH. 

        Výsledek hlasování:             Pro   4      Proti    3 (Antoš, Veselková, Lajbner)    Zdrželi se      0

Usnesení č. 9-16 bylo schváleno

  

Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu: Jana Veselková

                                                                                                                                                Aleš Bradna

V Lodíně dne 30.9.2019

  

Vyvěšeno:    

 

Sejmuto: