IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2019 > Zápis ZO ze dne 24. 4. 2019

Zápis a usnesení č. 6

ze 6. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 24. 4. 2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze 5. zasedání ZO
 4. Projednání smlouvy k odkupu budovy obchodu v obci Lodín
 5. Schválení dodavatele projektové dokumentace na akci „Kanalizace Janatov – napojení na ČOV Lodín“
 6. Informace starosty
 7. Diskuse

 

1. Zahájení


Zasedání zahájil a vedl starosta obce, Milan Bartoň.

Návrh zapisovatele: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: Ing.Jana Veselková, Michal Balcar

Návrhová komise: Ing.David Antoš

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pí.Veselkovou a p.Balcara. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou. Návrhovou komisi ve složení: Ing.David Antoš.

Výsledek hlasování:                Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 6-1 bylo schváleno.

 

2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze. Pan Antoš navrhl vložit nový bod programu mezi bod 5 a 6 – Znečištění  pozemku v k.ú. obce od skládky odpadů v Lodíně

Výsledek hlasování:                Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 6-2 bylo schváleno.

  

3.     Kontrola usnesení z 5. zasedání ZO Lodín

 

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ČOV je spuštěna na plný provoz.

Chodník u Rybářových se už dělá.

       Usnesení: ZO vzalo na vědomí

  

4.     Projednání smlouvy k odkupu budovy obchodu v obci Lodín

Starosta předložil návrh smlouvy na zakoupení prodejny smíšeného zboží na pozemku  v majetku obce Lodín, kdy se jedná o p.p.č.st.1 v k.ú. Lodín. Uvedl následující skutečnost: dle §39 z.č. 128/2000Sb, o obcích, obecních zřízeních je obec povinna zveřejnit záměr daru, pronájmu, směny, pachtu, výpůjčky nebo práva stavby, nebo přenechat jako výprosu nebo zřídit smluvně právo stavby k pozemkům ve vlastnictví obce. To vše do 15-ti dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce, a to vyvěšením na úřední desce obecního úřadu. Nesplnění této povinnosti zapřičiní právní neplatnost všech následných úkonů.

V našem případě se nejedná o shora uvedená stanovení , neboť obec byla kontaktována majitelem nemovitosti čp.64 a byla obci učiněna nabídka k odkupu této nemovitosti ve výši 2.900.000,- Kč. S ohledem na skutečnost, že obec je veřejnoprávní korporací a užívá veřejnoprávní prostředky pro nákup nemovitosti, je nutné recipročně použít zdůvodnění odchylky od ceny, která je daném místě a čase obvyklá. K tomuto účelu jsem si nechal vypracovat znalecké ocenění předmětné nemovitosti, kdy toto je vyčísleno na částku ve výši 1.200.000,- Kč k dnešnímu datu. Tzn. Rozdíl ceny v neprospěch kupujícího vlivem požadavku prodávajícího činí 1.700.000,- Kč. K uvedenému uvádím, že požadavek na odprodej nemovitosti vůči nám je po jednáních konečný i se shora uvedenou kupní cenou. Starosta doporučuje schválit nákup nemovitosti za požadovanou cenu s odůvodněním dle §35 odst.2 z.č.128/2000Sb. o obcích, obecních zřízeních. Dle tohoto ustanovení patří do povinnosti obce zajistit ve svém území péči pro občany v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi a vytvořit podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, kdy zajištění koupě základního sortimentu a potravin mezi tyto potřeby patří.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nemovitosti za požadovanou cenu 2, 9 mil Kč. s odůvodněním dle §35 odst.2 z.č.128/2000Sb. o obcích, obecních zřízeních. Dle tohoto ustanovení patří do povinnosti obce zajistit ve svém území péči pro občany v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi a vytvořit podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, kdy zajištění koupě základního sortimentu a potravin mezi tyto potřeby patří.

        

 Výsledek hlasování:      Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č.6-4 bylo schváleno.

  

5.     Schválení dodavatele projektové dokumentace na akci „Kanalizace  Janatov – napojení na  ČOV Lodín“

Bylo osloveno 5 společností, byly přijaty 4 nabídky, jedna firma se omluvila kvůli pracovnímu vytížení.

Multiaqua HK – 368.600,- Kč bez DPH

Prois a.s, HK – 375.800,- Kč bez DPH

VIS s.r.o., HK – 338.800,- Kč bez DPH

Recprojekt, HK – 390.900,- Kč bez DPH

Hodnotící komise ve složení p.Lajbner, p.Bradna, p.Bartoň konstatuje, že všichni uchazeči splnili požadavky zadavatele, které byly zadány v zadávací dokumentaci.

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena  v Kč bez DPH.

Hodnotící komise navrhuje ZO schválit dodavatele projektové dokumentace na akci  „Kanalizace  Janatov – napojení na ČOV Lodínspolečnost VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol s.r.o..

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele projektové dokumentace na akci „Kanalizace Janatov – napojení na ČOV Lodín „,  a to spol .VIS, s.r.o. za cenu 338.800,- Kč bez DPH.

 

Výsledek hlasování:                Pro     7  Proti     0    Zdrželi se     0

 

Usnesení č. 6-5 bylo schváleno

 

6.    Znečištění  pozemku v k.ú. obce od skládky odpadů v Lodíně

Velké znečištění kolem samotné skládky, poletující plastový odpad, který je zachycen na stromech.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu v souladu  s §2 , odst. 2 zákona o obcích  ke sjednání schůzky  o nápravě znečištění pozemků v k.ú. od skládky odpadu s jejim provozovatelem FCC Lodín.

 

Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

 

Usnesení č. 6-6.1 bylo schváleno

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu odesláním výzvy spol FCC s.r.o. zastavení znečišťování obecních pozemků od skládky odpadu obce Lodín.

    

 

  Výsledek hlasování:              Pro     1     Proti   6        Zdrželi se     0

 

  Usnesení č. 6-6.2 nebylo schváleno

  

7.     Informace starosty

Poskytnutí finančního daru na zajištění činnosti JSDH Nechanice.

7.1 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce zamítá žádost města Nechanice o dobrovolný finanční dar  JSDH Nechanice.

 

        Výsledek hlasování:              Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

        Usnesení č. 6-7.1 bylo schváleno

 

Žádost o schválení pravomoce starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 500.000,- Kč na straně příjmu a do výše 500.000,- Kč na straně výdajů, jsou-li vyvolána organizačními změnami.

7.2 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoce starosty k provádění rozpočtových opatření do výše 500.000,- Kč.

 

 

        Výsledek hlasování:              Pro     6   Proti     0    Zdrželi se     1

        Usnesení č. 6-7.2 bylo schváleno

 

 

Žádost o schválení převodu smlouvy o budoucí kupní smlouvě 114/B, odstupující Lubomír Pejřil, budoucí kupující Radim Pejřil

7.3  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje převod smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.114/B, odstupující je Lubomír Pejřil, budoucí kupující je Radim Pejřil.

 

        Výsledek hlasování:              Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

        Usnesení č. 6-7.3 bylo schváleno

  

Rozpočtové opatření č.5, 6

ZO bere na vědomí – č. 5, a schvaluje č.6 – všichni pro

 

8. Diskuse

 • Odbahnění Vejmolu, úprava hráze a stavidla
 • Srovnání pozemku vedle bytovky čp.95
 • Přípravy na koupališti vrcholí, koupaliště se otvírá 1.6.2019, samotný kemp 4.5.2019
 • Občerstvení v kempu od 1.6.2019
 • Ke všem stavbám je třeba povolení od ministerstva obrany

 

 Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu: Jana Veselková

                                                                                                                                              Michal Balcar

 

V Lodíně dne 30.4.2019

 

Vyvěšeno:    

 

Sejmuto: