IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2018 > Zápis ZO ze dne 24. 1. 2018

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce dne 24. 1. 2018 

Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina.  Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková a ředitel SMaSZ Lodín p. RNDr. Hušek. 

Návrh programu:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z 35. zasedání ZO.
 4. Schválení výběru dodavatele na technický dozor výstavby ČOV a BOZP.
 5. Schválení výběru dodavatele na nákup traktoru s příslušenstvím.
 6. Informace starosty.
 7. Diskuse k projednávanému programu.
 8. Závěr.

 

Ad. 1. Starosta zahájil zasedání konstatováním, že ZO je usnášeníschopné.  Dále přednesl návrh na ověřovatele zápisu pana Vítka a pana Pelánka.

USNESENÍ:  ZO ověřovateli zápisu schválilo p. Vítka a p. Pelánka.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 2.  Starosta požádal ZO o schválení programu zasedání.

USNESENÍ:  Program zasedání byl členy ZO schválen.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 3.  Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 33.  Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

USNESENÍ:  ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 4.  Starosta přednesl zprávu výběrové komise na dodavatele a technického dozor na výstavbu ČOV Lodín a BOZP při této akci.  K výběrovému řízení byly doručeny 3 nabídky od spol.  DEBONA s. r. o.  Rychnov nad Kněžnou, MULTIAQA Hradec Králové a VIS Hradec Králové.  Konstatoval, že výběrovou komisí byla pro provedení technického dozoru a BOZP vybrána spol.  VIS Hradec Králové při výstavbě ČOV Lodín spol.  VIS Hradec Králové, která splnila všechny podmínky výběrového řízení včetně nejnižší ceny.

USNESENÍ:  ZO výsledek výběrového řízení schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0

 

Ad. 5. Starosta seznámil s výběrem dodavatelů traktorů /včetně mechanizačních doplňků) pro potřeby obce.  Jako dodavatelé byly osloveny 3 společnosti.  Výběrová komise posuzovala tři nabídky společností

 1. GRÜN AGRO s. r. o., s cenou 1 269 153,- Kč,
 2. ZD Všestary a cenou 1 215 827,- Kč,
 3. PAVLÍČEK Boharyně s cenou 1 237 511,- Kč.

Komise doporučila ZO ke schválení nákup traktoru s nejnižší nabídkou od spol.  ZD Všestary.

USNESENÍ:  ZO návrh výběrové komise schválila.

Hlasování:  Pro 5 – 0 - 0

Ad. 6. Starosta přednesl ZO následující informace:

 

 • Žádosti o účelové dotace
 • Mysliveckého spolku Starý Háj ve výši 25 000,- Kč.
 • Spolku Seniorů Lodín – Janatov ve výši 49 000,- Kč.
 • Spolku Lodíňáci ve výši 49 000,- Kč
 • Knihovny Hradec Králové ve výši 5 500,- Kč.

USNESENÍ:  ZO přednesené žádosti o účelové dotace schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

 • Žádost o účelovou dotaci TJ SOKOL Dohalice ve výši 5 000,- Kč.

USNESENÍ:  ZO Přednesenou žádost neschválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.  

 

 • Přednesl návrh na poskytování dotace místních spolku lze podat pouze do konce června 2018 a všechny poskytnuté dotace vyúčtovat do konce vyúčtovat do konce měsíce září 2018, dále úhradu od občanů za stočné uhradit do konce června 2018.

USNESENÍ:  ZO přednesený návrh schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0. 

 • provedené opravě havarijního stavu střechy na budově kempu, která je již dokončena.
 • předání staveniště na stavbu nové ČOV. Na tuto stavbu bude v měsíci březnu podána žádost o dotaci.
 • doporučil ponechat nájemné v obecních bytech ve výši 54,66 Kč za m2.

USNESENÍ:  ZO Přednesený návrh výše nájemného v obecních bytech schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

 • Požádal ZO o finanční dar na uspořádání obecního plesu ve výši 25 000,- Kč

USNESENÍ:  ZO částku 25 000,- Kč ne uspořádání obecního plesu schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

 • Provedení kolaudace obecní hospody.
 • Pověření místostarosty k jednání s ředitelem SMaSZ Lodín
 • K výběru nájemce obecní hospody a občerstvení v kempu, informace je zveřejněna, o výběru bude jednat výběrová komise – ZO.
 • Opravě břehů rybníka Močidlo, která je dokončena, terénní úpravy budou provedeny v průběhu března – dubna 2018.
 • Seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 11/2017, které ZO schváleno.

 

Ad. 7.  Diskuse k projednávanému programu nebyla.  V další diskusi vystoupili občané:

 • Dobrozemská Jitka se dotázala, zda bude v měsíci březnu otevřena obecní hospoda pro konání akcí spolku seniorů Lodína a Janatova.
 • Gall Petr připomínkuje zvýšení částky stočného, zajistit informaci občanům, kteří nemohou vyjít schody na OÚ, že u dveří je zvonek, odklidit interaktivní prvky u rybníka Močidlo, které byly demontovány před opravou břehů rybníka, vyjádřil zbytečnost výstavby nových chatek s příslušenstvím v kempu a nové budovy obecního úřadu, poukázal na špatně odklízený sníh v obci, dotázal se, jaká byla vyplacena odměna panu Koutovi na koupališti, pro úsporu finančních prostředků obce zrušit funkci ředitele příspěvkové organizace SMaSZ Lodín, nebo funkci místostarosty – uvedené by mohla vykonávat jedna osoba, proč se nežádá o dotace na výstavbu ČOV na fondu ŽP, obsazené obecní byty mladými občany by měly být pronajaty jen na určitou dobu (3 let), což by je motivovalo k výstavbě vlastního bydlení, vznesl kritiku na hluk v nočních hodinách způsobený občany po oslavách narození dítěte, kteří mu vstoupili na dvůr a zanechali zde láhev po alkoholu, dále doporučuje vypracování obecní vyhlášky, která by zakazovala používání zábavní pyrotechniky mimo silvestrovských oslav, poukazuje na parkování nákladních aut před obecní hospodou.

 

 • Antoš David se dotazuje na požární vodu v obci, je-li dostatečný tlak v hydrantech, provést revizi čerpacích míst požární vody na rybníku Močidlo.

 

 • Valentová Blanka se dotázala, zda budou do obecních bytů v obecním domě č. p. 80 instalovány sítě proti hmyzu, dále na zaměstnanost v kempu a koupališti v roce 2018, upozornila na nepořádek v obecní hospodě zejména v sále hospody.

 

 • Okrouhlický Roman se dotázal na povrch víceúčelového hřiště a jak dlouho byl na koupališti zaměstnán poradce p.  Kout.

 

 • Okrouhlická Jaroslava se dotázala, proč musel být na koupališti poradce a proč má SMaSZ 3 stálé zaměstnance.

 

 • Starosta obce a ředitel příspěvkové organizace SMaSZ Lodín dotazy v diskusi zodpověděli. Podanými náměty z diskuse se bude ZO v dalším období zabývat.

 

Ad.  8.  Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 19,25 hodin.

 

 Zapsala:  Dana Fučíková

  

Ověřovatelé zápisu:                 František Vítek                  Jaromír Pelánek

       

                                                           Milan Batroň, starosta