IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21
Všichni chceme stárnout doma
22 23 24 25
Rybářské závody 2024
26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2018 > Zápis ZO ze dne 23. 5. 2018

Zápis ze 39. zasedání zastupitelstva obce dne 23. 5. 2018

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina. Pan Vítek omluven. Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková.

Návrh programu:  

 1. Zahájení – schválení programu zasedání.
 2. Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola usnesení z 38. zasedání ZO.
 4. Projednání smlouvy o zřízení pověřence (nařízení GDPR).
 5. Projednání stanovení počtu členů zastupitelstva obce Lodín na volební období 2018 – 2022.
 6. Informace starosty.
 7. Diskuse.
 8. Závěr.

 

Ad. 1. Starosta zahájil a požádal ZO o schválení programu zasedání.

USNESENÍ:  Program zasedání byl členy ZO schválen.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 2. Starosta přednesl ke schválení návrh na zapisovatele p. Fučíkovou a ověřovatele zápisu p. Moniku Dvořákovou a p. Martina Korbela. 

 

Ad. 3. Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 38. Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

USNESENÍ:  ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 4. Starosta přednesl ke schválení návrh smlouvy o zřízení pověřence pro kontrolu dodržování GDPR. Do funkce pověřence navrhuje p. Petru Stránskou.

USNESENÍ:  ZO návrh smlouvy a zřízení pověřence pro kontrolu dodržování GDPR schvaluje.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0

 

Ad. 5. Starosta přednesl návrh na stanovení složení zastupitelstva obce Lodín pro volební období 2018 – 2022 v počtu 7 členů.

USNESENÍ:  ZO složení zastupitelstva obce pro období 2018 – 2022 v počtu 7 členů schválilo.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

Ad. 6. Informace starosty.

Starosta přednesl ZO následující informace:

 • Žádost spolku Senioři Lodín a Janatov o účelovou dotaci včetně smlouvy ve výši 49 000,- Kč.

USNESENÍ:  ZO žádost o účelovou dotaci pro spolek seniorů Lodín a Janatov ve výši 49 000,- Kč včetně smlouvy schválilo. Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

 • Žádost příspěvkové organizace SMaSZ Lodín o účelovou dotaci včetně smlouvy ve výši 198 462,- Kč.

USNESENÍ: ZO přednesenou žádost SMaSZ Lodín o účelovou dotaci ve výši 198 462,- Kč včetně smlouvy schválilo. Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 • Žádost manželů Pejřilových o možnost předčasného doplacení půjčky na výstavbu rodinného domu č. p. 111 v Lodíně.

USNESENÍ: ZO předčasný doplatek půjčky na výstavbu rodinného domu manželů Pejřilových schválilo. Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 • Seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 4.

USNESENÍ:  ZO rozpočtové opatření č. 4 vzalo na vědomí.

 • O kolaudaci I. etapy výstavby kempu, průběhu výstavby nové ČOV, otevření koupaliště dne 2. 6. 2018 a čištění místních komunikací, které proběhne v týdnu od 28. 5. do 1. 6. 2018.

 

Ad. 7. Diskuse k projednávanému programu nebyla. V další diskusi vystoupili občané:

 • Antoš vznesl dotazy, zda je pokračováno ve druhé etapě výstavby kempu a zda bude upravena vpusť do kanalizace před domem p. Emanovského. Dotazy zodpověděl starosta.
 • Okrouhlická upozornila na špatné osvětlení obce a dotázala se, zda budou natřena odpočívadla pro cyklisty u obce. Odpověděl starosta.
 • Lajbner se dotázal na čištění komunikace v Janatově, zda je jednání o cyklostezce do Janatova a jakým způsobem byly opraveny střechy v chatkách kempu. Dotazy zodpověděl starosta.
 • Piková se dotázala, zda bude veřejná schůze ZO s občany v obecní hospodě. Odpověděl starosta – schůze nebude.
 • Lajbner se dotázal, kolik bude stát pověřenec pro GDPR. Odpověděl starosta /dle schválených odměn pro tuto funkci/.
 • Dobrozemská se dotázala, zda budou zajištěny mobilní WC na akci konanou dne 2. 6. 2018. Odpověděl starosta.
 • Lajbner vznesl dotaz, zda bude opravena silnice od Lodína k Janatovu. Odpověděl starosta dle sdělení SÚS HK bude oprava provedena v r. 2019.

 

Ad. 8. Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 18,25 hodin.

  

Zapsala:                                     Dana Fučíková

   

Ověřovatelé zápisu:                 Monika Dvořáková                         Martin Korbel

 

                                               Milan Batroň, starosta