IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
AniKrock ve Mžanech
23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2018 > Zápis ZO ze dne 19. 12. 2018

Zápis a usnesení č. 2

z 2. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 19.12.2018 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: všech 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 3. Projednání zápisu z posledního jednání ZO
 4. Schválení rozpočtu obce Lodín na rok 2019 a střednědobého výhledu obce Lodín na rok 2020-2021
 5. Schválení rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2019 a střednědobého výhledu SMaSZ Lodín na rok 2020-2021
 6. Projednání ceny stočného na rok 2019
 7. Projednání ceníku koupaliště a kempu na rok 2019
 8. Rozpočtové opatření
 9. Informace starosty
 10. Diskuse

 

 1. Zahájení a schválení programu

 

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Pan  Ing. Antoš vznesl nový návrh programu, prohodit bod programu č.6 a č.7.

Bylo hlasováno.

      Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0

      Usnesení č. 2-1 bylo schváleno.

  

2.       Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Zasedání zahájil a vedl starosta obce, Milan Bartoň.

Návrh zapisovatele: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: Petr Lajbner, Monika Dvořáková

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Petra Lajbnera a Moniku Dvořákovou. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.

        Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0

        Usnesení č. 2-2 bylo schváleno.

 

 

3.     Projednání zápisu z posledního jednání ZO

 

Místostarostka přečetla zápis z minulého jednání ZO.

        ZO vzalo na vědomí.

 

4. Schválení rozpočtu obce Lodín na rok 2019 a střednědobého výhledu obce Lodín na rok 2020-21

 

Návrh byl řádně vyvěšen od 22.11.2018 do 19.12.2018 a do dne konání ZO k němu nebylo nic namítnuto.

 

Návrh usnesení: ZO na veřejném zasedání rozpočet obce na rok 2019 schvaluje jako vyrovnaný, v příjmech  ve výši 29 074 000 Kč a výdajích ve výši 29 074 000 Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy v příjmech a výdajích. Závazným ukazatelem pro SMaSZ Lodín je příspěvek pro rok 2019 ve výši 2 500 000 Kč. Pokud nebude tento příspěvek vyčerpán v plné výši, SMaSZ Lodín neprodleně vrátí nevyčerpané prostředky na účet zřizovatele.

ZO dále schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lodín na období 2020-2021.

 

         Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0

         Usnesení č. 2-4 bylo schváleno.

 

 

5. Schválení rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu SMaSZ na rok 2020-2021

 

Návrh byl řádně vyvěšen od 22.11.2018 do 19.12.2018  a do dne konání ZO k němu nebylo nic namítnuto.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet SMaSZ Lodín na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2021.

         Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0

         Usnesení č. 2-5 bylo schváleno. 

 

6.     Projednání ceníku koupaliště a kempu na rok 2019.

Starosta přednesl návrh na zvýšení cen na koupališti a kempu, ale vzhledem k obsazení všech chatek na rok 2019 se zastupitelé dohodli změnit ceník před sezonou 2019, tj v dubnu či v květnu.

Dále navrhuje po poradě se zastupiteli zrušit „volný vstup pro občany Lodína a Janatova“.

Navrhuje zpoplatnit vstup na koupaliště pro občany Lodína a Janatova, kdy občan zaplatí 50% z ceny denního vstupného s možností neomezného vracení se na koupaliště , a zároveň navrhuje  vrácenky pro běžné návštěvníky koupaliště, kteří zaplatí denní vstupné.

K tomuto tématu byla povolena diskuse přísedících, bylo řečeno proč máme platit, když má obec skládku, která nám přináší spousty peněz, proč se ruší rozhodnutí bývalých ZO, zda víme finanční ztrátu. Na všechny dotazy bylo odpovězeno a vysvětleno, z jakého důvodu by mělo dojít ke zpoplatnění vstupu na koupaliště pro občany Lodína a Janatova.

Návrh usnesení   a): Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat stávající ceník  a schvaluje vrácenky pro běžné návštěvníky koupaliště, kteří zaplatí denní vstupné.

      Výsledek hlasování:                Pro     0   Proti     7     Zdrželi se    0

      Usnesení č. 2-6a  nebylo schváleno

Byl vznesen nový návrh:

Návrh usnesení     b): Zastupitelstvo obce schvaluje zpoplatnit vstup na koupaliště pro občany Lodína a Janatova, kdy občan zaplatí 50% z ceny denního vstupného s možností neomezného vracení se na koupaliště a zároveň schvaluje vrácenky pro běžné návštěvníky koupaliště, kteří zaplatí denní vstupné.

      Výsledek hlasování:                Pro     6    Proti     0     Zdrželi se     1

      Usnesení č. 2-6b bylo schváleno

 

7.     Projednání ceny stočného na rok 2019

Starosta vznesl návrh na zvýšení stočného na rok 2019.

Po kalkulaci ceny stočného  na rok 2019 , kde jsou uvedeny očekávané náklady na provoz kanalizace a ČOV, jsou navrženy 2 kalkulace.

1. kalkulace počítá  s navýšením ceny o 4 Kč na 18 Kč za 1m3 z dosavadních necelých 14Kč odváděných odpadních vod, Pro občany to znamená, že obec pro ně bude dotovat cenu stočného ve výši cca 190000,- bez DPH. Zde by cena stočného pro rok 2019 byla ve výši 648 Kč na oosobu na rok z dosavadních 486Kč(došlo by k navýšení o 33%).

2. kalkulace počítá s navýšením ceny o 6 Kč na 20 Kč za 1m3. Zde by obec občanům dotovala cenu stočného ve výši 167000,- bez DPH a  cena stořného by s e zvýšila na 720 Kč (navýšení o 48%).

Obec může dotovat cenu stočného pouze občanům. Pro podnikatele platí cena stočného bez dotace od obce, tzn 29 Kč za 1m3 + 15% DPH .

O všem nás informovali zástupci fy. Ekolservis, kteří byli přítomni na jednání ZO.

Pan Antoš vznesl protinávrh, kdy by se nezvýšila cena stočného na rok 2019.

 

Protinávrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nezvyšovat cenu stočného na rok 2019.

       Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0    Zdrželi se     0

       Usnesení č. 2-7 bylo schváleno.

 

       Cena zůstává 486 Kč na osobu.

  

8.       Rozpočtové opatření č. 10, 11, 12, 13

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.10 , 11, 12 a schvaluje rozpočtové opatření č.13.

       Výsledek  hlasování:              Pro     7    Proti     0    Zdrželi se     0

       Usnesení č. 2-8 bylo schváleno.

  

9.      Informace starosty

 

9.1. Projednání poskytování právnických služeb na rok 2019.

Právnické služby nám dlouhá léta zajišťuje pan doktor Studený. Smluvní cena je 14000,- za  měsíc, kdy jsou v ceně zahrnuty i služby pro SMaSZ Lodín. Hodinová sazba 700 Kč je standartní advokátní cena.

Pan Antoš k tomu řekl, že Svaz měst a obcí nabízí paušální službu za 2000 Kč, ve které je 2x telefonický dotaz a neomezený počet písemných dotazů.

Starosta na to řekl, že pan Studený je velmi využíván, je kdykoliv k dispozici a opravdu není čas čekat na odpověď třeba 14 dní. A hodinové využívání služeb doktora Studeného není  možné.

Starosta dává hlasovat.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nadále využívat služby pana Studeného za paušální částku již zmíněnou.

           Výsledek  hlasování: Pro     4   Proti     1    Zdrželi se     2

           Usnesení č. 2-9.1 bylo schváleno.

 

9.2 Schválení dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci ČOV

Jedná se o posunutí termínu dokončení díla do 31.7.2019 z důvodu nedokončení komunikace, oplocení, zahrnutí druhé dosazovací nádrže a sadových úprav.

Samotná ČOV se spustí ve zkušebním režimu asi v polovině ledna.

           

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1  o dílo na akci ČOV.

            Výsledek  hlasování: Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

            Usnesení č. 2-9.2 bylo schváleno.

 

9.3 Po novém roce začít s výběrovým řízením na zhotovení projektových dokumentací

 • Projektová dokumentace na opravu rybníka Homoláč
 • Projektová dokumentace na přístavbu a opravu obecního úřadu
 • Projekt na dodělání kempu
 • Projekt na realizaci chodníku na hřbitově a chodníku z obce na hřbitov

    

9.4 Projednání žádostí obecních spolků o účelovou dotaci na rok 2019

Zastupitelé obce se dohodli, že účelové dotace pro spolky se již nebudou „kouskovat“ jako v minulých letech, bude pouze jedna žádost s celkovou částkou na celý rok, kterou daný spolek požaduje. Žádosti, které jsou nad 50000,-  budou vyvěšeny po dobu 15 dní na úřední desce a  ZO o nich rozhodne na lednovém jednání. Všechny dotace budou vyúčtovány do 30.10.2019.

Spolek seniorů Lodín a Janatov – 100.000,- Kč

Spolek Lodíňáci – 100.000,-Kč

Spolek volejbalistů Lodín – 40.000,-Kč

Rybářský spolek Lodín – 25.000,-Kč

Myslivecký spolek-Starý Háj – 27.000,-Kč

SDH Lodín – 100.000,-Kč

Šipkařský spolek- Rychlé šípy Lodín – 15.000,-Kč

Kč 49.000,- Kč na podporu mládeže obce Lodín a Janatov, která se bude účtovat přes spolek Lodíňáci. Tato dotace je určena na sportovní a zájmové aktivity dětí z Lodína. Rodiče jejichž děti jsou registrováni v zájmových, sportovních či jiných klubech, mohou žádat o částku ve výši 3000,- na dítě, kde podmínkou je roční registrace v daném klubu. O přesném termínu čerpání a podmínkách budeme informovat po novém roce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci včetně smlouvy spolku volejbalistů, rybářského spolku, mysliveckého spolku a spolku Rychlé šípy a dotaci ve výši 49.000,- na podporu dětí a mládeže obce Lodín.            

             Výsledek  hlasování:           Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

             Usnesení č. 2-9.4 bylo schváleno.

        

9.5 Schválení  dotace šipkařského spolku za rok 2018 ve výši 10.000,- Kč, žádost podaná 11.11.2018

         

Návrh usnesení: ZO schvaluje dotaci včetně smlouvy pro šipkařský spolek za rok 2018.

             Výsledek  hlasování: Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

             Usnesení č. 2-9.5 bylo schváleno.

 

9.6 Úprava dopadové plochy na hřišti v Janatově, jaro 2019

 

9.7 Schválení nákupu disků na zimní gumy na traktor Kubota

Starosta informoval, že na traktoru jsou letní gumy, tzv. travní, nedají se přezout z letních na zimní, jsou vyplněné solankou, cena 4 disků 33.600,- bez DPH -  nejnižší nabídka. A jelikož má od listopadu ve výpůjčce SMaSZ, bude zaplaceno z jejich rozpočtu.

9.8 Informace o vyřazení z evidence dotace na ČOV

Žádost podaná na kraj v březnu tohoto roku byla vyřazena z evidence dotací z důvodu omezených finančních zdrojů.

 

   9.9 Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu dětských prvků v kempu

K dotaci na dětské prvky do kempu je třeba souhlas zastupitelstva.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci dětských prvků v kempu.

              Výsledek  hlasování: Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

              Usnesení č. 2-9.9 bylo schváleno.

  

 • Informace o činnosti knihovny za rok 2018
 • Ke 31.12.2018 končí nájemci v místním hostinci, bude vyvěšen záměr na výběrové řízení na pronájem obecního hostince

  

10.            Diskuse

Paní Dvořáková informovala o Tříkrálové sbírce v obci Lodín, která se bude konat 6.1.2019

 • Pan Lajbner se dotázal na projektové dokumentace, budeme řešit v lednu
 • Byl vznesen návrh, zda neudělat dvě poslední etapy kempu společně
 • Dotaz zda se bude nadále v hospodě vařit. Ano, bude to podmínka výběr.řízení.

 

  

Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu:

          

V Lodíně dne

Vyvěšeno:    

Sejmuto: