IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2017 > Zápis ZO ze dne 18. 5. 2017

Zápis ze 30. zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. 5. 2017

Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce Lodín (dále jen ZO), viz prezenční listina. Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková.

Návrh programu:

 1. Zahájení.
 2. Schválení programu a zapisovatelů zápisu.
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
 4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016.
 5. Žádost o účelovou dotaci FC Hradec Králové 5 000,- Kč.
 6. Žádost o účelovou dotaci spolku seniorů Lodín a Janatov ve výši 150 000,- Kč.
 7. Schválení nákupu pozemku parcel. č. 541/25 v Janatově do majetku obce.
 8. Jmenování komise na akci „Oprava rybníka Močidlo“.
 9. Informace starosty.
 10. Diskuse.
 11. Závěr.

 

Ad. 1. Starosta zahájil zasedání konstatováním, že ZO je usnášení schopné. Dále přednesl návrh na ověřovatele zápisu pana Pelánka a paní Dvořákovou.

USNESENÍ:  ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Pelánka a paní Dvořákovou.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 2. Starosta požádal ZO o schválení programu zasedání.

USNESENÍ:  Program zasedání byl členy ZO schválen.  

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.  

 

Ad.  3.  Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 29.  Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna. 

USNESENÍ:  ZO vzalo informaci na vědomí. 

 

Ad.  4.  Starosta seznámil členy ZO se zprávou auditorů KU Královéhradeckého kraje o kontrole hospodaření obce a se závěrečným účtem obce za rok 2016.  K závěrečnému účtu nebyly podány žádné připomínky.  Konstatoval, že ve zprávě o přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále starosta seznámil zastupitele s účetní uzávěrkou obce za rok 2016 včetně příloh a provedenou inventarizací majetku obce. Veškerá tato dokumentace byla řádně zveřejněna na úřední desce obce od 20. 4. 2017 do 18. 5. 2017. Proto přednesl návrh schválit tento závěrečný účet.

USNESENÍ: ZO schvaluje závěrečný účet obce Lodín s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Lodín a to bez výhrad.  Schvaluje účetní uzávěrku včetně příloh a provedenou inventarizaci majetku obce. Pro hlasovali všichni zastupitelé

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 5. Starosta přednesl ke schválení žádost o účelovou dotaci na podporu činnosti FC /ženy/ Hradec Králové ve výši 5 000,- Kč.

USNESENÍ: ZO schválilo účelovou dotaci včetně smlouvy.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 6. Starosta přednesl žádost spolku seniorů Lodín a Janatov  o účelovou dotaci ve výši 150 000,- Kč. Tato žádost byla zveřejněna na úřední desce obce a ze strany občanů nebylo k termínu konání dnešního ZO žádných připomínek.

K přednesené žádosti bylo hlasování s výsledkem:  Pro 1, proti 1, 3 se zdrželi. Dále následovala k přednesené žádosti debata členů ZO, ze které vyplynul závěr. ZO navrhuje poskytnout spolku seniorů pouze 80 000,- Kč z požadované částky. Tato částka bude vyúčtovaná do 15. 9. 2017.

Po skončení debaty dal starosta hlasovat o doplňujících návrzích.

USNESENÍ: ZO schválilo účelovou dotaci včetně smlouvy.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 7. Starosta přednesl ke schválení odkoupení pozemku (parc. č. 541/25 v Janatově) od Úřadu pro zastup. státu ve věcech majetkových za částku 12 300,-Kč.

USNESENÍ:  ZO přednesený návrh schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 8. Starosta předložil ZO návrh na složení výběrové komise na akci „Oprava rybníka Močidlo v Lodíně“, ve složení Korbel, Dvořáková a Bartoň.

USNESENÍ:  ZO přednesený návrh schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 9. Starosta podal ZO následující informace:

 • O podaném udání k nadaci ČEZ, že uschly některé z vysázených listnatých stromů, které byly v obci z dotace ČEZ. Bude řešeno na podzim roku 2017.
 • O připravované kontrole z MV na evidenci obyvatel, která se uskuteční dne 13. 6. 2017.
 • O přípravě zakázky na výstavbu ČOV v Lodíně.
 • Seznámil s rozpočtovým opatřením č. 3.

USNESENÍ:  ZO rozpočtové opatření schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0

 • O provedeném auditu hospodaření příspěvkové organizace SMaSZ Lodín za rok 2016.
 • O připravovaném dětském dnu 3. 6. 2017 na opraveném víceúčelovém hřišti.
 • O výběru nájemců v byt. domě č.p. 80 /paní Žalská Marie/ a v domě č.p. 95 /pan Berger Erik/.  
 • O údržbě vzduchotechniky v obecní hospodě, které nebyla prováděna 2x ročně a bude nutné toto zpětně dodělat.
 • O pověření členů kontrolního a finančního výboru k provedené kontrole na OÚ.
 • O záměru ZO místo vybudování domu pro spolky v obci, raději vybudovat novou bezbariérovou budovu obecního úřadu a stávající budovu OÚ přenechat obecním spolkům.
 • O záměru změny užívání rybářské boudy - zatím nepřichází v úvahu. Bude uvažováno po výstavbě sociálního zařízení v areálu koupaliště.
 • O přípravě sezony koupaliště a kempu na sezonu roku 2017. Zahájení provozu koupaliště je plánováno na sobotu 3. června 2017.

 

Ad. 10. Diskuse:

 • Viták doporučuje ZO zvážit do budoucna příplatky dětem z obce na dětské tábory.
 • Valentová vznesla připomínku k rozvozu laviček po obci.
 • Dobrozemský požádal o odvoz trávy z pozemku mysliveckého spolku.
 • Korbel žádá o posekání trávníku na proluce mezi rodinnými domky k lesu.

 

Ad. 11. Závěr - program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších připomínek, starosta zasedání ukončil v 19,00 hodin.

 

Ověřovatelé zápisu:                  Dvořáková Monika                      Pelánek Jaromír

 Zapsala:                                    Fučíková Dana

 

Bartoň Milan, starosta