IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Pálení čarodějnic 2024
1
Pojďme ven - poznávejme společně místo, kde žijeme
2 3 4
Mikroregionem Nechanicko na kole
5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2016 > Zápis ZO ze dne 16. 3. 2016

Z á p i s

ze 17. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 16. března 2016 od 18,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina).  Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení nového nájemce občerstvení na koupališti v Lodíně.
 5. Schválení nového nájemce občerstvení v kempu Lodín.
 6. Schválení dodavatele projektové dokumentace na ČOV Lodín a Janatov.
 7. Schválení záměru požádat o dotaci Krajský úřad na projektovou dokumentaci ČOV Lodín a Janatov.
 8. Schválení nového nájemce bytu 2+1 o velikosti 66 m2 v bytovém domě čp. 80.
 9. Schválení záměru pronajmout byt 2+kk o velikosti 47 m 2 v bytovém domě čp. 80.
 10. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na stavbu „Přeložky venkovního vedení VN 35KV+TS Lodín, kemp“ a pověření starosty obce k podpisu smlouvy.
 11. Schválení delegáta na řádnou valnou hromadu VaK, konanou dne 8. 6. 2016.
 12. Schválení finančního příspěvku „Mikroregionu Nechanicko“.
 13. Schválení změny splátkového kalendáře pro poskytnutí dotace SMaSZL.
 14. Informace starosty a místostarosty.
 15. Diskuse

 

 Ad. 1.  Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu pana Daniela Kliku a pana Jaroslava Karla.

Usnesení:  ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 2.  Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. 

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 3.  Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.

Nadace ČEZ-nadační příspěvek na rekonstrukci víceúčelového hřiště nebyl obci Lodín přidělen.

USNESENÍ: Kontrolu usnesení zastupitelstva ze dne 10. 2. 2016 vzalo ZO na vědomí.

 

Ad. 4. a 5. Pan Daniel Klika přečetl zápis a informoval o průběhu výběrového řízení na nájemce občerstvení na koupališti, kde součástí je i rondo a doporučení komise na nejvhodnějšího nájemce občerstvení na koupališti. Je jím paní Sehnoutková.

Dále pan Klika informoval o průběhu výběrového řízení na nájemce s vlastním občerstvením v kempu a doporučení komise na nejvhodnějšího nájemce občerstvení v kempu. Je jím paní Střížková.

Zastupitelé neměli k návrhům žádné dotazy ani připomínky, a tak dal starosta hlasovat o nájemci občerstvení na koupališti.

USNESENÍ k bodu č. 4: ZO hlasovalo a rozhodlo, že novým nájemcem občerstvení na koupališti je paní Sehnoutková.

Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

Starosta dal hlasovat o nájemci občerstvení v kempu.

USNESENÍ k bodu č. 5: ZO hlasovalo a rozhodlo, že novým nájemcem s vlastním občerstvením v kempu je paní Střížková. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad 6. Starosta obce přečetl podrobný zápis komise na výběr dodavatele projektové dokumentace ČOV Lodín a Janatov. Informoval zastupitele podrobně o průběhu výběrového řízení a o doporučení komise. Vítězem soutěže se stala společnost VIS-vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že zhotovitelem jednostupňové projektové dokumentace ČOV Lodín a Janatov bude VIS-vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.  Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 7 Starosta obce informoval o záměru, požádat KÚ o dotaci na zhotovení projektové dokumentace na ČOV Lodín a Janatov.

USNESENÍ:  ZO a rozhodlo, podat žádost o dotaci na KÚ na zhotovení projektové dokumentace ČOV Lodín a Janatov.   Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 8. Starosta obce přečetl podrobný zápis výběrové komise na výběr nájemce bytu 2+1 o velikosti 66 m2 v bytovém domě čp. 80. Vzhledem k nezájmu občanů Lodína o tento byt komise navrhla přidělit ho paní Nikol Volfové, která po sepsání nájemní smlouvy požádá o trvalé bydliště v obci Lodín.

USNESENÍ:  ZO hlasovalo a rozhodlo, přidělit byt 2+1 v bytovém domě čp. 80 paní Nikol Volfové. Pro návrh hlasovali čtyři zastupitelé. Hlasování se zdržela paní Monika Dvořáková a Jaromír Pelánek.

 

Ad. 9. Starosta obce informoval zastupitele o volném bytu 2+kk o velikosti 47 m2 v bytovém domě čp. 80. Navrhl možnost ponechat tento byt jako rezervu anebo pronajmout.

Zastupitelům byl dále přednesen návrh na výběrovou komisi ve složení: Petr Lajbner-předseda komise, Martin Korbel-člen komise a Jaroslav Karel-člen komise.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že souhlasí se záměrem vypsat výběrové řízení na pronájem bytu v bytovém domě čp. 80 a dále že souhlasí s navrženou výběrovou komisí. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 10. Starosta obce informoval o smlouvě o smlouvě budoucí s ČEZ na stavbu „Přeložka venkovního vedení VN 35KV+TS Lodín, kemp“ a pověření starosty obce k podpisu smlouvy.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí na stavbu „Přeložka venkovního vedení VN 35KV+TR Lodín, kemp“.  Pro návrh hlasovalo pět zastupitelů, hlasování se zdržel p. Martin Korbel.

 

Ad. 11. Starosta obce informoval o valné hromadě VaK, která se uskuteční 8. 6. 2016. Dále požádal zastupitelstvo, zda by nemohl být na tuto valnou hromadu delegován jako zástupce obce z důvodu, že chce s VaK jednat o posílení tlaku vody ve vodovodním řadu.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce hlasovalo a rozhodlo, že delegátem obce Lodín na valnou hromadu VaK dne 8. 6. 2016 bude Petr Lajbner. Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 12. Starosta obce přečetl žádost mikroregionu Nechanicko o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro děti na nákup cen, které využijí při olympiádě mateřských škol a dalších akcích pro děti. Na příspěvek bude sepsána veřejnoprávní smlouva.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce hlasovalo a rozhodlo, poskytnout mikroregionu Nechanicko příspěvek ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvu. Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 13. Starosta informoval zastupitele o žádosti příspěvkové organizace na změnu splátkového kalendáře, kterým se poskytuje dotace obce takto: 1.500.000,- Kč v březnu (původně duben) a 1.000.000,- Kč v červnu (původně v červenci). Třetí splátka zůstane beze změny.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, změnit splátkový kalendář podle žádosti. Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 14. Informace starosty a místostarosty:

 • Starosta informoval, že využívá svého práva a ruší výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí příspěvkové organizce SMaSZ Lodín. Ve funkci potvrdí paní Zmítkovou.
 • Starosta informoval zastupitele o soutěži „Zlatý erb“ o nejlepší webové stránky obce, kde se Lodín umístil na velmi pěkném 2. místě.
 • Starosta informoval o dokončení opravy vrat u obecní hospody, které autem poškodil dodavatel. Opravu řešil přes pojišťovnu Kooperativa.
 • Starosta obce informoval zastupitele o záměru, aby každá domácnost v Lodíně (Janatov je již dávno vyřešený) měla k dispozici popelnici na směsný komunální odpad. Zastupitelé souhlasí a jsou názoru, aby byly dodány popelnice o objemu 120l. Starosta projedná tuto záležitost s FCC (dříve A.S.A.). Starosta dal hlasovat.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že každá domácnost v obci Lodín obdrží popelnici o objemu 120l. Pokud v domě bydlí více domácností, obdrží popelnici každá z domácností. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 • Starosta obce informoval o poškozeném propustku u ČOV pod komunikací Lodín-Janatov. Opravu bude řešit SUS.
 • Starosta obce informoval o upravené žádosti SK Bystřian Kunčice na finanční podporu, která je určená pro děti obyvatel Lodína. Dle pravidla obce je určená částka 5.000,- Kč/dítě. Pro tři děti to je celkem 15.000,- Kč.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce hlasovalo a rozhodlo dát finanční příspěvek SK Bystřian Kunčice ve výši 15.000,- Kč formou veřejnoprávní smlouvy.

 • Starosta obce informoval o písemné žádosti FC Spartak Kobylice. Žádají o finanční podporu na provoz fotbalového stadionu.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce hlasovalo a rozhodlo odmítnout finanční příspěvek na provoz fotbalového stadionu FC Spartak Kobylice.

 • Daniel Klika informoval zastupitele o tom, že na úpravu sběrného dvora pravděpodobně použijeme prefabrikáty z betonu, které rozdělí místa pro sypký materiál, případně pro bioodpad. Dále informoval o úpravě břehů rybníka Vejmol, které právě probíhají. Poslední informací je probíhající rekultivace a úprava „remízu“ u cesty na Janatov. 
 • Starosta informoval, že v sobotu 4. 6. 2016 proběhne odpoledne pro děti a dospělé. Myslivecký spolek uspořádá střeleckou soutěž o pohár starosty. Na něj naváže vystoupení skupiny Fešáci, pak iluzionista Kožíšek a na něj naváže přednáška Jakuba Vágnera.

Ad. 15. Diskuse:

 • Pan Viták vznesl dotaz, kdy bude dodatkovou tabulkou a povolenkami z OU vyřešeno parkování u 13 RD.
 • Paní Zmítková informovala, že z vlastní zkušenosti je kvalita obědů přímo odebíraných (servírovaných) v obecním hostinci výborná a nedá se srovnávat s jídly v jídlonosiči, kde kvalita trpí. Dále informovala o úklidu obce před Velikonocemi a o dalších úpravách na koupališti a také o zvažované půjčovně kol.
 • Paní Dvořáková Veronika se ptala na informaci k získání dotace na nákup multifunkčního stroje pro obec.
 • Pan Svoboda se ptal na novou ČOV v Lodíně.
 • Pan Motlík se ptal na přeložení chodníku k dětskému hřišti, na vyčištění půdního prostoru v obecní hospodě, na možnost zřízení lesoparku, na obnovení nátěru všech budov v kempu a na koupališti, na výstavbu nového přístřešku u občerstvení v kempu.
 • Paní Dvořáková Veronika se ptala na palivové dřevo z obce.
 • Paní Gallová se ptala na nového nájemce bytu v bytovém domě.

 

Ad.  16.  Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil  ve 21,01 hod.

 

Ověřovatelé zápisu:  …………………………………………….                  ………………………………………………………….

                                            Daniel Klika                                                                    Jaroslav Karel

 

Zapsala: …………………………………………..

                     Dana Fučíková                                                                                    

                                                                                                                              Petr Lajbner,  starosta