IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
31
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
1
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
2
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
3
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
4
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
5
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
6
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
7
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
8
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
9
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
10
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
11
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
12
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
13
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
14
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
15
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
16
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
17
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
18
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
19
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
20
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
21
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
22
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
23
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
24
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
25
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
26
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
27
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
28
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
29
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
30
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
Sváteční koncert Jaroslav Svěcený
1
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
Oznámení ceny vodného a stočného pro r. 2024 - VaK HK
2
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI LODÍN
Vánoční dílna 2023
ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI LODÍN
ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI LODÍN
3
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
Rozsvěcení vánočního stromu 2023

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2016 > Zápis ZO ze dne 16. 2. 2016

 

Z á p i s

ze 16. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 10. února 2016 od 18,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina. Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

 

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu jednání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení záměru vypsat výběrové řízení pro zadání projektové dokumentace na ČOV Lodín a Janatov.
 5. Schválení záměru vybrat nového nájemce v bytovém domě čp. 80. Schválit výběrovou komisi.
 6. Rozpočtové opatření číslo 1/2016.
 7. Schválení dodatku ke smlouvě se společností EKO-KOM, a. s.
 8. Informace starosty a místostarostů.
 9. Diskuze.
 10. Závěr.

 

Ad. 1. Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu pana Martina Korbela a paní Moniku Dvořákovou.

Usnesení: ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

Ad. 2. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.

USNESENÍ: Kontrolu usnesení zastupitelstva ze dne 13. 1. 2016 vzalo ZO na vědomí.

 

Ad. 4. Starosta obce informoval zastupitele o záměru vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu mimo režim zákona 137/2006 Sb. na jednostupňovou projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení na stavbu ČOV v Lodíně a Janatově.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a záměr vypsat výběrové řízení schválilo. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad 5. Starosta obce informoval zastupitele o záměru, vypsat výběrové řízení na pronájem bytu v bytovém domě čp. 80.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že souhlasí se záměrem vypsat výběrové řízení na pronájem bytu. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

Zastupitelům byl dále přednesen návrh na výběrovou komisi ve složení: Petr Lajbner - předseda komise, Martin Korbel - člen komise a Jaroslav Karel - člen komise.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že souhlasí s navrženou výběrovou komisí. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 6. Účetní obce p. Fučíková seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2016.

USNESENÍ: ZO bere rozpočtové opatření na vědomí.

 

Ad. 7. Starosta obce informoval o dodatku ke smlouvě se společností EKO-KOM, a. s.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh dodatku smlouvy schválilo. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 8. Informace starosty a místostarostů:

 • Starosta na základě nařízení vlády č. 352/2015 přednesl návrh, zvýšit odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva takto: 1. místostarosta 6.784,- Kč, 2. místostarosta 6.784,- Kč, předseda výboru 1. 130,- Kč, člen výboru 800,- Kč a řadový člen 491,- Kč.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo zvýšit odměny zastupitelů dle nařízení vlády 352/2015 ode dne 1. 3. 2016. Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů. Hlasování se zdržel František Vítek.

 • Starosta informoval zastupitele o kontrole z magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí - oddělení vodního hospodářství. Z obecní ČOV v Lodíně byly v roce 2015 vypouštěny vyčištěné odpadní vody, které překročily povolené limity. Povolení k vypouštění nám končí 31. 12. 2016. Proto je nutné urychleně pracovat na přípravě projektu nové ČOV v Lodíně a Janatově a zároveň přijmout technické opatření, aby se současná kvalita vypouštěných odpadních vod zlepšila, a zároveň zažádat o povolení k prodloužení vypouštění.
 • Starosta informoval o žádosti SK Bystřian Kunčice o finanční podporu na děti z Lodína. Protože v žádosti byly nepřesně uvedeny počty dětí z Lodína, tak zastupitelé dali starostovi za úkol, prověřit jejich skutečné počty. Do té doby zastupitelstvo tuto žádost odkládá.
 • Starosta obce informoval zastupitele o nutnosti jednání s ČEZ ohledně přemístění transformátoru a řešení napájení nového kempu elektřinou. Schůzka se zástupci ČEZ by se podle sdělení p. Vítka měla uskutečnit do konce února 2016.
 • Daniel Klika informoval zastupitele o tom, že musíme mít tzv. oprávněnou osobu k ČOV. Dále informoval o přípravě na instalaci informačních prvků okolo Lodína, které by mohly být součástí naučné stezky. Poslední informací bylo, že se sešla komise pro výběr nájemců občerstvení na koupališti a v kempu, která provedla užší výběr z žádostí o pronájem. Všem bylo odesláno písemné vyrozumění.
 • Starosta informoval, že zastupitelstvo nyní nebude řešit novou smlouvu s nájemcem obecní hospody. Zastupitelé jsou informováni o písemné podpoře cca 60 obyvatel Lodína s žádostí o prodloužení pronájmu obecní hospody a zároveň jsou informováni jinými obyvateli Lodína o nespokojenosti s kvalitou a čistotou prostředí. Zastupitelstvo proto bude pečlivě monitorovat obecní hospodu a rozhodnutí si nechá po sezóně. Rozhodnutí bude podpořeno dotazníky od zákazníků v kempu.
 • Starosta informoval, že nemáme vyřešena pravidla pro spolky či jiné organizace pro pronájem kulturního sálu v obecní hospodě. Starosta připraví koncept, který dá zastupitelům k připomínkování. S tím úzce souvisí i zodpovědnost spolků za svěřený majetek. Starosta připraví schůzku mezi sportovci a uživateli ping-pongových stolů a obcí, kde bude domluveno uskladnění stolů.
 • Starosta informoval o tom, že zaslal žádost o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště také na nadaci ČEZ, se kterou máme nyní dobré zkušenosti.

Ad. 9. Diskuse:

 • Pan Viták vznesl dotaz, zda má p. Malý platnou smlouvu.
 • Paní Valentová se dotazovala, zda zastupitelé projednávali písemné prohlášení cca 60 občanů obce Lodín s žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy se současným provozovatelem obecní hospody p. Malým.
 • Pan Motlík žádal, aby zastupitelé byli objektivní a korektní při rozhodování o nové nájemní smlouvě s p. Malým a nenechali se ovlivnit mylnými informacemi.
 • Paní Valentová se ptala, zda bylo nutné vypsat výběrové řízení na nového vedoucího SMaSZ, když paní Zmítková, dle jejího názoru, pracuje dobře.
 • Pan Motlík vznesl myšlenku, projednat s právníkem změnu smlouvy paní Zmítkové na manažerskou.
 • Paní Zmítková informovala o aktuálních opravách a údržbě na koupališti, v kempu a v obci.
 • Pan Viták připomínal, že by bylo dobré stanovit cenu chatek na rok 2017 ještě před sezónou, aby byli zákazníci informováni před odjezdem, tzn. ještě letos.
 • Paní Valentová měla připomínku na pana Kliku k úpravě prostoru před Brzákovými.
 • Paní Veronika Dvořáková se ptala, zda bude provedena úprava travnatých ploch v obci.
 • Pan Vítek informoval o poškození vrat u obecní hospody. Řeší to pojišťovna.
 • Paní Veronika Dvořáková se ptala na systém prodeje lístků na obecní ples.

Ad. 10. Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil ve 20,14 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu:        …………………………………………….                  ………………………………………………………….

                                                          Martin Korbel                                               Monika Dvořáková

 

 

 

Zapsala:                              …………………………………………. .

                                                           Dana Fučíková                                                                            

Petr Lajbner, starosta