IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2016 > Zápis ZO ze dne 14. 12. 2016

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2016

 

Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina. Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková a vedoucí příspěvkové organizace SMaSZ Lodín paní Jitka Zmítková.

Návrh programu:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a určení ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z 25. zasedání ZO.
 4. Schválení komise pro výběr dodavatele rekonstrukce víceúčelového hřiště.
 5. Schválení záměru pro výběr dodavatele na I. etapu rozšíření kempu.
 6. Schválení komise pro výběr dodavatele rozšíření kempu I. etapa.
 7. Volba inventarizační komise majetku obce.
 8. Rozpočtové opatření č. 10.
 9. Schválení rozpočtu obce na rok 2017. (na pozvánce nebyl tento bod uveden).
 10. Informace starosty.
 11. Diskuse.
 12. Závěr.

 

Ad. 1. Starosta zahájil zasedání konstatováním, že ZO je usnášení schopné, doporučil doplnit program jednání o bod č. 9. - Schválení rozpočtu obce na rok 2017 a přednesl návrh na ověřovatele zápisu paní Dvořákovou a pana Vítka.

USNESENÍ: ZO ověřovateli zápisu schválilo p. Dvořákovou a p. Vítka, dále doplnění programu zasedání o bod č. 9 – Schválení rozpočtu obce na rok 2017.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 2. Starosta požádal ZO o schválení programu zasedání.

USNESENÍ: Program zasedání byl členy ZO schválen.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 3. Starosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 25. Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 4. Starosta přednesl návrh na složení komise pro výběr dodavatele rekonstrukce víceúčelového hřiště ve složení p. Pelánek, Vítek a Bartoň.

USNESENÍ: ZO návrh členů výběrové komise schválilo tak, jak bylo předneseno starostou.

Hlasování: Pro 5 - 0 – 0.

 

Ad. 5. Starostou byl přednesen návrh na zveřejnění záměru pro výběr dodavatele na I. etapu rozšíření kempu

USNESENÍ: ZO přednesený návrh na zveřejnění výše uvedeného záměru schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 6. Starosta přednesl ke schválení návrh na složení komise pro výběr dodavatele, na rozšíření kempu I. etapa, ve složení: p. Vítek, Korbel a Pelánek.

USNESENÍ: ZO přednesený návrh na složení komise pro výběr dodavatele schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 7. Starosta podal návrh na stanovení inventarizační komise majetku obce ve složení pan Korbel, Pelánek, Vítek a p. Dvořáková.

USNESENÍ: ZO přednesený návrh inventarizační komise schválilo a ustanovilo inventarizační komisi ve složení:  Martin Korbel-předseda komise, Jaromír Pelánek-člen komise, František Vítek-člen komise, Monika Dvořáková-člen komise.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 8. Účetní OÚ seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 10.

USNESENÍ: ZO rozpočtové opatření č. 10 schválilo.

 

Ad. 9. Starosta přednesl ke schválení návrh na rozpočet obce pro rok 2017, který byl řádně zveřejněn na úředních deskách obce v termínu od 18. 11. 2016 -10. 12. 2016, ke kterému nebylo podáno žádných připomínek.

USNESENÍ: ZO rozpočet obce schválilo na veřejném zasedání jako vyrovnaný, v příjmech ve výši 24 753 600,- Kč a ve výdajích ve výši 24 753 600,- Kč. Závaznými ukazateli jsou paragrafy v příjmech a výdajích. Závazným ukazatelem pro SMaSZ Lodín je příspěvek na rok 2017 ve výši 2 000 000,- Kč

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 10. Informace starosty

 • Návrh na odprodej pozemku obce parc. čísla 50/4 o výměře 136 m2 paní Margitě Dvořákové, bytem Lodín. č. 17. Záměr odprodání pozemku byl řádně vyvěšen na úřední desce obce. K záměru nebylo podáno žádných připomínek.

USNESENÍ: ZO odprodej pozemku p. č. 50/4 paní Margitě Dvořákové schvaluje. Dále schvaluje částku 35,- Kč za 1 m2.

Hlasování: pro  5 - 0 – 0.

 • Přednesl návrh na stanovení stočného pro rok 2017 ve výši 270,- Kč na osobu a rok.

USNESENÍ: ZO výši stočného na rok 2017 schválilo ve výši 270,- Kč.

      Hlasování: pro: 5 – 0 – 0.

 •  Navrhuje stanovení výše nájemného v obecních bytech ponechat ve stejné výši jako byl v roce 2016, tj. 54,66 Kč za 1 m2.

USNESENÍ: ZO přednesený návrh schvaluje.

      Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 •  Podal informaci o provedení dílčího auditu hospodaření obce v r. 2016, který byl proveden 12. 2016.
 • O nájemních smlouvách provozovatelů občerstvení na koupališti a v kempu na dobu 3 let.
 • O dotazech některých občanů na provádění ohňostrojů a zda je k tomu nějaké vyhláška. Uvedl, že obec k těmto akcím nemá žádnou obecně závaznou vyhlášku.
 • Seznámil ZO s konáním obecného plesu dne 4. 3. 2017.
 • Přednesl žádost SDH Lodín o poskytnutí finanční dotace na ples SDH

USNESENÍ: ZO schválilo poskytnout dotaci SDH Lodín  na ples ve výši 20 000,- Kč, včetně  veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.

      Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 •  Vyzval předsedy finančního a kontrolního výboru k přednesení kontrolních zpráv.

Předseda finančního výboru p. Korbel přednesl zprávu o provedených kontrolách u příspěvkové organizace SMaSZ Lodín a OÚ Lodín.

      Za kontrolní výbor zprávy o kontrolách přednesla Monika Dvořáková.

      ZO vzalo informace na vědomí. /přednesené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu/

 • Dále vyzval vedoucí SMaSZ Lodín paní Zmítkovou k přednesení návrhu cen vstupného a dalších služeb na koupališti a v kempu v roce 2017.

USNESENÍ: ZO přednesený návrh cen vstupného a dalších služeb na koupališti a v kempu schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

/přednesené zprávy a návrh cen je přílohou tohoto zápisu/.

 

 Ad. 11. Diskuse:

 • Paní Valentová se dotázala, zda je převzata stavba – chodník u bytovky č. 17, kde zůstal nepořádek. Odpověděl starosta nepořádek bude odstraněn zhotovitelem.

 

Ad. 12. Závěr.

Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 19,05 hodin.

 

Ověřovatelé zápisu:                                        ……………………………….            …………………………….

                                                                              Dvořáková Monika                           František Vítek       

 

 Zapsala :                                                          ………………………………...

                                                                                      Dana Fučíková

 

                                                                           ..……………………………….

                                                                                Milan Bartoň, starosta