IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
AniKrock ve Mžanech
23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2017 > Zápis ZO ze dne 13. 9. 2017

Zápis ze 33. zasedání zastupitelstva obce dne 13. 9. 2017

Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina. Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková a ředitel SMaSZ Lodín RNDr. Jan Hušek PhD.

 

Návrh programu: 

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení ze 31. a 32. zasedání ZO.
 4. Schválení dodavatele na zakázku „Oprava rybníka Močidlo“.
 5. Schválení pořízení územní studie zastavitelné plochy č. Z2 ÚP Lodín.
 6. Schválení účelové dotace TJ Sokol Nechanice.
 7. Schválení účelové dotace spolku seniorů Lodín a Janatov.
 8. Informace starosty.


Ad. 1. Starosta zahájil zasedání konstatováním, že ZO je usnášení schopné. Dále přednesl návrh na ověřovatele zápisu pana Korbela a paní Dvořákovou.

USNESENÍ:  ZO ověřovateli zápisu schválilo p. Korbela a p. Dvořákovou.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 2. Starosta požádal ZO o schválení programu zasedání.

USNESENÍ:  Program zasedání byl členy ZO schválen.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 3. Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 31 a 32. Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

USNESENÍ:  ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 4. Starosta přednesl výsledek výběrového řízení ke schválení dodavatele zakázky na „Opravu břehů rybníka Močidlo“ ZVČ spol. s r.o. Hradec Králové.

USNESENÍ:  ZO výsledek výběrového řízení schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 5. Starosta přednesl návrh na pořízení územní studie zastavitelné plochy č. Z2 ÚP obce Lodín.

USNESENÍ:  ZO návrh na zpracování územní studie schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad 6. Starosta přednesl žádost TJ Sokol Nechanice na poskytnutí účelové dotace ve výši 20 000,- Kč.

 

USNESENÍ:  ZO žádost TJ Sokol Nechanice ve výši 20 000,- Kč schválilo včetně smlouvy.

Hlasování:  Pro 4 – zdržel se - 1.

 

Ad. 7. Starosta přednesl žádost Spolku seniorů Lodín a Janatov  o poskytnutí účelové dotace ve výši 49 000,- Kč.

 

USNESENÍ:  ZO žádost spolku seniorů o poskytnutí účelové dotace ve výši 49 000,- Kč schválilo včetně smlouvy.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0 .

 

Ad. 8. Starosta podal ZO následující informace:

 • Přednesl ke schválení rozpočtového opatření č. 6 a 7.

USNESENÍ:  ZO přednesené rozpočtové opatření č. 6 a 7 schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

 • Podal informaci k průběhu sezóny koupaliště a kempu v roce 2017. Informaci doplnil ředitel příspěvkové organizace SMaSZ Lodín p. RNDr. Hušek, který mimo jiné ZO seznámil s nutnými posezónními opravami i pro příští sezónu. Následně starosta poděkoval řediteli SMaSZ a všem zaměstnancům příspěvkové organizace za dobře zvládnutou sezónu a doplnil, že letní sezónu na koupališti a v kempu lze zvládnout i s novými zaměstnanci. Doufá, že tím přesvědčil některé „nepřející“ občany, že nikdo není nenahraditelný.

 

 • Podal informaci o podané stížnosti paní Emanovské na pořádání ohňostrojů v obci. Uvedl, že bude jednáno o vydání obecní vyhlášky, která bude předmět stížnosti řešit.

 

 • K plánovanému vybudování chodníku v prostoru obřadní síně v Lodíně uvedl, že jeho realizaci v letošním roce nedojde. Realizace se uskuteční v r. 2018.

 

 • Přednesl ke schválení návrh na uzavření smlouvy se spol. OK zahrady Nový Bydžov na revitalizace zeleně v obci

USNESENÍ:  ZO přednesená návrh schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

 • O záměru SÚS provést opravy silnic k Janatovu a od Nechanic z míst odbočky na skládku do obce, které by měly být realizovány v roce 2018-19.
 • O poradě starostů regionu se zástupci prodejen HRUŠKA. Tato společnost po obcích požaduje pro udržení prodejen v obcích roční částku od každé obce ve výši 100 000,- Kč, kterou obce neakceptují. Jinak spol. HRUŠKA uvádí, že není schopna prodejny pro malé tržby provozovat. K žádnému závaznému závěru však porada nedospěla.
 • O zahájení soutěže výběrového řízení na realizaci ČOV v obci.
 • O jednání vybudování stezky pro pěší a cyklisty z Lodína do Janatova, nově po levé straně komunikace v lesním porostu.
 • O předání staveniště I. etapy rozšíření kempu dne 5. 9. 2017.
 • O škodné události poškození párty stanu obce vichřicí. Škoda bude hrazena z pojištění obce a bude zakoupen nový stan.
 • O podaných stížnostech na obec Lodín v roce 2017, kterých bylo do současné doby celkem 5.
 • Vyzval přítomné k účasti na akci Ukliďme Česko, která se bude konat 7. 10. 2017.

 

Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán, starosta zasedání ukončil v 18,55 hodin.

  

Zapsala:  Dana Fučíková

  

Ověřovatelé zápisu:              Dvořáková Monika                    Martin Korbel

 

 

 

                                                         Milan Bartoň, starosta