IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2017 > Zápis ZO ze dne 13. 12. 2017

Zápis ze 35. zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12. 2017

 

Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina. Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková.

 

Návrh programu: 

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení ze 34. zasedání ZO.
 4. Schválení rozpočtu obce Lodín na rok 2018 + střednědobého výhledu rozpočtu obce.
 5. Schválení rozpočtu SMaSZ Lodín pro rok 2018 + střednědobého výhledu rozpočtu SMaSZ.
 6. Schválení účelové dotace spolku seniorů Lodín - Janatov
 7. Schválení účelové dotace pro TJ Sokol Dohalice.
 8. Schválení ceny stočného na rok 2018.
 9. Schválení ceníku služeb koupaliště a kempu na rok 2018.
 10. Schválení zprávy o uplatňování územního plánu obce Lodín.
 11. Informace starosty.
 12. Diskuse k projednávanému programu.
 13. Závěr.

 

Ad. 1. Starosta zahájil zasedání konstatováním, že ZO je usnášeníschopné. Dále přednesl návrh na ověřovatele zápisu paní Dvořákovou a pana Korbela.

USNESENÍ: ZO ověřovateli zápisu schválilo p. Korbela a p. Dvořákovou.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 2. Starosta požádal ZO o schválení programu zasedání.

USNESENÍ: Program zasedání byl členy ZO schválen.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 3. Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 33. Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 4. Starosta přednesl ke schválení návrh rozpočtu obce Lodín pro rok 2018, který byl řádně zveřejněn na úředních deskách obce v termínu od 20. 11. 2017 do 13. 12. 2017, ke kterému nebylo podáno žádných připomínek. Současně s tím i střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2019 - 2020

USNESENÍ:  ZO na veřejném zasedání rozpočet obce na rok 2018 schválilo jako nevyrovnaný, v příjmech ve výši 26 477 000,- Kč a výdajích ve výši 67 358 950,-Kč. Rozdíl výdajů ve výši 40 881 950,- Kč bude hrazen z nevyčerpaných finančních prostředků minulých let.

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy v příjmech a výdajích.

Závazným ukazatelem pro SMaSZ Lodín je příspěvek na rok 2018 ve výši 2 500 000,- Kč. Pokud nebude tento příspěvek vyčerpán v plné výši, SMaSZ Lodín neprodleně vrátí nevyčerpané prostředky na účet zřizovatele.

ZO dále schválilo střednědobý rozpočet obce Lodín na období 2019 – 2020.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 5. Starosta přednesl ke schválení rozpočet příspěvkové organizace SMaSZ Lodín na rok 2018, který byl na úředních deskách zveřejněn od 20. 11. 2017 do 13. 12. 2017. Současně s tím střednědobý výhled rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2019 – 2020.

USNESENÍ: ZO na veřejném zasedání rozpočet SMaSZ Lodín pro rok 2018 schválilo, kde odhadované náklady na hlavní a doplňkovou činnost činí 6 481 000,- Kč a výnosy z doplňkové činnosti ve výši 3 155 000,- Kč.

ZO dále schválilo střednědobý rozpočet SMaSZ Lodín na období 2019 – 2020.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 6. Přednesl žádost spolku seniorů na účelovou dotaci pro rok 2018. Doporučil uvedenou žádost předložit ZO ke schválení na zasedání ZO v lednu 2018.

USNESENÍ:  ZO vzalo na vědomí.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 7. Přednesl ke schválení žádost o účelovou dotaci TJ Sokol Dohalice. Doporučil uvedenou žádost projednat na zasedání ZO v lednu 2018.

USNESENÍ:  ZO vzalo na vědomí.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 8. Starosta přednesl návrh na schválení stočného pro rok 2018, které dle kalkulace nákladů na provoz kanalizace a ČOV činí 486,- Kč včetně DPH na osobu a rok.

USNESENÍ:  ZO stočné na rok 2018 ve výši 486,- Kč včetně DPH na osobu a rok schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 9. Starosta přednesl návrh cen vstupného služeb na koupaliště a v kempu v roce 2018. Ceník je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněn na el. úřední desce obce.

USNESENÍ:  ZO návrh cen vstupného a služeb na koupališti a v kempu schválilo. (viz příloha)

HLASOVÁNÍ:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 10. Starosta přednesl ke schválení Zprávu o uplatňování Územního plánu obce za období 2013 – 2017.

USNESENÍ:  ZO Lodín příslušné podle §6 odst. 5. písm. e) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Lodín za období 2013 – 2017 doplněnou o úpravu na základě projednání s dotčeným orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, předloženou pořizovatelem – odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové SCHVALUJE za použití §55 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Lodín za období 2013 – 2017.

HLASOVÁNÍ:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 11. Starosta podal ZO následující informace:

 • Přednesl žádost ředitele SMaSZ Lodín o poskytnutí účelové dotace ve výši 180 253,- Kč na úhradu mimořádných oprav, které je nutno provést ještě do konce roku na koupališti a v kempu.

USNESENÍ:  ZO schválilo poskytnutí účelové dotace pro SMaSZ Lodín ve výši 180 253,- Kč.

Hlasování:  Pro 5 - 0 – 0.

 • Podal návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě se spol. ZVČ Hradec Králové na opravu břehů rybníka Močidlo, kterým se mění termín dokončení díla z 31. 12. 2017 do 31. 1. 2018 v důsledku špatných povětrnostních podmínek, kvůli kterým dokončení díla v původně stanoveném termínu nebylo možno provést.

USNESENÍ:  ZO dodatek č. 1 ke smlouvě na opravu břehů rybníka Močidlo schvaluje.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 • Seznámil s rozpočtovým opatřením č. 9 a 10.

USNESENÍ: ZO rozpočtové opatření č. 9 a 10 schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0

 • Seznámil s žádostí nájemníků bytového domu č. p. 80 o instalaci sítí proti hmyzu do oken všech bytů. K žádosti uvedl, že bude podána poptávka na dodavatele sítí a poté rozhodnuto, zda bude žádosti vyhověno.
 • S žádostí Knihovny v HK o poskytnutí účelové dotace, která bude řešena v r. 2018.
 • K nákupu traktoru pro SMaSZ Lodín uvedl, že bude připraveno výběrové řízení na dodavatele.

 

 

 • Informoval o prodejně Hruška v obci, která není majetkem obce a která je v tržbách ztrátová, což bylo potvrzeno na jednání starostů novobydžovska se zástupci vedení spol. Hruška. Je na zaměstnancích prodejny, aby zajistili žádaný sortiment, a tím i zvýšení tržeb, aby prodejna nemusela být uzavřena.

 

Ad. 12. Diskuse k projednávanému programu nebyla.

 

Ad. 13. Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 19,25 hodin.

 

Zapsala:                                 Dana Fučíková

 

Ověřovatelé zápisu:              Monika Dvořáková            Martin Korbel

  

                                                                                          Milan Bartoň, starosta