IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2016 > Zápis ze ZO ze dne 4. 8. 2016

Z á p i s 

ze 22. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 4. 8. 2016 od 18,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce, viz prezenční listina (osm členů ZO).

Navržený program:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
  2. Schválení programu zasedání.
  3. Na základě žádosti zastupitelů bude projednáno vyslovení důvěry či nedůvěry starostovi obce.
  4. Diskuse

 

 Ad. 1.  Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu, a to pana Daniela Kliku a Martina Korbela. Dále určil zapisovatele, a to paní Danu Fučíkovou, pracovnici OÚ Lodín.

Proběhlo hlasování.

Usnesení:   ZO hlasovalo o přednesených návrzích a schválilo navržené osoby. Pro hlasovali všichni zastupitelé, tzn. 8 členů.

 

Ad. 2.  Zastupitelé byli starostou seznámeni s návrhem programu zasedání. Starosta požádal o změnu bodu v pořadí projednávaného programu zasedání, a to přesunutí bodu 3 za bod 4 navrženého programu zasedání.

Proběhlo hlasování. 

USNESENÍ: ZO hlasovalo o návrhu programu zasedání, který byl schválen 8 členy.

Dále proběhlo hlasování o návrhu starosty ve věci přesunutí bodu 3 za bod 4 navrženého programu zasedání. ZO hlasovalo následovně:

USNESENÍ:  Pro hlasovalo 6 členů ZO (Pelánek, Lajbner, Klika, Korbel, Karel, Vítek). Proti hlasovali 2 členové zastupitelstva: (Bartoň, Dvořáková). Zdržel se 0.

Návrh starosty na přesunutí bodu programu zasedání viz shora byl přijat.

 

Ad. 3. Diskuse

Proběhla obsáhlá diskuse, neboť zasedání ZO proběhlo v hostinci v sále.  Starosta vysvětlil přítomným důvody, které jsou mu vytýkány. Každý člen ZO vyjádřil svůj názor na projednávanou věc. Diskuse skončila a bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu zasedání.

 

Ad. 4. Hlasování o důvěře starostovi obce.

Hlasování proběhlo.

ZO hlasovalo o důvěře starostovi obce Petru Lajbnerovi. Pro důvěru starostovi hlasovali 3 členové ZO: Lajbner, Klika, Karel. Pro nedůvěru hlasovali 4 členové ZO: Dvořáková, Bartoň, Pelánek, Vítek. Zdržel se hlasování 1 člen ZO: Korbel.

USNESENÍ: Starostovi nebyla většinou hlasu členů ZO vyjádřena nedůvěra. 

 

Starosta obce Petr Lajbner po tomto hlasování požádal ZO, aby schválilo rozšíření programu zasedání o bod, a to o hlasování o odvolání starosty obce z jeho funkce.

Proběhlo hlasování o tomto návrhu.

USNESENÍ: Všichni členové ZO schválili zařadit navržený bod starostou obce do programu zasedání. (odvolání starosty obce z jeho funkce).

 

Ad. 5. Starosta Petr Lajbner vyzval členy ZO k hlasování o odvolání starosty z funkce.

Proběhlo hlasování.

Pro odvolání starosty Petra Lajbnera z jeho funkce hlasovalo 5 členů ZO (Bartoň, Dvořáková, Vítek, Korbel, Lajbner). Proti hlasovali 3 členové ZO (Karel, Klika, Pelánek).

USNESENÍ: ZO schválilo odvolání starosty obce Petra Lajbnera z jeho funkce.

Po tomto hlasování  pan Petr Lajbner rezignoval  i na svůj mandát zastupitele obce. Současně vystoupil člen ZO i pan Jaroslav Karel a rovněž rezignoval na svůj mandát zastupitele obce.

 

Dále se ujal slova a převzal řízení zasedání ZO místostarosta pan Klika Daniel.

 

Místostarosta pan Klika Daniel na základě shora uvedených skutečností podal návrh, aby do dalšího zasedání ZO, ZO pověřilo zastupováním funkce starosty obce místostarostu Milana Bartoně.

Proběhlo hlasování.

USNESENÍ: ZO schválilo, aby do příštího zasedání ZO byl pověřen zastupováním starosty v celém rozsahu výkonu pravomoci starosty obce místostarosta obce Milan Bartoň. Pro hlasovali všichni členové ZO: Dvořáková, Vítek, Korbel, Pelánek, Klika, Bartoň

 

Závěr – Vzhledem k tomu, že program zasedání ZO byl vyčerpán, místostarosta zasedání ukončil v 19:45 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu:        …………………………………………….                      ……………………………………………….

                                                     Daniel Klika                                                                Martin Korbel

 

 

Zapsal :                               …………………………………………..

                                                           Dana Fučíková                                                                            

 

 

 

Milan Bartoň, místostarosta