IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2016 > Zápis ze ZO ze dne 29. 6. 2016

Z á p i s

ze 21. řádného zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 29. června 2016 od 18,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení komise pro výběr dodavatele na rozšíření kempu obce Lodín.
 5. Schválení komise pro výběr dodavatele na rekonstrukci víceúčelového hřiště.
 6. Schválení komise na pronájem bytu 2+1 66,6m2 v bytovém domě č. p. 80.
 7. Schválení dodavatele na opravu chodníků a zpevněných ploch, 2. etapa.
 8. Schválení komise pro výběr dodavatele na čištění kanalizace v Lodíně.
 9. Schválení komise pro výběr dodavatele na opravu podlahy ve strojovně koupaliště.
 10. Rozpočtové opatření č. 5/2016.
 11. Informace starosty a místostarostů.
 12. Diskuse

 

Ad. 1. Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášení schopné. Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu paní Monika Dvořáková a Jaromír Pelánek. Zapisovatel je Dana Fučíková.

USNESENÍ:   ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 2.  Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. 

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.

USNESENÍ: Kontrolu usnesení zastupitelstva ze dne 25. 5. 2016 vzalo ZO na vědomí.  

 

 Ad. 4. Schválení komise pro výběr dodavatele na rozšíření kempu obce Lodín. Navrženi jsou p. Lajbner, p. Bartoň a p. Klika.

USNESENÍ: ZO souhlasí s komisí pro výběr dodavatele na rozšíření kempu obce Lodín v navrhovaném složení. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 5. Schválení komise pro výběr dodavatele na rekonstrukci víceúčelového hřiště. Navrženi jsou p. Korbel, p. Karel, p. Vítek.

USNESENÍ: ZO souhlasí s komisí pro výběr dodavatele na rekonstrukci víceúčelového hřiště obce Lodín v navrhovaném složení. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 6. Schválení komise na pronájem bytu 2+1  66,6 m2 v bytovém domě č. p. 80. Navrženi jsou p. Lajbner, p. Karel, p. Korbel.

USNESENÍ: ZO souhlasí s komisí na výběr nájemce obecního bytu 2+1  66,6m2 v bytovém domě č. p. 80. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 7. Schválení dodavatele na opravu chodníků a zpevněných ploch, 2. etapa. Předseda komise p. Pelánek  přednesl zprávu o otevírání obálek a informoval, že pro obec Lodín je nejvýhodnější nabídka od firmy Stavo&Sachs  Hradec Králové.

USNESENÍ: ZO souhlasí s komisí na výběr dodavatele na opravy chodníků a zpevněných ploch v obci Lodín. Dodavatelem bude Stavo&Sachs Hradec Králové. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 8. Schválení komise pro výběr dodavatele na čištění kanalizace v Lodíně. Poptané jsou firmy SEZAKO, VaK Hradec Králové, VaK Pardubice a Ekolservis. Navrhovaná komise je ve složení p. Lajbner, p. Klika, p. Dvořáková.

USNESENÍ: ZO souhlasí s komisí pro výběr dodavatele na čištění kanalizace obce Lodín v navrhovaném složení. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 9. Schválení komise pro výběr dodavatele na opravu podlahy ve strojovně koupaliště. Paní Zmítková seznámila zastupitele s důvodem, proč je nezbytná oprava podlahy ve strojovně. Starosta navrhl komisi ve složení p. Lajbner, p. Klika, p. Dvořáková.

USNESENÍ: ZO souhlasí s komisí pro výběr dodavatele na opravu podlahy ve strojovně koupaliště v navrhovaném složení. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 10. Účetní obce seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 5/2016.

USNESENÍ:  ZO bere rozpočtové opatření č.5/2016 na vědomí.

 

Ad. 11. Informace starosty a místostarostů.

 • Starosta informoval zastupitele o telefonické stížnosti p. Vitáka na konání akce seniorů v pátek dne 24. 6. 2016 v rybářské boudě u rybníka Močidlo. Starosta navrhuje, aby zastupitelstvo obce zrušilo usnesení ZO ze dne 1. 7. 2005 v bodě Ad. 5-informace starosty/stížnost p. Vitáka. Zdůvodnil to takto:

1/  Rybářská chatka, které se dotýkala stížnost p. Vitáka, již neexistuje.

2/  ZO si nechalo vypracovat hlukovou studii autorizovanou a specializovanou firmou, jejíž závěr je, že hluková hladina vznikající v novém rybářském zázemí vzhledem k nejbližší obytné zástavbě vyhovuje hygienickým limitům. Hygienický limit pro noční dobu dle nařízení vlády 272/2011 Sb. je 40dB. Výpočet hlukové zátěže dle studie je 25,4 dB.

3/  ZO předpokládá, že prostor v okolí rybníka Močidlo a také v nové rybářské boudě bude využívat pro obecní akce.

USNESENÍ:   Zastupitelstvo obce rozhodlo, že tímto svým rozhodnutím ruší usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. 7. 2005 v bodě Ad. 5 - informace starosty/stížnost p. Vitáka.

Dále rozhodlo, že akce obecních spolků mohou být v obecním zařízení „nová rybářská bašta“ pořádány. Předání a převzetí inventáře zpět zajistí rybářský spolek Lodín.

Akce obecních spolků musí být odsouhlaseny starostou obce Lodín.

Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 1. Starosta informoval o žádosti sportovního klubu Rychlý šípy Lodín, z. s. o žádosti na finanční příspěvek k pořádání memoriálu Zdeňka Nekvindy ročník a provoz klubu.

USNESENÍ: ZO rozhodlo o finančním příspěvku 10.000,- Kč formou veřejnoprávní smlouvy pro sportovní klub Rychlý šípy Lodín, z. s. Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 • Starosta informoval o poruchovosti traktoru, který využívá SMaSZ. Požádal p. Zmítkovou o bližší informace. Ta sdělila, že traktor (původ Čína) máme již 11 let a je stále víc poruchovější. Do oprav se dalo již 250.000,- Kč. Navrhuje pořízení nového. Pokud by se ZO rozhodlo že ano, pak dodá technické parametry, které by měl nový traktor splnit, abychom mohli vypsat výběrové řízení.
 • Starosta informoval, že Matex pracuje na projektové dokumentaci na přeložku transformátoru v kempu. Realizace by měla být provedena na jaře 2017.
 • Starosta informoval, že se připravuje projektově 1. etapa cyklostezky směr Janatov, a to k remízu. Cyklostezka bude v součinnosti s připravovanou stavbou ČOV v Lodíně.
 • Místostarosta p. Klika informoval o úpravě prostoru na manipulační ploše obce Lodín. Úprava bude spočívat ve vybudování kójí na sypký materiál případně uskladnění kovového šrotu.
 • Starosta informoval o tom, že ČEZ nedovolil umístění telefonního vedení v Janatově na své sloupy a proto se připravuje druhá alternativa, tzn. umístění tohoto vedení do země. Pracuje na tom majitel vedení: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 • Starosta informoval o soutěži „Vesnice roku 2016“, kde Lodín získal zlatou plaketu hejtmana za rozvoj cestovního ruchu. Vítězem se stala obec Rudník,Trutnov. 

Modrou stuhu za společenský život v obci získaly Petrovice, okr. Hradec Králové. Bílou stuhu za činnost mládeže získalo Podbřezí, okr. Rychnov nad Kněžnou.

Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí získala Dobrá Voda, okr. Jičín.

Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získaly Kratonohy, okr. Hradec Králové

 • Starosta dále informoval, že 8. 6. 2016 proběhla valná hromada VaK, kde byl delegátem.
 • Starosta informoval, že dne 17. 6. 2016 proběhla návštěva kempu Pecka společně s p. Zmítkovou a informoval ZO o vybavenosti tohoto kempu a službách, které nabízejí.
 • Starosta informoval, že v Janatově nyní probíhají celodenní kontroly Katastrálního úřadu HK za přítomnosti vlastníků nemovitostí. Kontroly mají za účel porovnat katastrální mapu se skutečností.
 • Starosta informoval, že dne 21. 6. 2016 proběhlo v Lodíně setkání starostů s CIRI a to za přítomnosti 1. náměstka hejtmana p. Rumla. Setkání bylo za účelem seznámení starostů s dotacemi.
 • Starosta informoval, že 22. 6. 2016 proběhlo v Lodíně setkání starostů okolních obcí se zástupci firmy Koncedo, která neúspěšně žádala o dotace pro obce.
 • Místostarosta p. Bartoň informoval, že v sobotu 2. 7. 2016 jedou sportovci z Lodína na turnaj v malé kopané do Sadové, kde budou reprezentovat obec.

Ad. 12. Diskuse.

 • Paní Dvořáková Monika informovala o zájezdu Lodína na muzikál MEFISTO do divadla Hybernia v Praze.
 • Pan Pelánek se ptal, co se děje u bývalé skládky olejů ČSAO, dále se ptal na stavbu rozhledny, chtěl vědět, zda je připraven dotazník pro zákazníky kempu a dále, proč se svítí v kempu i večer.
 • Paní Valentová se ptala, proč uklízíme obec za Rolnickou a.s., která při sklizni nadělala nepořádek.
 • Pan Motlík žádal oslovit sousedy u Machačů, kterým opadává omítka na obecní pozemek, aby uklidili nepořádek. Pan Bartoň se domluví se Strnadovými, aby si nepořádek uklidili.
 • Pan Viták se ptal, kdo bude platit opravu chodníku u Prchlíků. Dále měl připomínky ke zrušení starého usnesení zastupitelstva a k pořádání akcí u rybníka Močidlo.
 • Paní Dobrozemská odpověděla, že akce seniorů skončila ve 22,00 hod a nikoho nerušili.
 • Pan Prchlík Antonín měl poznámku k panu Vitákovi.
 • Pan Dobrozemský měl poznámku k Vitákovi.
 • Paní Pelánková se ptala, kolik stála akce den obce Lodín.
 • Paní Dvořáková Monika projevila nespokojenost se šatnami ve sportovním areálu Lodín, kde nejdou zavírat dveře na záchod, u invalidů nesvítí světlo, jsou tam nevhodná umyvadla (málo místa) a ve sprchách nejsou zástěny.
 • Pan Vítek se ptal, proč jsou rozdílné ceny pro ubytované v chatkách.

 

Závěr: Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán, starosta jednání ukončil ve 20,30 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu: …………………………………………….                              ………………………………………………….

                                                Monika Dvořáková                                                                   Jaromír Pelánek

 

 

Zapsal:                            ………………………………………….                                                                                                                                                       

                                                    Dana Fučíková                                                                                   

 

Petr Lajbner,  starosta