IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2
Obecní ples 2024
VYHLÁŠENÍ SBĚRU TEXTILU PRO DIAKONII BROUMOV
Výprodej betonových výrobků ve II. jakosti
3
4 5 6 7
Hlášení prodej kuřic
8
Oslava MDŽ se seniory a archeologie Lodína a okolí
9 10
11
SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 2024
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Karneval pro děti 2024
24
25 26 27 28 29 30 31
Hlášení 26.1.2024
Poplatky v roce 2024

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2016 > Zápis ze ZO ze dne 29. 6. 2016

Z á p i s

ze 21. řádného zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 29. června 2016 od 18,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení komise pro výběr dodavatele na rozšíření kempu obce Lodín.
 5. Schválení komise pro výběr dodavatele na rekonstrukci víceúčelového hřiště.
 6. Schválení komise na pronájem bytu 2+1 66,6m2 v bytovém domě č. p. 80.
 7. Schválení dodavatele na opravu chodníků a zpevněných ploch, 2. etapa.
 8. Schválení komise pro výběr dodavatele na čištění kanalizace v Lodíně.
 9. Schválení komise pro výběr dodavatele na opravu podlahy ve strojovně koupaliště.
 10. Rozpočtové opatření č. 5/2016.
 11. Informace starosty a místostarostů.
 12. Diskuse

 

Ad. 1. Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášení schopné. Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu paní Monika Dvořáková a Jaromír Pelánek. Zapisovatel je Dana Fučíková.

USNESENÍ:   ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 2.  Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. 

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.

USNESENÍ: Kontrolu usnesení zastupitelstva ze dne 25. 5. 2016 vzalo ZO na vědomí.  

 

 Ad. 4. Schválení komise pro výběr dodavatele na rozšíření kempu obce Lodín. Navrženi jsou p. Lajbner, p. Bartoň a p. Klika.

USNESENÍ: ZO souhlasí s komisí pro výběr dodavatele na rozšíření kempu obce Lodín v navrhovaném složení. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 5. Schválení komise pro výběr dodavatele na rekonstrukci víceúčelového hřiště. Navrženi jsou p. Korbel, p. Karel, p. Vítek.

USNESENÍ: ZO souhlasí s komisí pro výběr dodavatele na rekonstrukci víceúčelového hřiště obce Lodín v navrhovaném složení. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 6. Schválení komise na pronájem bytu 2+1  66,6 m2 v bytovém domě č. p. 80. Navrženi jsou p. Lajbner, p. Karel, p. Korbel.

USNESENÍ: ZO souhlasí s komisí na výběr nájemce obecního bytu 2+1  66,6m2 v bytovém domě č. p. 80. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 7. Schválení dodavatele na opravu chodníků a zpevněných ploch, 2. etapa. Předseda komise p. Pelánek  přednesl zprávu o otevírání obálek a informoval, že pro obec Lodín je nejvýhodnější nabídka od firmy Stavo&Sachs  Hradec Králové.

USNESENÍ: ZO souhlasí s komisí na výběr dodavatele na opravy chodníků a zpevněných ploch v obci Lodín. Dodavatelem bude Stavo&Sachs Hradec Králové. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 8. Schválení komise pro výběr dodavatele na čištění kanalizace v Lodíně. Poptané jsou firmy SEZAKO, VaK Hradec Králové, VaK Pardubice a Ekolservis. Navrhovaná komise je ve složení p. Lajbner, p. Klika, p. Dvořáková.

USNESENÍ: ZO souhlasí s komisí pro výběr dodavatele na čištění kanalizace obce Lodín v navrhovaném složení. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 9. Schválení komise pro výběr dodavatele na opravu podlahy ve strojovně koupaliště. Paní Zmítková seznámila zastupitele s důvodem, proč je nezbytná oprava podlahy ve strojovně. Starosta navrhl komisi ve složení p. Lajbner, p. Klika, p. Dvořáková.

USNESENÍ: ZO souhlasí s komisí pro výběr dodavatele na opravu podlahy ve strojovně koupaliště v navrhovaném složení. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 10. Účetní obce seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 5/2016.

USNESENÍ:  ZO bere rozpočtové opatření č.5/2016 na vědomí.

 

Ad. 11. Informace starosty a místostarostů.

 • Starosta informoval zastupitele o telefonické stížnosti p. Vitáka na konání akce seniorů v pátek dne 24. 6. 2016 v rybářské boudě u rybníka Močidlo. Starosta navrhuje, aby zastupitelstvo obce zrušilo usnesení ZO ze dne 1. 7. 2005 v bodě Ad. 5-informace starosty/stížnost p. Vitáka. Zdůvodnil to takto:

1/  Rybářská chatka, které se dotýkala stížnost p. Vitáka, již neexistuje.

2/  ZO si nechalo vypracovat hlukovou studii autorizovanou a specializovanou firmou, jejíž závěr je, že hluková hladina vznikající v novém rybářském zázemí vzhledem k nejbližší obytné zástavbě vyhovuje hygienickým limitům. Hygienický limit pro noční dobu dle nařízení vlády 272/2011 Sb. je 40dB. Výpočet hlukové zátěže dle studie je 25,4 dB.

3/  ZO předpokládá, že prostor v okolí rybníka Močidlo a také v nové rybářské boudě bude využívat pro obecní akce.

USNESENÍ:   Zastupitelstvo obce rozhodlo, že tímto svým rozhodnutím ruší usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. 7. 2005 v bodě Ad. 5 - informace starosty/stížnost p. Vitáka.

Dále rozhodlo, že akce obecních spolků mohou být v obecním zařízení „nová rybářská bašta“ pořádány. Předání a převzetí inventáře zpět zajistí rybářský spolek Lodín.

Akce obecních spolků musí být odsouhlaseny starostou obce Lodín.

Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 1. Starosta informoval o žádosti sportovního klubu Rychlý šípy Lodín, z. s. o žádosti na finanční příspěvek k pořádání memoriálu Zdeňka Nekvindy ročník a provoz klubu.

USNESENÍ: ZO rozhodlo o finančním příspěvku 10.000,- Kč formou veřejnoprávní smlouvy pro sportovní klub Rychlý šípy Lodín, z. s. Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 • Starosta informoval o poruchovosti traktoru, který využívá SMaSZ. Požádal p. Zmítkovou o bližší informace. Ta sdělila, že traktor (původ Čína) máme již 11 let a je stále víc poruchovější. Do oprav se dalo již 250.000,- Kč. Navrhuje pořízení nového. Pokud by se ZO rozhodlo že ano, pak dodá technické parametry, které by měl nový traktor splnit, abychom mohli vypsat výběrové řízení.
 • Starosta informoval, že Matex pracuje na projektové dokumentaci na přeložku transformátoru v kempu. Realizace by měla být provedena na jaře 2017.
 • Starosta informoval, že se připravuje projektově 1. etapa cyklostezky směr Janatov, a to k remízu. Cyklostezka bude v součinnosti s připravovanou stavbou ČOV v Lodíně.
 • Místostarosta p. Klika informoval o úpravě prostoru na manipulační ploše obce Lodín. Úprava bude spočívat ve vybudování kójí na sypký materiál případně uskladnění kovového šrotu.
 • Starosta informoval o tom, že ČEZ nedovolil umístění telefonního vedení v Janatově na své sloupy a proto se připravuje druhá alternativa, tzn. umístění tohoto vedení do země. Pracuje na tom majitel vedení: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 • Starosta informoval o soutěži „Vesnice roku 2016“, kde Lodín získal zlatou plaketu hejtmana za rozvoj cestovního ruchu. Vítězem se stala obec Rudník,Trutnov. 

Modrou stuhu za společenský život v obci získaly Petrovice, okr. Hradec Králové. Bílou stuhu za činnost mládeže získalo Podbřezí, okr. Rychnov nad Kněžnou.

Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí získala Dobrá Voda, okr. Jičín.

Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získaly Kratonohy, okr. Hradec Králové

 • Starosta dále informoval, že 8. 6. 2016 proběhla valná hromada VaK, kde byl delegátem.
 • Starosta informoval, že dne 17. 6. 2016 proběhla návštěva kempu Pecka společně s p. Zmítkovou a informoval ZO o vybavenosti tohoto kempu a službách, které nabízejí.
 • Starosta informoval, že v Janatově nyní probíhají celodenní kontroly Katastrálního úřadu HK za přítomnosti vlastníků nemovitostí. Kontroly mají za účel porovnat katastrální mapu se skutečností.
 • Starosta informoval, že dne 21. 6. 2016 proběhlo v Lodíně setkání starostů s CIRI a to za přítomnosti 1. náměstka hejtmana p. Rumla. Setkání bylo za účelem seznámení starostů s dotacemi.
 • Starosta informoval, že 22. 6. 2016 proběhlo v Lodíně setkání starostů okolních obcí se zástupci firmy Koncedo, která neúspěšně žádala o dotace pro obce.
 • Místostarosta p. Bartoň informoval, že v sobotu 2. 7. 2016 jedou sportovci z Lodína na turnaj v malé kopané do Sadové, kde budou reprezentovat obec.

Ad. 12. Diskuse.

 • Paní Dvořáková Monika informovala o zájezdu Lodína na muzikál MEFISTO do divadla Hybernia v Praze.
 • Pan Pelánek se ptal, co se děje u bývalé skládky olejů ČSAO, dále se ptal na stavbu rozhledny, chtěl vědět, zda je připraven dotazník pro zákazníky kempu a dále, proč se svítí v kempu i večer.
 • Paní Valentová se ptala, proč uklízíme obec za Rolnickou a.s., která při sklizni nadělala nepořádek.
 • Pan Motlík žádal oslovit sousedy u Machačů, kterým opadává omítka na obecní pozemek, aby uklidili nepořádek. Pan Bartoň se domluví se Strnadovými, aby si nepořádek uklidili.
 • Pan Viták se ptal, kdo bude platit opravu chodníku u Prchlíků. Dále měl připomínky ke zrušení starého usnesení zastupitelstva a k pořádání akcí u rybníka Močidlo.
 • Paní Dobrozemská odpověděla, že akce seniorů skončila ve 22,00 hod a nikoho nerušili.
 • Pan Prchlík Antonín měl poznámku k panu Vitákovi.
 • Pan Dobrozemský měl poznámku k Vitákovi.
 • Paní Pelánková se ptala, kolik stála akce den obce Lodín.
 • Paní Dvořáková Monika projevila nespokojenost se šatnami ve sportovním areálu Lodín, kde nejdou zavírat dveře na záchod, u invalidů nesvítí světlo, jsou tam nevhodná umyvadla (málo místa) a ve sprchách nejsou zástěny.
 • Pan Vítek se ptal, proč jsou rozdílné ceny pro ubytované v chatkách.

 

Závěr: Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán, starosta jednání ukončil ve 20,30 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu: …………………………………………….                              ………………………………………………….

                                                Monika Dvořáková                                                                   Jaromír Pelánek

 

 

Zapsal:                            ………………………………………….                                                                                                                                                       

                                                    Dana Fučíková                                                                                   

 

Petr Lajbner,  starosta