IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2016 > Zápis ze ZO ze dne 27. 4. 2016

 

Z á p i s

z 18. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 27. dubna 2016 od 18,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina.  Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení nového nájemce bytu 2+kk o velikosti 47m2 v bytovém domě čp. 80.
 5. Schválení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o prodeji pozemku pod budoucí trafostanicí na parcele 386/19 a pověření starosty obce k podpisu smlouvy.
 6. Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3.
 7. Informace starosty a místostarostů (+informace k přihlášce obce Lodín do soutěže „Vesnice roku 2016“, zapojení obecních spolků (hasiči, rybáři, myslivci, sportovci, klub seniorů, obecní knihovna, kronika, SMASZ).
 1. Diskuse
 2. Závěr

 

Ad. 1. Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu pana Františka Vítka a pana Jaromíra Pelánka.

Usnesení:  ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 2.  Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. 

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 3.  Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.

USNESENÍ: Kontrolu usnesení zastupitelstva ze dne 16. 3. 2016 vzalo ZO na vědomí.

 

Ad. 4. Zastupitelé byli seznámeni se zápisem výběrové komise na výběr nájemce bytu 2+kk o velikosti 47m2 v bytovém domě čp. 80. Komise navrhuje byt pronajmout panu Erikovi Bergerovi.

USNESENÍ:  ZO hlasovalo a rozhodlo, přidělit byt 2+kk v bytovém domě čp. 80 panu Erikovi Bergerovi. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad 5. Starosta informoval zastupitele o „smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy“ s ČEZ Distribuce, a.s. o prodeji pozemku pod budoucí trafostanicí na parcele 386/19 a pověření starosty obce k podpisu této smlouvy.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a souhlasilo, uzavřít „smlouvu o smlouvě budoucí kupní“ s ČEZ Distribuce, a.s. a zároveň pověřili starostu k podpisu této smlouvy.  Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 6.  Účetní obce p. Fučíková informovala o rozpočtových opatřeních č. 2 a č. 3

USNESENÍ:  ZO bere rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 na vědomí.

 

Ad. 7.  Informace starosty a místostarostů.

 1. Starosta informoval, o žádosti na odkup obecního pozemku 118/8 v k. ú. Lodín. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem tohoto pozemku. Na úřední desku bude vyvěšen záměr na tento prodej, který bude zveřejněn po dobu 14 dní.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo zveřejnit záměr na prodej obecního pozemku 118/8 v k. ú. Lodín. Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 1. Starosta informoval zastupitele o odstranění závad na dětském hřišti v Lodíně, kterou provedla firma SATERNUS v rámci reklamace.
 2. Starosta informoval ZO o jednání s ředitelem SUS p. Brandejsem a zástupcem KU Královéhradeckého kraje za účelem zásadní opravy komunikace z Lodína na Chmelovice. Projektová dokumentace na opravu se začne připravovat na jaře 2017.
 3. Starosta obce informoval o auditu obce a příspěvkové organizace.
 4. Starosta obce informoval o žádosti FC HK ženy, kde sportuje sl. Dobrozemská, na finanční příspěvek pro dítě obyvatele Lodína. Dle pravidla obce je určená částka 5.000,- Kč/dítě.

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce hlasovalo a rozhodlo, dát finanční příspěvek FC HK ženy ve výši 5.000,- Kč formou veřejnoprávní smlouvy. Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 1. Starosta obce informoval o písemné žádosti Diaklubu Hradec Králové o finanční příspěvek. Zastupitelé jsou názoru nabídnout jim možnost vstupenek na koupaliště zdarma a nebo jinou formu výhody. Starosta bude se zástupcem organizace jednat.
 2. Starosta informoval o projektu na opravy tří chodníků (zpevněných ploch) v obci. Přičemž chodník k dětskému hřišti je nutné opravit do konce května 2016. Za účelem výběru vhodného dodavatele navrhuje výběrovou komisi ve složení: Jaromír Pelánek, Milan Bartoň a Daniel Klika.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a schvaluje komisi ve složení Jaromír Pelánek, Milan Bartoň a Daniel Klika. Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 1. Milan Bartoň informoval, že v sobotu 30. 4. od 18,00hod proběhnou čarodějnice u rybníka Močidlo.

Ad. 8. Diskuse:

       -      Pan Dobrozemský informoval o střelecké soutěži myslivců „O pohár starosty obce Lodín“, která se uskuteční 4. 6. 2016 před akcí „Den obce Lodín“.

       -      Pan Viták se ptal, jaké budou ceny v kempu na rok 2017, aby byli zákazníci již letos při odjezdu informováni.

-      Paní Dvořáková Veronika se ptala na informaci k přihlášce obce „Vesnice roku 2016“.

 • Paní Zmítková podala informaci k přípravě koupaliště na sezónu 2016.
 • Paní Valentová měla připomínku k zeleni na návsi, dále k vhodnému umístění ZOO koutku.
 • Paní Dvořáková Veronika se ptala, kdy se bude napouštět koupaliště.

 

Ad. 9.  Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil  ve 19:57 hod.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu : …………………………………………….                  ………………………………………………………….

                                              František Vítek                                                            Jarmír Pelánek

 

 

 

Zapsala :…………………………………………..

                     Dana Fučíková                                                                                    

Petr Lajbner,  starosta