IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Poplatky v roce 2024

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2016 > Zápis ze ZO ze dne 25. 5. 2016

 

 

Z á p i s

z 20. řádného zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 25. května 2016 od 18,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina.

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Informace p. Sehnoutkové a p. Střížkové, nových nájemců občerstvení o přípravě na sezónu.
 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 5. Schválení závěrečného účtu obce Lodín.
 6. Schválení směrnice č.1/2016 o zabezpečení zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
 7. Schválení prodeje pozemku 118/8 v k. ú. Lodín.
 8. Rozpočtové opatření č. 4.
 9. Informace starosty a místostarostů.
 10. Diskuse

 

 Ad. 1.  Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášení schopné. Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu paní Monika Dvořáková a Milana Bartoně. Zapisovatel je Dana Fučíková.

Usnesení:  ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 2.  Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. 

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 3. Paní Sehnoutková informovala zastupitele o zajištění občerstvení na koupališti. Dále p. Střížková informovala zastupitele o zajištění občerstvení v kempu. Informace doplnila p. Zmítková.

 

Ad. 4. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.

USNESENÍ: Kontrolu usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2016 vzalo ZO na vědomí.  

 

 Ad. 5. Starosta seznámil členy ZO se zprávou auditorů KU Královéhradeckého kraje o kontrole hospodaření obce a se závěrečným účtem obce za rok 2015. K závěrečnému účtu nebyly podány žádné připomínky. Konstatoval, že ve zprávě o přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále starosta seznámil s účetní uzávěrkou obce za rok 2015 včetně příloh a provedenou inventarizací majetku obce. Veškerá tato dokumentace byla řádně zveřejněna na úřední desce obce od 4. 5. 2016 do 25. 5. 2016. Proto přednesl návrh schválit tento závěrečný účet.

Dále seznámil s převedením výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 9 076 073,99 Kč z účtu 431 na účet 432, který nebude dále rozdělován do žádných fondů.

USNESENÍ: ZO schvaluje závěrečný účet obce Lodín s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Lodín a to bez výhrad. Schvaluje účetní uzávěrku včetně příloh a provedenou inventarizaci majetku obce. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

 

Dále starosta seznámil ZO s přehledem o nákladech a výnosech hospodaření příspěvkové organizace SMaSZ Lodín za rok 2015, účetní uzávěrkou včetně příloh a zprávou nezávislých auditorů o hospodaření příspěvkové organizace SMaSZ Lodín za rok 2015, která je v souladu s platnými českými účetními předpisy byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. Veškerá tato dokumentace byla řádně zveřejněna na úřední desce obce od 4. 5. 2016 do 25. 5. 2016. Proto přednesl návrh tento závěrečný účet PO schválit.

USNESENÍ: ZO schvaluje závěrečný účet příspěvkové organizace SMaSZ Lodín, její účetní uzávěrku včetně příloh a zprávu nezávislých auditorů. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

Ad. 6. Zastupitelé byli seznámeni se směrnicí č.1/2016 o zabezpečení zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

USNESENÍ: ZO schvaluje směrnici č.1/2016. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

Ad. 7. Starosta informoval, že záměr  prodeje obecního pozemku 118/8 k. ú. Lodín byl řádně zveřejněn na úřední desce od 2. 5. do 20. 5. 2016. Byla podána jediná žádost na jeho odkoupení, a to p. Svobodová. Zastupitelstvo navrhuje prodat pozemek za cenu 35,- Kč/m2.

USNESENÍ: ZO schválilo prodej obecního pozemku 118/8 k. ú. Lodín o výměře 257m2 paní Svobodové za cenu 35,- Kč/m2. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

Ad. 8. Účetní obce seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 4.

USNESENÍ:  ZO bere rozpočtové opatření č. 4 na vědomí.

 

Ad. 9. Informace starosty a místostarostů.

 1. Starosta seznámil ZO se žádostí o finanční příspěvek Lence Činčurové, která provozuje jezdecký klub. Ten od srpna 2015 navštěvují Antonín Horák a Barbora Červenková z Lodína. ZO projednalo žádost a odmítlo ji ze dvou důvodů. Barbora Červenková není občan Lodína a Antonín Horák nesplňuje podmínku jednoho roku činnosti v klubu.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a odmítlo žádost na finanční příspěvek. Pro odmítnutí hlasovali všichni zastupitelé.

 1. Starosta informoval, že obec nezískala dotaci pro zkvalitnění nakládání s odpady, kterou pro nás zajišťovala firma Koncedo.
 2. Starosta informoval, že se pracuje na projektové dokumentaci k ČOV v Lodíně tak, aby se na začátku roku 2017 mohlo začít se stavbou.
 3. Starosta informoval, že finišují práce na projektové dokumentaci k rozšíření kempu. Zahájení prací se plánuje na konci roku 2016.
 4. Starosta informoval, že Katastrální úřad Hradec Králové bude v termínech 13. 6. a 15. 6. 2016 provádět zjišťování průběhu hranic pozemků v Janatově. Za tím účelem zve všechny majitele nemovitostí k jednání na místě.
 5. Starosta informoval o žádosti na nákup myčky na nádobí do obecní hospody a také o doplnění porcelánu. ZO s nákupem nesouhlasí.
 6. Starosta informoval, že byla dokončena oprava podlahy půdního prostoru v obecní hospodě.
 7. Starosta informoval, že kontejnery ve sběrném dvoře nám již nebudou Mžany vyvážet z důvodů, že vyřazují přepravník těchto kontejnerů. Starosta udělal dohodu s FCC, že za stejnou cenu nám budou tuto službu zajišťovat od června 2016.
 8. Starosta informoval, že volby do zastupitelstev krajů jsou vyhlášeny na 7. - 8. 10. 2016
 9. Starosta informoval, že byly provedeny úpravy v obecní knihovně. Opravena byla vlhká zeď, přesunuty regály a opraven byl PC.
 10. Starosta informoval, že v neděli 29. 5. jede Lodín na muzikál Sněhová královna do Prahy.
 11. Starosta informoval, že v neděli 12. 6. bude vítání občánků.
 12. Starosta informoval, že v úterý 14. 6. přijede komise na Vesnici roku.
 13. Klika informoval o nepořádku v lese.

 

Ad. 10. Diskuse.

 • Paní Valentová se ptala, kdo krmí kozy v ZOO parku a také jestli je úprava plochy u bývalé skládky olejů ČSAO dokončená.
 • Paní Veronika Dvořáková se ptala na rozpočtové opatření.
 • Paní Pelánková se ptala na osvětlení v obci-zbytečně svítí. Pan Vítek-prověří.
 • Paní Dvořáková Veronika se ptala, zda budou doplněny odpadkové koše k posezení u remízu a bývalého pálení čarodějnic.

 

Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán, starosta jednání ukončil v 18,57 hod.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu : …………………………………………….                  ………………………………………………………….

                                            Monika Dvořáková                                                      Milan Bartoň

 

 

 

 

Zapsal :…………………………………………..

                     Dana Fučíková                                                                                    

 

 

 

Petr Lajbner,  starosta