IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Pálení čarodějnic 2024
1
Pojďme ven - poznávejme společně místo, kde žijeme
2 3 4
Mikroregionem Nechanicko na kole
5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2020 > Zápis ze ZO ze dne 23. 6. 2020

Zápis a usnesení č. 16

ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 23. 6. 2020 od 18:00 hod.

 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce Lodín

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 15. zasedání ZO
 4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019, účetní závěrky, inventarizace obce
 5. Schválení hospodaření příspěvkové organizace, účetní závěrky za rok 2019
 6. Projednání výše nájemného v obecním obchodě
 7. Projednání opravy kanalizace
 8. Schválení výběrové komise pro výběr zhotovitele na opravu kanalizace
 9. Schválení realizace výstavby nové hasičské zbrojnice
 10. Schválení výběrové komise pro výběr zhotovitele hasičské zbrojnice
 11. Informace starosty
 12. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: pí. Dvořáková, p. Balcar

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Moniku Dvořákovou a Michala Balcara. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 16-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

 

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o změnu programu, vypuštění bodů č.7, 8 , o kterých se bude jednat jen během informací starosty a vložení dvou nových bodů: Žádost pí. Sehnoutkové o prominutí nájmu za měsíc červen a snížení nájemného za červenec a srpen o polovinu v občerstvení na koupališti a kempu, dále schválení darovací smlouvy-darování pozemků pod chodníky.

   Výsledek hlasování:            Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaných bodů.

    Výsledek hlasování:           Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č. 16-2 bylo schváleno

      3.     Kontrola usnesení z 15. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

 

 

4.       Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019, účetní závěrky, inventarizace obce

Jako každý rok proběhla kontrola hospodaření za rok 2019 a nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, stejně tak u inventarizace.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lodín s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad včetně zprávy nezávislého auditora. Schvaluje účetní závěrku včetně příloh a provedenou inventarizaci majetku obce.

 

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 16-4 bylo schváleno

 

        5.    Schválení hospodaření příspěvkové organizace, účetní závěrky za rok 2019

Jako každý rok proběhla kontrola hospodaření za rok 2019 a nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019. Schvaluje účetní závěrku včetně příloh a provedenou inventarizaci majetku.

 

 Výsledek hlasování:              Pro     7   Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 16-5 bylo schváleno

 

6.       Projednání výše nájemného v obecním obchodě

Od 1. července 2020 bude podepsána nájemní smlouva s paní B. Paulusovou, která je novou nájemnicí obchodu v Lodíně.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční nájemné pro nájemce obecního obchodu ve výši 5.000,- Kč bez DPH,  a to od 1. 7. 2020.

 

Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 16-6 bylo schváleno

 

7.      Schválení prominutí nájmu za měsíc červen a  snížení nájmu za měsíc červenec a srpen o polovinu v občerstvení na koupališti a kempu

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí nájmu za měsíc červen a  snížení nájmu za měsíc červenec a srpen  o polovinu v občerstvení na koupališti a kempu.

 

Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 16-7 bylo schváleno

                       

  8.     Schválení darování pozemků pod chodníky o výměře 1299m2

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje darování pozemků o celkové výměře 1299m2.

 

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

      Usnesení č. 16-8 bylo schváleno

 

   9.      Schválení realizace výstavby nové hasičské zbrojnice

K tomuto bodu se ZO vyjádřili kladně i záporně.  Již dříve byl schválen záměr  vybudovat novou hasičskou zbrojnici. Zastupitelé obce vyzdvihli historii SDH Lodín, dále JSDH, tzn. výjezdovou jednotku, která je nápomocna při požárech, při vyplavených sklepech, při odstraňování polámaných stromů, dále bylo řečeno, že SDH (spolek dobrovolných hasičů) nepracuje jak by měl, ale bylo mu doporučeno zajímat se a postarat se o další pokolení hasičů, tedy zajistit místní i nemístní děti a mládež a vést je k pokračování hasičského sportu.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výstavby nové hasičské zbrojnice a pověřuje starostu obce výběrovým řízením na tuto akci.

 

    Výsledek hlasování:              Pro     5   Proti     2 (Dvořáková, Veselková)    Zdrželi se     0

    Usnesení č. 16-9 bylo schváleno

 

 

   10.     Schválení výběrové komise pro výběr zhotovitele hasičské zbrojnice

Starosta obce navrhuje do výběrové komise p. Lajbnera, p. Balcara a p. Bradnu.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi pro výběr zhotovitele hasičské zbrojnice ve složení p. Lajbner, p. Balcar, p. Bradna.

 

      Výsledek hlasování:              Pro     7  Proti    0    Zdrželi se     0

      Usnesení č. 16-10 bylo schváleno

 

 

  11.   Informace starosty

Oprava kanalizace, zborcené šachty -  82 m , financování z fondu oprav.

Kolaudace ČOV, na konci června končí zkušební provoz ČOV, připravuje se kolaudace.

Otevření obchodu v obci od 1. 6. 2020.

Chodník u rozlučkové síně je hotov, po slehnutí země bude doupraveno, doseto atd.

Získání dotace na dětské hřiště v kempu ve výši 350.000,- Kč.

Žádost o příspěvek na Hospic v Červeném Kostelci, darujeme 20.000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 6, 7. ZO vzalo na vědomí.

 

12.   Diskuse

 

SMaSZ zahájila sezónu, od 20.6. otevřeno koupaliště, kemp je vyprodaný.

V Janatově natřít plot kolem hřiště.

Kanalizace a komunikace v Janatově, PD jsou hotové, čeká se na dotační titul.

 

 

 

Zapsala: Dana Fučíková                                                                 Ověřovatelé zápisu: Monika Dvořáková

                                                                                                                                               Michal Balcar

 

 

V Lodíně dne 24. 6. 2020

 

 

Vyvěšeno:   28. 6. 2020

 

Sejmuto: