IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2016 > Zápis ze ZO ze dne 13. 1. 2016

Z á p i s

z 15. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 13. ledna 2016 od 18,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz. prezenční listina. Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

 

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu jednání,
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení žádosti o dotaci z programu MŠMT na rekonstrukci víceúčelového hřiště.
 5. Schválení záměru, získat dotaci na rekonstrukci a přemístění sportoviště-nyní minigolf.
 6. Schválení smlouvy s provozovatelem útulku pro psy, pro zajištění jejich odchytu a umístění.
 7. Schválení smlouvy o právním zastoupení obce Lodín.
 8. Informace starosty a místostarostů.
 9. Diskuse
 10. Závěr.

 

Ad. 1. Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášení schopné. Dále přednesl návrhy na ověřovatele zápisu pana Jaroslava Karla a pana Daniela Kliku.

Usnesení: ZO hlasovalo a přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni zastupitelé.

Ad. 2. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.

USNESENÍ: Kontrolu usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2015 vzalo ZO na vědomí.

 

Ad. 4. Starosta obce informoval zastupitele o záměru žádat o dotaci z programu MŠMT na rekonstrukci víceúčelového hřiště.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a schválilo záměr žádat o dotaci. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad 5. Starosta obce informoval zastupitele o záměru, žádat o dotaci na rekonstrukci a přemístění sportoviště u víceúčelového hřiště, kde je chátrající minigolf a je nyní na místě, kde se uvažuje o výstavbě nového občerstvení v kempu.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že souhlasí se záměrem získat dotaci na přemístění a rekonstrukci sportoviště. Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů. Zdržela se Monika Dvořáková.

 

Ad. 6. Starosta obce informoval o smlouvě s provozovatelem psího útulku v Chlumu u Hořic v Podkrkonoší, panem Musilem. Smlouva zabezpečí odchyt a umístění toulavých psů do roku 2020.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh smlouvy schválilo. Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 7. Starosta obce informoval o smlouvě o právním zastoupení obce Lodín.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh smlouvy schválilo. Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů. Zdržel se p. Korbel.

 

Ad. 8. Informace starosty a místostarostů:

 1. Starosta přednesl návrh, snížit stočné ze 486,- Kč na 243,- Kč/osobu a rok.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo snížit stočné na 243,-Kč. Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů. Jeden se zdržel hlasování.

 1. Starosta přednesl návrh nové nájemní smlouvy s provozovatelem obecní hospody. Nová smlouva upravuje dobu nájmu na jeden rok.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo odmítnout návrh smlouvy s nájemcem obecní hospody. Pro návrh hlasovali 3 zastupitelé, p. Lajbner, p. Pelánek a p. Vítek, proti návrhu 3 zastupitelé, p. Bartoň, pí. Dvořáková a p. Korbel. Hlasování se zdrželi 2 zastupitelé p. Klika a p. Karel.

 1. Starosta informoval, že současná vedoucí SMaSZ paní Zmítková má pracovní smlouvu na dobu určitou do 31. 3. 2016, a tak bude nutné vypsat výběrové řízení. Toto starosta projedná s právníkem obce.
 2. Starosta obce informoval zastupitele o návrhu, nezdražovat nájemné v obecních bytech a ponechat ho ve stejné výši jako v předcházejícím roce 2015.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo ponechat nájemné ve stejné výši jako v roce 2015. Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů. Jeden se zdržel hlasování.

 1. Starosta informoval zastupitele o tom, že v roce 2015 zajistil rekonstrukci webových stránek obce a nyní podal přihlášku o nejlepší obecní web „zlatý erb“.
 2. Starosta informoval, že jedná s právníky A.S.A a právníkem obce Lodín o nové smlouvě, která by navýšila příjmy obce Lodín. Další schůzka se uskuteční příští pátek 22. ledna 2016.
 3. Starosta informoval o odpovědi p. Janečka, 2. náměstka hejtmana, který nechce přistoupit na naši žádost o opravě komunikace z Lodína směr Chmelovice. Starosta informoval, že bude nadále vytvářet tlak na odpovědné lidi tak, aby se komunikace okolo Lodína rekonstruovaly.
 4. Starosta informoval, že podle zákona 106/1999 Sb. svobodném přístupu k informacím připravil výroční zprávu za rok 2015.

USNESENÍ: Zastupitelé berou na vědomí výroční zprávu dle zákona 106/1999 Sb.

 1. Starosta informoval, že podle zákona 406/2000 Sb. a jeho novele od 1. 7. 2016 platí povinnost obcí, mít průkaz energetické náročnosti budov v majetku obce. Proto budou tyto průkazy vypracovány.
 2. Starosta obce informoval, že společnost VIS připravuje studii na ČOV v Lodíně a Janatově. Na tuto studii by měla navázat projektová dokumentace.
 3. Pan Milan Bartoň informoval o bruslení na zimním stadionu v Novém Bydžově, které se uskuteční v sobotu 16. 1. 2016 od 9,00 do 10,30 hod.
 4. Starosta dále informoval o novém nařízení, kterým je konsolidační vyhláška státu č.312/2014, podle kterého Ministerstvo financí nově vyžaduje podrobné výkaznictví obcí.

Ad. 9. Diskuse:

       -   Paní Dvořáková Veronika vznesla dotaz, v jakém stavu je oprava dlažby u cvičebních prvků fitness hřiště. Odpověděl pan Bartoň, že je reklamace uplatněna u zhotovitele a čekáme na opravu.

       -     Pan Motlík připomněl možnost uplatňování pozastávek v případě investičních akcí v Lodíně.

 • Pan Okrouhlický R. žádal udělat anketu mezi občany, kde by se vyjádřili ke spokojenosti s obecní hospodou.
 • Paní Zmítková informovala o aktuálních opravách a údržbě na koupališti, v kempu a v obci:
 1. Dle znaleckého posudku jsou závady ohrožující bezpečný provoz dětského hřiště. Budeme požadovat opravu od firmy Saternus.
 2. Oprava protihlukové stěny na koupališti.
 3. Informace o zprovoznění topení v šatnách na koupališti, kde chybí prostorový termostat.
 4. Informace o prohlídkách zájemců na pronájem občerstvení na koupališti. V současné době je sedm zájemců, kteří přišli na prohlídku.
 5. Ve strojovně na koupališti bude nutné opravit betonovou podlahu a vyměnit zkorodované poklopy.
 6. V kempu probíhá deratizace chatiček.
 7. Ve volných časech probíhá údržba techniky, která se používá pro zimní i letní údržbu obce.
 8. Probíhá čištění sběrných kanalizačních šachet v obci.
 9. Od roku 2015 jsou nové webové stránky kempu, které paní Zmítková průběžně opravuje a doplňuje. V současné době se zvažuje nový objednávkový systém na chatičky v kempu.
 10. Informace o možných platbách kartou v kempu.
 • Paní Zanespalová se ptala na opravu ping-pongových stolů.
 • Pan Motlík měl věcnou připomínku, aby se jednalo vždy v souladu se zakládací listinou SMASZ.
 • Pan Karel informoval, že volejbalisti vyhráli turnaj v Hněvčevsi.
 • Paní Gallová informovala o provozu automobilů v Lodíně, kteří po obci ve směru od Petrovic a od Suché jezdí velmi rychle.
 • Pan Motlík řekl názor, zeptat se nájemníků 13 RD na názor na dřevěnou protihlukovou stěnu, jejím umístění, jejím typem atd. a to formou dotazníku.

Ad. 10 Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta jednání ukončil ve 20,30 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu : …………………………………………….                 ………………………………………………………….

                                           Jaroslav Karel                                                              Daniel Klika

 

 

 

Zapsala :…………………………………………..

                   Dana Fučíková                                                                                    

Petr Lajbner, starosta