IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2021 > Zápis ze zasedání ZO ze dne 27. 10. 2021

Zápis a usnesení č. 27

z 27. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 27.10.2021 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 26. zasedání ZO
 4. Schválení inventarizační komise
 5. Projednání nákupu protipožárních obleků a dýchacích přístrojů
 6. Schválení TDI a BOZP na akci „rozšíření kempu Lodín“
 7. Projednání zrušení směrnice o veřejných zakázkách obce Lodín
 8. Schválení vzájemného převedení budoucí smlouvy k nemovitosti č.104/b
 9. Schválení prodeje 13 RD
 10. Informace starosty a ZO
 11. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Michal Balcar, Aleš Bradna

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pana Balcaru a Bradnu. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 27-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o přidání dvou bodů:

Projednání srovnání pozemku parc.č.411, za účelem vybudování travnatého povrchu pro sportovní aktivity.

Schválení  poskytnutí finančního příspěvku Knihovně města HK.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaných bodů.

    Výsledek hlasování:           Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č.27-2 bylo schváleno.

 

      3.     Kontrola usnesení z 26. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

Lampy se budou opravovat v druhém listopadovém týdnu, bude zde plošina!

  

4.       Schválení inventarizační komise

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení předseda  J. Veselková, členové M. Korbel a  R. Šafařík.

  Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

 Usnesení č. 27-4 bylo schváleno

  

5.      Projednání nákupu protipožárních obleků a dýchacích přístrojů

Aby byla výjezdová jednotka obce Lodín tzv. JPO 5 schopná vyjet a zúčastnit se akce přímo u ohniska požáru, musí být dostatečně vybavená.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 10ti protipožárních obleků a helem a 4 dýchcích přístrojů.

Výsledek hlasování:               Pro     6   Proti     0    Zdrželi se     1 ( Bartoň)

Usnesení č. 27-5 bylo schváleno

 

6.       Schválení TDI a BOZP na akci „ rozšíření kempu Lodín“

Byly poptány  3 firmy. Vyhrála NEJNIŽŠÍ CENOVÁ NABÍDKA. Jana Žilková ve výši 738.000,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje jako TDI a BOZP na akci „ rozšíření kempu Lodín“ f. JANA ŽILKOVÁ ve výši 738.000,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:              Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 27-6 bylo schváleno

 

7.       Projednání zrušení směrnice o veřejných zakázkách obce Lodín

Necháme na dalším zvoleném ZO.

                       

8.      Schválení vzájemného převedení budoucí smlouvy k nemovitosti č. 104/b

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvy č.104/b z manž. Petra a Renaty Šmidrkalových na jejich dceru paní Terezu Šmidrkalovou, které tímto vzniká nárok na převedení vlastnického práva ke stavební parcele č. 198 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům č. 108, stavební parcele č.216 – zastavěná plocha a nádvoří, která vznikla oddělením z pozemkové parcely č. 423/7 – zahrada, z důvodu výstavby garáže, realizovanou budoucími kupujícími a tedy předchozími žadateli o předmětné pozemky a pozemkové parcele č.423/7 – zahrada v kat. území Lodín, za kupní cenu 1,- Kč.

 

Výsledek hlasování:      Pro        7    Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 27-8 bylo schváleno

  

        9.    Schválení prodeje 13 RD

Jde o přepis 13 RD za koupalištěm z vlastnictví obce do osobního vlastnictví zde bydlících.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce na základě skutečnosti, že byly splněny všechny podmínky podle uzavřených smluv o smlouvách budoucích kupních, které byly schváleny zastupitelstvem na    1. zasedání konaném dne 15.1.2010, uzavřením kupních smluv s níže uvedenými účastníky a jejich předmětem je převod uvedených nemovitých věcí následující převody nemovitých věcí :

 1. stavební parcela č. 204 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 101 a pozemková parcela č. 423/13 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícímu Miloši Koubovi za kupní cenu 1,- Kč
 2. stavební parcela č. 205 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 102 a pozemková parcela č. 423/14 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícím manž. Františku a Heleně Kotrbachovým za kupní cenu 1,- Kč
 3. stavební parcela č. 206 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 103 a pozemková parcela č. 423/15 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícím manž. Miroslavu a Janě Richterovým za kupní cenu 1,- Kč
 4. stavební parcela č. 207 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 104 a pozemková parcela č. 423/16 – zahrada v kat. území Lodín, kupující Janě Vítkové za kupní cenu 1,- Kč
 5. stavební parcela č. 208 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 105 a pozemková parcela č. 423/17 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícímu Tomáši Bubnovi za kupní cenu 1,- Kč
 6. stavební parcela č. 209 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 106 a pozemková parcela č. 423/18 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícím manž. Vladimíru a Terezii Vitákovým za kupní cenu 1,- Kč
 7. stavební parcela č. 197 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 107 a pozemková parcela č. 423/6 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícímu Miloši Motlíkovi za kupní cenu 1,- Kč
 8. stavební parcela č. 198 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 108, stavební parcela č. 216 – zastavěná plocha a nádvoří, která vznikla oddělením z pozemkové parcely č. 423/7 – zahrada, z důvodu výstavby garáže, realizovanou budoucími kupujícími a tedy předchozími žadateli o předmětné pozemky a pozemková parcela č. 423/7 – zahrada v kat. území Lodín, kupující Tereze Šmidrkalové za kupní cenu 1,- Kč
 9. stavební parcela č. 199 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 109, stavební parcela č. 232 – zastavěná plocha a nádvoří, která vznikla oddělením z pozemkové parcely č. 423/8 – zahrada, z důvodu výstavby garáže, realizovanou budoucími kupujícími a tedy původními žadateli o předmětné pozemky a pozemková parcela č. 423/8 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícím manž. Petru a Daniele Hlavatým za kupní cenu 1,- Kč
 10. stavební parcela č. 200 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 110, stavební parcela č. 293 – zastavěná plocha a nádvoří, která vznikla oddělením z pozemkové parcely č. 423/9 – zahrada, z důvodu výstavby garáže, realizovanou budoucími kupujícími a tedy žadateli o předmětné pozemky a pozemková parcela č. 423/9 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícím manž. Aleši a Lence Bradnovým za kupní cenu 1,- Kč
 11. stavební parcela č. 201 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 111 a pozemková parcela č. 423/10 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícímu Radimu Pejřilovi za kupní cenu 1,- Kč
 12. stavební parcela č. 202 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 112 a pozemková parcela č. 423/11 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícímu Janu Vojtěchovi za kupní cenu 1,- Kč
 13. stavební parcela č. 203 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 113 a pozemková parcela č. 423/12 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícím Petru a Lucii Prchlíkovým za kupní cenu 1,- Kč

 

Poznamenává se, že ohledně všech shora uvedených nemovitých věcí jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zejména pak podmínky stanovené v § 39 uvedeného zákona, kdy došlo k řádnému zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí, schválení smluv o smlouvách budoucích kupních a na základě splnění všech podmínek v nich sjednaných, je nyní přistoupeno ke schválení prodeje uvedených nemovitých věcí.

Výsledek hlasování:               Pro        6   Proti     0  Zdrželi se     1 (Bradna – STŘET ZÁJMU)

Usnesení č. 27-9 bylo schváleno

  

10.       Projednání srovnání pozemku parc. č. 411, za účelem vybudování travnatého povrchu   pro sportovní aktivity

ZASTUPITELÉ SE SHODLI, ŽE JIŽ TRAVNATÝ POVRCH V OBCI EXISTUJE.

 

11.     Schválení poskytnutí finančního příspěvku Knihovně města HK

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Knihovně města HK na rok 2022 ve výši 5500,- Kč včetně smlouvy.

 

Výsledek hlasování:               Pro        7   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 27-11 bylo schváleno

  

12.  Informace starosty a ZO
 • Změna jízdních řádů od 11.12.2021, jde o linky 611105/2 4:20 Myštěves-HK a 611105/19 15:25 HK –NB, kdy by při obou směrech byl vynechán Janatov, linky nejsou vůbec vytížené
 • Zvýšení cen za uložení odpadu, od ledna 2022 již 900,- za tunu, ceny za svozové služby porostou o 4-5%
 • RO č. 3, 4 – ZO bere na vědomí
 • Finišuje projekt rekonstrukce opravy komunikace Lodín-Janatov-Chmelovice, termín není zatím znám, záleží na investorovi
 • Výstavba kempu, zahájení snad leden, problém s materiálem

 

 

13.    Diskuze

  

 

Zapsala: Monika Dvořáková                                                              Ověřovatelé zápisu: Michal Balcar   

                                                                                                                                              Aleš Bradna

V Lodíně dne 2.11.2021

Vyvěšeno:   2.11.2021

Sejmuto: