IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2018 > Zápis ZO ze dne 26. 9. 2018

 

Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce dne 26. 9. 2018

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina. Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková. 

Návrh programu:

 1. Zahájení – schválení programu zasedání.
 2. Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola usnesení ze 40. zasedání ZO.
 4. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s Povodí Labe HK.
 5. Projednání dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na odkup pozemku v Janatově.
 6. Projednání územní studie Lodín – Lokalita Z2.
 7. Projednání smlouvy o právu provedení stavby inženýrských sítí Kanalizace Janatov.
 8. Informace starosty.
 9. Diskuse.
 10. Závěr.

 

Ad. 1. Starosta zahájil zasedání a požádal ZO o schválení programu zasedání.

USNESENÍ:  Program zasedání byl členy ZO schválen.

Hlasování:  Pro 4 – 0 – 0.

 

Ad. 2. Starosta přednesl ke schválení návrh na zapisovatele p. Fučíkovou a ověřovatele zápisu p. Moniku Dvořákovou a p. Martina Korbela.

 

Ad. 3. Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 40. Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

USNESENÍ:  ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 4. Starosta seznámil ZO s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene obce Lodín s Povodím Labe HK a o přípravě výstavby kanalizace od Janatova

USNESENÍ:  ZO Smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Lodín a Povodím Labe HK schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0

 

Ad. 5. Starosta přednesl ke schválení návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na odkup pozemku p. č. 541/25 u pomníku v Janatově od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových HK do vlastnictví obce za částku 12 000,- Kč.

USNESENÍ:  ZO Dodatek ke smlouvě na odkup pozemku od ÚZSVM schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0

 

Ad. 6. Starosta přednesl ke schválení návrh územní studie na pozemcích
parc. č. 208, 209/2, 209/3, 209/4, 212/2, 213/3 v k. ú. Lodín vedené v ÚP obce jako plocha pro bydlení.

USNESENÍ:  ZO návrh zpracování územní studie schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 7. Starosta přednesl ke schválení návrh Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi obcí Lodín a Správou silnice Královéhradeckého kraje pro vybudování Kanalizace Janatov – napojení na ČOV Lodín.

USNESENÍ:  ZO návrh Smlouvy mezi obcí Lodín a Správou silnic KHK o provedení stavby Kanalizace Janatov – napojení na ČOV Lodín schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 8. Starosta podal ZO následující informace:

 • O průběhu sezony koupaliště a kempu v roce 2017. Uvedl, že koupaliště navštívilo v této sezoně více účastníků, a to 49 202 a v kempu se ubytovalo celkem 5 682 osob.
 • O provedené kontrole finančním výborem ZO na SMaSZ Lodín dne 13. 9. 2018.
 • O vícepracích na zakázce rozšíření kempu I. etapa, které si vyžádaly navýšení finančního plnění ve výši 339 712,85 Kč bez DPH. Toto navýšení bylo způsobeno vybudováním kanalizace, opěrné zdi a chodníku u objektu rybářského zázemí. Tyto práce v původním projektu nebyly zahrnuty, ale nastaly jako nezbytné. Navýšení finančního plnění proto předkládá ke schválení ZO.

USNESENÍ: ZO navýšení finančního plnění za provedené vícepráce na akce rozšíření kempu I. etapa ve výši 339 712,82 Kč schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 • O obdržení finančního daru od KH Kraje ve výši 20 000,- Kč za sběr elektrozařízení organizovaného spol. ASEKOL. Tato odměna bude investována do vybudování další zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad. ZO vzalo informaci na vědomí.
 • O vybudování zábrany přímého vstupu na silnici u chodníku od dětského hřiště.
 • O průběhu výstavby ČOV, kde je předpoklad spuštění zkušebního provozu do konce roku 2018.
 • O žádosti petičního výboru na zrušení projednání v ZO.
 • O rozpočtovém opatření č. 6, 7 a 8, které doplnila účetní OÚ. ZO vzalo rozpočtová opatření na vědomí.

Ad. 9. Diskuse k projednávaným bodům nebyla.

Další:

 • Pan Antoš se dotazoval na funkčnost požárních hydrantů v obci, upozornil na malý stav vody v rybníku močidlo a zda je počítáno s požární vodou v územní studii Z2. Odpověděl starosta, že dle revizního technika jsou hydranty v pořádku a počítá se i s požární vodou v územní studii Z2.
 • P. Lajbner poukázal na skutečnost, že na minulém zasedání ZO nebyla diskuse.

 

Zapsala:                                                      Dana Fučíková

 

Ověřovatelé zápisu:                                     Monika Dvořáková   

                                                                     Martin Korbel

        

                                                                     Milan Batroň, starosta