IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3
Dětský den 2023
4
Muzikál Osobní strážce
5 6 7 8 9 10
Střelecké závody 2023
11
12 13 14 15 16 17
Volejbalový turnaj
18
19 20 21 22 23 24
Slavnostní odhalení sochy T.G. Masaryka
25
26 27 28 29
Výzva - namaluj kamínek
30
PODPORA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OBCI LODÍN A JANATOV NA ROK 2023
1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Jak správně třídit odpad

Jak správně třídit odpadDatum konání:
30.6.2022

Jak správně třídit odpad

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

Které složky komunálního odpadu v domácnosti třídíme a kam je odkládáme?

Informace, podle kterých byste se měli při třídění řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne.

Sklo

Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: barevné sklo do zeleného, čiré do bílého. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit. Díky svým vlastnostem se skleněný odpad dá recyklovat téměř do nekonečna.

Patří sem: sklenice a skleněné láhve, skleněné střepy, tabulové sklo

Nepatří sem: lepená skla (autoskla), drátěné sklo, televizní obrazovky, zrcadlo, zářivky, výbojky a žárovky, porcelán, keramika, kamenina, sklo znečištěné chemickými látkami, zlacená a pokovená skla, apod.

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

3727

Papír

Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných komodit vyprodukuje průměrná domácnost za rok hmotnostně nejvíce papíru.

Patří sem: časopisy, noviny, sešity, rozložené krabice, papírové obaly, lepenka, knihy, kancelářský papír, reklamní letáky, obálky s fóliovými okénky. Bublinkové obálky vhazujte pouze bez plastového vnitřku.

Nepatří sem: celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, voskový a pauzovací papír, obaly od vajíček. Hygienické potřeby (např. použité papírové kapesníky, papírové utěrky, pleny, obvazy apod.).

3725

Plast 

Plast patří do žlutého kontejneru. Plast zabírá nejvíce místa, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmáčknutí před vyhozením. 

Patří sem: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Nepatří sem: obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označené číslem 7.

3726

Nápojové kartony

Nápojové kartony známé jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do sběrných nádob označených oranžovou nálepkou. V Pohořelicích se sbírají do nádob současně s plasty.

Patří sem: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, před vhozením do sběrné nádoby řádně sešlápnout.

Nepatří sem: nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

3724

Jak správně třídit – ostatní odpady

Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať už je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí.

Kovy

Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin.

Patří sem: veškerý kovový odpad, který vznikne z domácností, např. železo, ocel, barevné kovy, směsné kovy, apod.

Do sběrných surovin nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části. Na sběr těchto odpadů slouží sběrné dvory. Samostatnou kapitolu tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

Velkoobjemový odpad 

Velkoobjemový odpad je to část komunálního odpadu obsahující věci, které nelze vzhledem k jejich rozměrům, hmotnosti či objemu ukládat do běžně používaných sběrných nádob.

Patří sem: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, obaly větších rozměrů, matrace, odpad ze zahrádkářské činnosti, apod.

Nepatří sem: ledničky, televizory, počítače, akumulátory a baterie, pneumatiky, apod.

Nebezpečný odpad 

Odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které můžou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity nebo odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do sběrné nádoby na směsný komunální odpad.

Patří sem: barvy, laky, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie, atp.

V případě, že si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, kde musí být uváděna informace, jak s daným výrobkem naložit.

Nepoužitelné léčiva včetně jejich obalů jsou nebezpečným odpadem. Lze je odevzdat v jakékoliv lékárně.

Vysloužilá elektrozařízení, zářivky a baterie

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhající tzv. „zpětnému odběru“, který zajišťují specializované firmy. Místa, kde můžete odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného odběru“.

Patří sem: televizory, počítače, monitory, tiskárny, rádia, chladničky, elektrické nářadí a hračky.

Pokud kupujete nové elektrozařízení, je poslední prodejce povinen Vám zajistit možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení, a to v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.  

Nepotřebné oblečení, obuv, hračky

Kontejnery na sběr použitého textilu poskytla společnost Textil Eco, která spolupracuje s charitativní organizací - Nadací Sova. 

Dále je možnost oblečení odevzdat přímo charitativním organizacím, kde mohou posloužit sociálně potřebným lidem.

Stavební a demoliční odpady

Odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů.  Lze je odvézt na příslušnou skládku. 

Bioodpad

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu pocházející především z údržby zahrad nebo z kuchyní.  

Chemicky neznečištěné organické zbytky (odpad ze zeleniny a ovoce, kávová sedlina, použité čajové sáčky, apod.) bez příměsí skla, plastů a kovů lze kompostovat spolu s rostlinnými zbytky na běžném zahradním kompostu.

Na tyto odpady je zřízen kontejner ve sběrném dvoře na bioodpad. 

Jedlé tuky a oleje

Jedlý olej z fritéz nebo přebytečný olej z pánve v žádném případě nepatří do výlevky. Pokud tento olej skončí ve výlevce (ať už ve dřezu nebo v toaletě) a následně v odpadních trubkách, ve studené vodě se srazí, přilepí se na stěny, chytají se na něj různé nečistoty a postupně trubky ucpává. Kromě toho poškozuje kanalizační potrubí a zhoršuje funkci čistíren odpadních vod.

Přepálený olej lze zlikvidovat několika způsoby:

1.  V uzavřených nádobách do speciální sběrné nádoby, která je umístěna za obchodem.

Tato nádoba je  určena pouze na použitý potravinářský olej a tuk v uzavřených obalech (např. v PET lahvích). Nepatří sem motorové oleje a jiné nebezpečné odpady! 

Při následné recyklaci se jedlý olej filtruje a čistí a používá se jako ekologické mazivo nebo přídavek do nafty.

2. Menší množství oleje lze dát do kompostu, olej by měl být vždy smíchaný se suchým a savým materiálem (pilinami, ubrousky apod.). Nasáklý olej se postupně rozloží v kompostu a nedochází k uvolnění tekoucího oleje do půdy. Olej se nehodí dávat do domácích vermikompostérů a do uzavřených venkovních kompostérů ho přidávejte opatrně, nejlépe smíchaný se suchým materiálem.

Do nádob na bioodpad nelze lít tekuté oleje, je možné tam dát pouze sebranou sedlinu z oleje s drobky.

Výše uvedené informace platí pro jedlé oleje používané v kuchyni. Minerální oleje, maziva, přídavky do benzínu pro dvoutaktní motory apod. jsou syntetické nebo získávané z nerostů a po použití patří do nebezpečného odpadu. Můžete je odevzdat při výměně motorového oleje v servisu nebo při svozu nebezpečných odpadů.

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad je zbytková část komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění všech využitelných složek komunálního odpadu (papíru, skla, plastů, nápojových kartonů), objemného odpadu a nebezpečného odpadu. Zbytkový odpad odkládáme do sběrných nádob na směsný komunální odpad (šedá nebo černá barva).

Patří sem: popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír, znečištěné plasty, atp.

Nepatří sem: látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob. uhynulá zvířata, papír, sklo, plast, nápojové kartony, kovy, bioodpad.

Autovraky

Podle zákona o odpadech je autovrakem každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem. Autovraku se lze zbavit pouze předáním osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.