IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2014 > ZO ze dne 13. 3. 2014

Z á p  i  s

z 39. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 12. 3. 2014 od 17,00 hodin

Zasedání přítomno 8 členů ZO, jeden omluven, viz. prezenční listina. Zasedání přítomna účetní OÚ paní Dana Fučíková.

 

Program:

  1. Zahájení, schválení programu a ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
  3. Rozpočtové opatření č. 1 a 2.
  4. Informace komise pro hodnocení nabídek malého rozsahu.
  5. Informace starosty a místostarosty.
  6. Seznámení s programem veřejné schůze s občany dne 21.3.2014.
  7. Hodnocení IV. obecního plesu.
  8. Diskuse.
  9. Závěr.

 

Ad.1. Starosta zahájil zasedání přednesením návrhu jednání a návrhem ověřovatelů zápisu pana Lajbnera a pana Prchlíka.

Usnesení: ZO přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.2. Starosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání. Konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny.

Usnesení: ZO vzalo informaci na vědomí bez připomínek.

 

Ad.3. Účetní OÚ paní Fučíková seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 1 a č. 2.

Usnesení: ZO rozpočtové opatření  č. 1 a č. 2 schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.4. Místostarosta seznámil ZO s výsledkem hodnocení podaných nabídek na akce malého rozsahu, a to na výstavbu šaten u hřiště, pro kterou byla vybrána spol. Stavoka Kosice, a pro výstavbu rybářského zázemí, pro kterou bylo vybráno truhlářství pana Lemberka.

Usnesení: ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad.5. Starosta a místostarosta podali ZO následující informace:

- O žádosti okrsku SDH č. 13 Nechanice o finanční dar ve výši 1000,-Kč na pořádání okrskových soutěží SDH. Usnesení: ZO žádost schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

-  O dotačních titulech od společnosti Grantika České spořitelny.

-  O podporu usnesení Místní akční skupiny Hradecký venkov ve znění: Zastupitelstvo obce Lodín schvaluje, že správní území obce je součástí regionu Hradecký venkov o. p. s. a územím působnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014-2020. ZO návrh usnesení schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

- O žádosti Mirka Endršta a Anny Demjančukové na odprodej pozemkové parcely č. 541/20 v Janatově o výměře 839 m2 na výstavbu rodinného domu. Usnesení: ZO předběžně žádost schvaluje. Po zveřejnění záměru stanovené dle § 39 odst. 1, zák. o obcích, bude o této žádosti rozhodnuto včetně stanovení ceny za tuto parcelu. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

-  O provedené kontrole (auditu) hospodaření obce za rok 2013.

 

Ad.6. Starosta přednesl návrh a program připravované veřejné schůzi ZO s občany, která se bude konat v pátek dne 21. 3. 2014 od 18,00 hod. v sále obecní hospody.

Usnesení: ZO vzalo informaci na vědomí bez připomínek.

 

Ad.7. K hodnocení IV. obecního plesu bylo konstatováno, že tento proběhl bez závažnějších připomínek.  Starosta mimo jiné poděkoval za přípravu a organizaci tohoto plesu paní Veronice Dvořákové. V diskusi bylo v tomto bodu počítáno i s příštím obecním plesem a to na termín 6. 3. 2015. K danému bodu nebylo přijímáno žádné usnesení.

 

Ad.8. Diskuse:

- Pan Lajbner vyslovil poděkování Veronice Dvořákové za přípravu plesu a vznesl dotaz na opravu místní komunikace v Janatově. Dotaz zodpověděl starosta.

- Pan Motlík přednesl návrh požádat spol. COLAS, která provádí opravu komunikace, zda by bylo možno opravit výtluky cest v obci, kanálu u hospody a bytovky č.p.17 asfaltovou směsí.

- P. Valentová žádá opravit kanalizační vpusť u bytovky č. p. 17.

- P. Gallová vyjádřila nesouhlas se systémem malé tomboly na obecním plese.

- Sl. Demjančuková vznesla dotaz, zda je nějaké omezení při stavbě RD na parcele, o kterou žádají společně s Mirkem Endrštem. Odpověděl starosta.

- P. Malá požádala nájemce obecní hospody o souhlas přemístění lavic na předzahrádce a stojanu na kola. ZO souhlasí.

- P. Dvořáková V. upozornila na končící období ořezu stromů, tak aby byly ořezány stromy, jejichž koruny zasahují do el. vedení. Bude projednáno s ČEZ.

- P. Vitáková poukázala na znečištěnou uličku za koupalištěm psími exkrementy a doporučuje toto místo osadit odpadkovým košem. Zajistí PO SMaSZ Lodín.

- P. Dvořáková V. vznesla kritiku na nevhodně zvolený povrch dveří v obecní hospodě. Odpověděl p. Motlík – ve věci je zjednána náprava.

 

Ad.9. Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 18,30 hodin

 

 

 

Ověřovatelé zápisu : ……………………..            ……………………….

                                    Petr Lajbner                          Pavel Prchlík

 

 

 

Zapsala :              ………..................

                               Dana Fučíková

 

 

                                                                                                 Jaromír Pelánek, starosta