IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > ZO ze dne 21. 1. 2021

ZO ze dne 21. 1. 2021Vyvěšeno: 25. 1. 2021
Sejmuto: 8. 2. 2021

Zápis a usnesení č. 21

z 21. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 20. 1. 2021 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce Lodín

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 20. zasedání ZO
 4. Projednání ceny za pronájem rozlučkové síně
 5. Schválení dodavatele na výstavbu “objektu pro solární ohřev bazénové vody“
 6. Projednání žádosti o snížení nájmu v obecním obchodě a nákupu chladicí vitríny
 7. Schválení pravomoci starosty obce schvalovat rozpočtová opatření
 8. Informace starosty
 9. Diskuse k projednávaným bodům

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele


Návrh zapisovatele: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Michal Balcar, Aleš Bradna

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu p. Michala Balcara a p. Aleše Bradnu. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 21-1 bylo schváleno.

  

2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Výsledek hlasování:               Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č. 21-2 bylo schváleno.

 

3.   Kontrola usnesení z 20. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí.

  

4.   Projednání ceny za pronájem rozlučkové síně

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce navrhuje navýšit pronájem rozlučkové síně od 1. 2. 2021 na 2000,- Kč + DPH.

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 21- 4 bylo schváleno.

 

5.   Schválení dodavatele na výstavbu „objektu pro solární ohřev bazénové vody“

Tři nabídky: Jiří Neuman s.r.o.      4.047.837,50 Kč bez DPH

                      Acistav s.r.o.               4.195.206,91 Kč bez DPH

                      Stavoland s.r.o.          4.393.911,16 Kč bez DPH

 

Hodnoticí komise ve složení Petr Vlášek, Aleš Bradna, Michal Balcar doporučují ZO nejnižší 

nabídku od dodavatele Jiří Neuman s.r.o, jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková  

 cena bez DPH.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele na výstavbu „objektu pro solární ohřev bazénové vody“ firmu Jiří Neuman s.r.o. s nabídkou ve výši 4.047.837,50 Kč bez DPH.

 

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 21-5 bylo schváleno

 

6.      Projednání žádosti o snížení nájmu v obecním obchodě a nákupu chladicí vitríny

Nájemce paní Paulusová požádala ZO o snížení nájmu a zakoupení vitríny na chlebíčky atd.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje snížit nájemci v obecním obchodě měsíční nájemné na částku 1000,- Kč + DPH od 1.2.2021 po dobu trvání smlouvy, a zároveň neschvaluje nákup chladící vitríny. ZO pověřuje starostu obce k projednání právních kroků ohledně snížení nájmu.

 

 Výsledek hlasování:              Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 21-6 bylo schváleno

 

7.     Schválení pravomoci starosty obce schvalovat rozpočtová opatření

Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením.

Rozpočtové opatření je přesun rozpočtových prostředků, při němž se příjmy a výdaje vzájemně ovlivňují, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů (jedná se např. o přesuny z položky na položku nebo z § na § u jednotlivých příjmů nebo výdajů).

I v případě pravomoci starosty schvalovat RO v jakýchkoliv částkách jsou ZO informováni o RO na zasedáních obce.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: neomezeně na straně příjmu a do výše 1.000.000,- Kč na straně výdajů, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů).

 

Výsledek hlasování:             Pro     5   Proti     2 (Veselková, Lajbner)  Zdrželi se     0

Usnesení č. 21-7 bylo schváleno.

                        

8.      Informace starosty

 •  Dohoda o provedení práce s panem Šafaříkem za vedení obecní kroniky

8a Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce s p. Šafaříkem na částku 6000,- Kč ročně za vedení obecní kroniky.

       Výsledek hlasování:         Pro  7       Proti    0   Zdrželi se     0

       Usnesení č. 21-8a bylo schváleno.

 

 • Cena studie na volnočasovou zónu, byly osloveny tři firmy, nejnižší nabídka 200tis, ZO má čas na rozmyšlenou
 • Příprava rozpočtu na opravu kanalizace.
 • Platné stavební povolení na akci kanalizace Janatov, poptání nabídek na dotace.
 • Finální částka dotace na hřiště v kempu byla 333.000,- Kč.
 • Příjem ze skládkování bude chodit čtvrtletně přes Ministerstvo životního prostředí.
 • Petr Lajbner přednesl zprávu z jednání kontrolního výboru:

Místo kontroly: Obecní úřad, členové výboru: Lajbner, Balcar, Bradna

Předmět kontroly: dodržování usnesení ZO podle „směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu“

Výsledek kontroly: kontrolovány byly namátkově vydané faktury za opravy a investice v roce 2020, oprava chodníků u obřadní síně, oprava chodníků v obci, oprava zpevněné plochy u obřadní síně, hasičská zbrojnice, hřiště v kempu.

Kontrolou nebylo zjištěno jakékoliv porušení směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu.

 • Petr Lajbner, dotaz na opravu rybníka Homoláč, na dotaci nelze, jelikož je v nájmu
 • Petr Lajbner, dotaz na cyklostezku, vázne domluva s Lesy ČR
 • Monika Dvořáková, dotaz na PD objektu kempu, do konce ledna má být hotovo

  

        9.     Diskuse k projednávaným bodům

 

  

Zapsala: Monika Dvořáková                                                          Ověřovatelé zápisu:    Aleš Bradna                                                                                                                          

                                                                                                                                             Michal Balcar

V Lodíně dne 25. 1 .2021

  


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 09. 2022 10:31