IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Poplatky v roce 2024

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2017 > Zápis ZO ze dne 29. 3. 2017

Zápis z 29.  zasedání zastupitelstva obce dne 29.  3.  2017

 

Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina.  Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková.

Návrh programu:

 1. Zahájení kontrola usnášeníschopnosti a určení ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z 28. zasedání ZO.
 4. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu akce: Lodín ST HK 1239, OBEC, přel., nová DTS.
 5. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Lodín č. 2 o stanovení části školského zákona obvodu ZŠ Nechanice.
 6. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové oblasti ZŠ Nechanice.
 7. Delegování zástupce obce Lodín na valnou hromadu spol. VaK Hradec Králové.
 8. Schválení žádosti Mikroregionu Nechanicko o finanční příspěvek na pořádání akcí pro děti mikroregionem.
 9. Informace starosty.
 10. Diskuse.
 11. Závěr.

 

Ad. 1. Starosta zahájil zasedání konstatováním, že ZO je usnášeníschopné.  Dále přednesl návrh na ověřovatele zápisu pana Korbela a pana Vítka.

USNESENÍ:  ZO ověřovateli zápisu schválilo p. Korbela a p. Vítka.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 2.  Starosta požádal ZO schválení programu zasedání.

USNESENÍ: Program zasedání byl členy ZO schválen.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 3. Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 28.  Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

USNESENÍ:  ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 4.  Starosta přednesl ke schválení ZO Smlouvu o smlouvě budoucí, o zřízení věcního břemene a o právu provést akce „Lodín TS HK 1239, OBEC, přel., nová DTS“.

USNESENÍ:  ZO přednesenou smlouvu schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 5.  Starosta přednesl ke schválení Vyhlášku obce Lodín č. 2 o stanovení části školského zákona obvodu ZŠ (Nechanice).

USNESENÍ:  ZO vyhlášku obce č. 2 schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 6.  Starosta přednesl ke schválení návrh dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové oblasti ZŠ Nechanice.

USNESENÍ:  ZO návrh přednesené dohody schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 7. Starosta podal návrh na zvolení delegáta na zasedání valné hromady spol.  VaK Hradec Králové, pana místostarostu Jaromíra Pelánka.

USNESENÍ:  ZO návrh starosty schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 8. Starosta přednesl žádost Mikroregionu Nechanicko o finanční dotaci na pořádání akcí pro děti ve výši 10 000,- Kč.

USNESENÍ:  ZO schválilo poskytnout finanční dotaci ve výši 10 000,- Kč a zároveň schválilo i smlouvu pro Mikroregion Nechanicko.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 9. Informace starosty:

 • Zveřejněném záměru o bezúplatné výpůjčce „Rybářského zázemí“ obce Lodín Rybářskému spolku Lodín. Vyzval místostarostu p. Pelánka, aby ZO seznámil se zveřejněnou smlouvou. Místostarosta text smlouvy o bezúplatné výpůjčce, uzavřené podle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů přečetl. Starosta po tomto vyzval členy ZO ke schválení této smlouvy.
  USNESENÍ:  ZO Smlouvu o bezúplatné smlouvě uzavřené mezi obcí Lodín a Rybářským spolkem Lodín schvaluje.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 • O jednání výběrové komise pro výběr dodavatele na první etapu výstavby rozšíření kempu Lodín. Vyzval předsedu výběrové komise pana Korbela, aby seznámil ZO s průběhem a výsledkem výběrového řízení.  Pan Korbel přečetl zápis z jednání výběrové komise, která hodnotila 5 nabídek.  Závěrem uvedl, že nejvýhodnější nabídku podala podle podmínek zadávacího řízení spol.  STAVOKA Kosice.  Komise tedy tuto společnost doporučuje ke schválení.  

USNESENÍ:  ZO návrh výběrové komise schvaluje.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 • O rozpočtovém opatření č. 1 a č. 2. Informaci doplnila účetní OÚ paní Dana Fučíková.

USNESENÍ:  ZO rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 schvaluje.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 • Přednesl návrh na složení komise pro výběr nájemce obecního bytu č. 4 v bytovém domě č. p. 95, ve složení paní Dvořáková Monika, pan Korbel Martin a pan Bartoň Milan.

USNESENÍ:  ZO návrh na složení komise schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 • Předložil ke schválení Smlouvu o bezúplatné výpůjčce rybářského zázemí (skladu) obce Lodín Rybářskému spolku Lodín.

USNEYSENÍ:  ZO smlouvu schválilo.

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0.

 • Podal návrh na zrušení usnesení z 27. Zasedání ZO, které se konalo dne 19. 1. 2017 schválené ZO v bodě č.    Ve věci poskytnutí peněžitého daru ve výši 65 000,-Kč za poskytované služby JUDr. Studenému.  V dalším období budou tyto služby fakturovány jednotlivě, vždy za poskytnutou službu.

USNESENÍ:  ZO s návrhem zrušení citovaného usnesení a informaci o úhradách služeb schválilo.

Hlasování:  Pro 5 - 0 – 0.

 

 • Seznámil ZO s výběrem pracovníků pro příspěvkovou organizaci SMaSZ Lodín. Do funkce ředitele jmenuje od 1. 4. 2017 pana RNDR.  Huška z Nového Bydžova, dále pak na místa zaměstnanců (strojníků) této organizace pana Petra Ringla a Pavla Vodičku, oba z Lodína, kteří nastoupí do prac. poměru 1. 5. 2017.
 • Informoval o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2016, kterou dne 21. 3. 2017 provedly pracovnice kontrolního oddělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
 • O provedení kontroly pracovníky odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, v důsledku podaného udání z obce Lodín na neprodloužení povolení vypouštění odpadních vod z ČOV, které znečisťují vodu v rybníku Homoláč. Provedenou kontrolou byly skutečnosti z podaného udání vyloučeny jako neopodstatněné.
 • O možnosti odebírání obědů občany Lodína z jídelny v Petrovicích po dobu úprav kuchyně v obecní hospodě, tj. v dubnu 2017.

 

Ad. 10 Diskuse:

 • Dobrozemský ml. vznesl dotaz, kdo otevírá sběrný dvůr po dobu nemoci p. Kiričenka, zda paní Zmítková jako vedoucí koupaliště zpronevěřila nějaké peníze a zda je pravda, že na koupaliště nastoupí bývalý vedoucí p. Kout.
 • Odpověděl starosta, že po dobu nemoci pana Kiričenka sběrný dvůr otevírá sám, obecnímu úřadu není známo, že by vedoucí koupaliště p. Zmítková zpronevěřila nějaké peníze. Pan Kout bude přijat na koupaliště na dobu 1. až 2 měsíce, jako výpomoc pro zapracování nového ředitele.
 • Okrouhlická poukazuje na problematické jednání výboru spolku seniorů se starostou obce. Odpověděl starosta, že problémy lze vyřešit oboustrannou a vstřícnou dohodou.
 • Motlík navrhuje zařadit do programu rozvoje obce výstavbu objektu pro činnost obecních spolků a rekolaudaci obecního zařízení u rybníka Močidlo na společenský objekt s občerstvením.
 • Svoboda se dotázal, zda dojde k opravě silnice od křižovatky na skládku k Nechanicím a zda bude možno v obecní hospodě hrát šipky. Odpověděl starosta – oprava bude provedena v prvním pololetí letošního roku a činnost šipkařského spolku nebude ohrožena.
 • Viták upozornil, že při předání funkce nového vedoucího pracovníka SMaSZ by tento měl být nazýván podle zřizovací listiny ředitel. Starosta konstatoval, že název vedoucího pracovníka SMaSZ bude v souladu se zřizovací listinou SMaSZ, tj. ředitel.
 • Dobrozemská vznesla dotaz, kdy bude schválena žádost spolku důchodců o finanční příspěvek.  Odpověděl starosta.  Po zákonné době od zveřejnění na úřední desce a schválení v příštím zasedání ZO.
 • Valentová vznesla dotaz, kdy budou rozvezeny lavičky po obci a že by bylo dobré zakoupit i nové. Dále se dotázala, kdo zakoupil televizi do klubovny SDH.  Odpověděl starosta, že lavičky budou po obci rozvezeny v brzkém termínu. Uvažuje se i o nákupu dalších.  Televizi do klubovny SDH si zakoupili členové sami z prostředků SDH.
 • Gallová se dotázala, bude-li opravena silnice k Janatovu. Odpověděl starosta, že opravy bude zajišťovat SÚS.

 

Ad.  11.  Závěr.

Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 19,05 hodin

 

 

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………….                   ………………………………….

            Martin Korbel                                                       František Vítek

 

Zapsala:

 

……………………………………. .

            Dana Fučíková

                                                                        …………………………………….

                                                                                   Milan Bartoň, starosta