IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1
Pojďme ven - poznávejme společně místo, kde žijeme
2 3 4
Mikroregionem Nechanicko na kole
5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2017 > Zápis ZO ze dne 19.1.2017

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce dne 19. 1. 2017

 

Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina. Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková a vedoucí příspěvkové organizace SMaSZ Lodín paní Jitka Zmítková.

Návrh programu:

 1. Zahájení kontrola usnášení schopnosti a určení ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z 26. zasedání ZO.
 4. Schválení dodavatele na zakázku „Rekonstrukce víceúčelového hřiště Lodín“.
 5. Schválení komise pro výběr dodavatele na zakázku Oprava sprch v sociálním zařízení kempu Lodín.
 6. Informace starosty.
 7. Diskuse
 8. Závěr.

 

Ad. 1. Starosta zahájil zasedání konstatováním, že ZO je usnášeníschopné. Dále přednesl návrh na ověřovatele zápisu pana Korbela a pana Vítka.

USNESENÍ: ZO ověřovateli zápisu schválilo p. Korbela a p. Vítka.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 2. Starosta požádal ZO o schválení programu zasedání.

USNESENÍ: Program zasedání byl členy ZO schválen.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 3. Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 26. Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 4. Pan Korbel /předseda výběrové komise/ seznámil ZO s výsledkem výběru dodavatele rekonstrukce víceúčelového hřiště. Výběrová komise z předložených nabídek na uvedenou akci navrhuje jako dodavatele spol. s r.o. Precol Předměřice nad Jizerou.

USNESENÍ: ZO návrh výběrové komise na dodavatele zakázky „Rekonstrukce víceúčelového hřiště Lodín“ schvaluje spol. s r.o. Precol Předměřic nad Jizerou.

Hlasování: Pro 5 - 0 – 0.

 

Ad. 5. Starosta přednesl návrh na složení komise pro výběr dodavatele na zakázku „Oprava sprch v sociálním zařízení v kempu Lodín“, ve složení paní Zmítková, pan Vítek a Pelánek.

USNESENÍ: ZO přednesený návrh na složení komise schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 6. Informace starosty:

 • Seznámil ZO s Obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy Petrovice.

USNESENÍ: ZO Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 schvaluje.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0

 • Seznámil s Výroční zprávou o poskytování informací za rok 2016, která je v souladu s § 18 zák. č. 106/1999.

USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí.

 

 • Seznámil s převodem nevyčerpaných dotací z hlavní na doplňkovou činnost příspěvkové organizace SMaSZ Lodín za rok 2016, která činí 877 267,60Kč a vratkou dotace na hlavní činnost ve výši 988 400,61 Kč na účet obce.

USNESENÍ: ZO bere na vědomí a schvaluje.

Hlasování: Pro: 5 – 0 – 0.

 

 • Přednesl ke schválení na základě zákonného zmocnění daného § 85 písm. b), zákona č. 128/2000Sb. O obcích, obecní zřízení, poskytnout peněžitý dar fyzické osobě ve výši 65.000,-Kč.

USNESENÍ: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě. Bližší údaje k výši poskytnutého daru a osobě obdarovaného jsou v příloze tohoto usnesení k zasedání ZO ze dne 19 1 2017. Trvale uloženo na OÚ Lodín.

HLASOVÁNÍ: Pro 5 – 0 – 0.

 

 • Podal informaci k tříměsíční výpovědi nájemci obecní hospody p. Malému, a to ke dni 31. 3. 2017, kterou jmenovaný nájemce převzal a stvrdil svým podpisem dne 15. 12. 2016. Následně byla OÚ Lodín předána petice dne 19. 12. 2016, ve které část občanů žádá o zrušení výpovědi z nájmu obecní hospody p. Malému, která nemá opodstatnění.

USNESENÍ: ZO bere informaci na vědomí a s podanou výpovědí souhlasí.

 

 Ad. 7. Diskuse:

 • Motlík vyjádřil svůj nesouhlas s výpovědí nájemci obecní hospody, pro který se v petici vyjádřili občané senioři na svém setkání.
 • Zmítková vedoucí PO SMaSZ Lodín, se dotázala na výsledek jednání s ČEZ ve věci přeložení trafa el. vedení u kempu, zabudování omezovače překročení odběru maxima elektřiny, dále na provedení revize fotovoltaické elektrárny a její čistění. Podala informaci k odklízení sněhu a závazném stanovisku FÚ, ve kterém je sděleno, že SMaSZ v roce 2017 nemusí vést EET. Dotazy zodpověděl starosta. Informace vzalo ZO na Vědomí.
 • Svoboda se dotázal, proč při pohřbu p. Galla nebylo funkční ozvučovací zařízení obřadní síně. Odpověděl místostarosta, bylo vypnuto na žádost pohřební služby.
 • Motlík podal návrh na doplnění webových stránek obce o uvedení obecních spolků. Odpověděl starosta, že bude zajištěno.
 • Korbel požádal starostu o pověření k provedení kontroly finančním výborem na SMaSZ.

 

 

Ad. 8. Závěr. Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 19,05 hodin.

 

Ověřovatelé zápisu:        …………………………….              ………………………….

                                               Martin Korbel                          František Vítek         

 Zapsala:                          …………………………….

                                               Dana Fučíková

 

                                                                                     ........…………………….

                                                                                       Milan Bartoň, starosta